Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE)
iduzel: 75840
idvazba: 93422
šablona: stranka
čas: 17.6.2024 06:58:16
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 75840
idvazba: 93422
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/uredni-deska/eche-cz'
iduzel: 75840
path: 1/4111/942/994/1011/1220/75840
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE)

Erasmus Policy Statement (Overall Strategy) 2021 – 2027

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha) je uznávanou institucí s pověstí centra prvotřídního vzdělání a výzkumu v oblastech technické chemie, chemických a biochemických technologií, materiálového a chemického inženýrství, potravinářské chemie a environmentálních studií, nejen v České republice, ale i v celé středoevropské oblasti.

Mise VŠCHT Praha je vzdělávat své studenty, aby se stali buď špičkovými profesionály pro průmysl, vládu nebo vynikajícími vědci, kteří přispívají k posílení globální konkurenceschopnosti Evropské unie rozvojem znalostní, inovativní a ekologicky udržitelné ekonomiky. Nedílnou součástí mise je aktivní podpora vědy, technologie, inženýrství a matematiky (STEM) veřejnosti a zejména zaměření na probuzení zájmu mladé generace o STEM. Stejný význam je přikládán podpoře hodnot demokracie, otevřenosti, tolerance, vzdělání a kultury v naší společnosti. Pro splnění své mise má strategie VŠCHT Praha za cíl zaměřit všechny aktivity VŠCHT Praha na profilování instituce jako vedoucí výzkumné univerzity zaměřené na vysoce kvalitní základní a aplikovaný výzkum s vynikající mezinárodní pověstí a zavazuje VŠCHT Praha k prosazování hodnot rovných příležitostí a podpoře rozmanitosti svých studentů a zaměstnanců.

Prioritní cíle (založené na Institucionální strategii VŠCHT Praha) jsou:

1) Modernizace vzdělávacího systému VŠCHT Praha za účelem zvýšení kvality a efektivity studia

Poskytování kvalitního vzdělání je základním kamenem každého vzdělávacího poskytovatele. Nabídka vzdělání by měla vyhovovat potřebám průmyslu a ekonomiky, stejně jako společenské poptávce. Bude nutné uplatnit inovativní vývoj učebních osnov. Měly by být vyvinuty nové metody výuky, včetně virtuální a smíšené. Pokračovat v aktivitě vývoje e-learningu a dalších inovativních elektronických nástrojů pro akreditované studijní programy, aby se zefektivnila výuka a dosáhlo se lepších výsledků učení. Používat ve výuce moderní metody projektového vyučování a sdílení pedagogických kapacit a infrastruktury s dalšími špičkovými pracovišti na univerzitách a v průmyslové oblasti.

2) Kulturní vzdělávání účastníků a vytvoření Evropského vzdělávacího prostoru

Zvyšování povědomí a porozumění účastníků o dalších kulturách a zemích, nabízení možnosti budování sítě mezinárodních kontaktů, aktivní účast na společnosti a rozvoj pocitu evropského občanství a identity. Podpora aktivit, které povedou k vytvoření Evropského vzdělávacího prostoru.

3) Rozvoj klíčových kompetencí studentů a posílení jejich zaměstnatelnosti

Zaměstnatelnost absolventů je jedním z nejdůležitějších ukazatelů, které studenti porovnávají při výběru vysokoškolského zařízení pro studium. Zaměstnatelnost absolventů se zvyšuje, když mají klíčové kompetence, tzv. "měkké dovednosti", ovládají dobrou úroveň široce mluveného cizího jazyka (ideálně dvou) a mají praktické zkušenosti z průmyslu nebo podnikání – což by měl každý student získat během svého studia na VŠCHT Praha. Jedním z nejlepších způsobů, jak získat všechny tři, je účast na mobilitě.

4) Efektivní internacionalizace VŠCHT Praha

Internacionalizace – dlouhodobým cílem VŠCHT Praha je aktivní zapojení do mezinárodní integrace vysokoškolského vzdělávání a růst spolupráce na mezinárodní úrovni ve výzkumu a vzdělávání s evropskými i mimoevropskými institucemi. Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vzdělávání je nezbytnou podmínkou pro jejich další rozvoj instituce. Mobilita studentů a zaměstnanců, jak odchozí, tak příchozí, vytváření a implementace společných studijních programů, internacionalizace všech oblastí univerzitního života pomůže vytvořit na VŠCHT Praha inspirující a stimulující prostředí, kde se rodí nové myšlenky.

Dílčí cíl 1 – Podpora obousměrné mobility studentů a zaměstnanců

Pokračování v podpoře obousměrné mobility studentů a zaměstnanců, včetně nových formátů, jako je smíšená mobilita, aby studenti a zaměstnanci získali mezinárodní zkušenosti a kontakty pro budoucí zapojení studentů a zaměstnanců do mezinárodních projektů, vytváření a úprava studijních programů nebo výuka v cizím jazyce.

Dílčí cíl 2 – Podpora rozvoje internacionalizace doma

Zahrnutí mezinárodního a interkulturního rozměru do studijních programů. Podpora aktivit, které pomohou studentům a zaměstnancům rozvíjet interkulturní dovednosti a podporovat mezinárodní porozumění a budou účinně podporovat mezinárodní charakter univerzity v globalizovaném světě.

Závěr

Vize spočívá využít program Erasmus+ k naplnění cílů VŠCHT Praha a posílení její pozice na mezinárodní úrovni tím, že jí umožní spolupracovat s institucemi v rámci Evropského vzdělávacího prostoru, ale i mimo něj, což by jinak nebylo možné v takové míře. VŠCHT Praha považuje program Erasmus+ za efektivní nástroj, jak zvýšit kvalitu instituce a dosáhnout institucionálních politických cílů, které by jinak vyžadovaly podstatně delší časové období nebo by pro instituci velikosti a kapacity VŠCHT Praha byly dokonce nemožné. Účast v programu Erasmus+ je proto nedílnou součástí strategie internacionalizace a modernizace VŠCHT Praha.

 ◳ ECHE-VSCHT-Praha-2021-2027 (png) → (šířka 450px)

Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání 2021 – 2027 > 

 

Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE) 2014 – 2020

Erasmus prohlášení (Erasmus strategie 2014 - 2020)

VŠCHT Praha považuje mezinárodní spolupráci za nezbytnou část své výuky a vědecké činnosti a úmyslně rozšiřuje a prohlubuje tuto spolupráci. Díky aktivní účasti akademického personálu na mezinárodních vědeckých a vzdělávacích projektech a programech (jako jsou rámcové programy EU, TEMPUS, COST, COPERNICUS, granty EHP, NATO atd.) se neustále rozšiřuje síť kontaktů a navazování kontaktů jak z hlediska obsahu, tak i geograficky. Hlavním kritériem pro nového spolupracujícího partnera je kvalita – ať už se týká vzdělávacích aktivit nebo vědecké kvality a reputace; předpoklad vzájemné akademické spolupráce a reciprocity v mobilitě studentů a zaměstnanců je velmi důležitý. Oblasti spolupráce jsou více či méně spojeny s technickou chemií, potravinářskou chemií a technologií, materiálovými vědami, procesním inženýrstvím, chemickými technologiemi a informatikou, biotechnologií atd. Mezinárodní vědecké a vzdělávací akce probíhající v zahraničí nebo konané na VŠCHT Praha jsou také využívány pro setkání s novými potenciálními partnery. Informace o VŠCHT Praha jsou šířeny prostřednictvím tištěných letáků, brožur a prezentací během mezinárodní mobility zaměstnanců.

V současné době má Vysoká škola chemicko-technologická v Praze téměř 150 bilaterálních dohod Erasmus s univerzitami po celé Evropě a více než 50 dalších dohod s partnery nejen v Evropě, ale i v USA, Kanadě, Austrálii, Japonsku, Indii a mnoha dalších zemích. VŠCHT Praha je otevřena kvalitní spolupráci se všemi geografickými oblastmi. Spolupráce s evropskými partnery je samozřejmě nejčastější kvůli nejsnazší dostupnosti a nižším finančním nákladům.

Hlavním cílem internacionalizace je udržet VŠCHT Praha na špičkové pozici jak z hlediska vzdělávací, tak vědecké kvality. Proto je neustále věnována pozornost mezinárodní mobilitě zaměstnanců a rozšiřování možností studia v zahraničí pro studenty VŠCHT. Univerzita hledá všechny dostupné zdroje podpory pro dlouhodobé (jedno-dvousemestrální) studijní pobyty pro studenty na všech úrovních a tato forma mezinárodních zkušeností studentů se bude nadále rozvíjet. VŠCHT Praha plně implementovala ECTS a doplněk k diplomu, což usnadňuje uznání studia v zahraničí. Pro studenty především doktorského stupně jsou poskytovány stáže a umístění na předních vědeckých institucích. Krátkodobé pobyty na letních školách, konferencích a workshopech jsou pro studenty magisterských a doktorských programů systematicky podporovány. Kromě mobility LLP/Erasmus se studenti účastní i dalších mezinárodních programů, jako jsou AAD, CEEPUS, AKTION, ATHENS atd. Účast vědeckých a pedagogických pracovníků na mezinárodních projektech je vysoce doporučena a podporována; očekává se prezentace výsledků a navazování nových kontaktů. Snaha zvýšit počet mobility výukového personálu bude trvale podporována.

Velká péče je věnována zahraničním studentům a hostujícím výukovým pracovníkům. VŠCHT Praha nabízí mezinárodním studentům akreditované bakalářské a magisterské studijní programy vyučované v angličtině a pro studenty Erasmu řadu kurzů vyučovaných v angličtině. Organizace kurzů českého jazyka pro zahraniční studenty je považována za důležitou aktivitu v internacionalizaci a integraci studentů na univerzitě.

Na základě dlouhodobé spolupráce s vybranými partnerskými univerzitami byly zřízeny dvoustupňové studijní programy na úrovni magisterského a doktorského studia. Implementace dvou magisterských a dvou doktorských programů ERASMUS MUNDUS vznikla z multilaterální mezivysokoškolské spolupráce. Naším dalším cílem je zapojit více českých studentů do kurzů vyučovaných v angličtině.

Velmi vítanou a podporovanou formou internacionalizace na VŠCHT Praha je přijímání doktorandů a praktikantů ze třetích zemí. Další úspěšné aktivity, které budeme nadále rozvíjet, jsou krátkodobé intenzivní školicí kurzy pro studenty a učitele ze třetích zemí.

VŠCHT Praha aktivně účastní na řadě mezinárodních projektů a usiluje o další účast na projektech zaměřených na výuku a školení. Nejúspěšnějším implementovaným projektem je ERASMUS MUNDUS. Dva magisterské studijní programy (EM3E a IMETE) fungují již dva roky; studenti studující v rámci konsorcia evropských univerzit tráví jeden semestr na VŠCHT, někteří z nich připravují také svůj diplomový projekt a práci zde. VŠCHT přijala veškeré nezbytné postupy pro vydávání společného diplomu. Obdobně byl implementován doktorský program EUDIME. Během pobytu na VŠCHT jsou doktorandi aktivně zapojeni do vědeckých výzkumných týmů. Čtvrtým projektem EM je EURINDIA, kde VŠCHT školí jednoho doktoranda z Indie.

VŠCHT Praha se pravidelně účastní projektů TEMPUS; v minulosti prostřednictvím individuálních poradců/hodnotitelů několika projektů, v současnosti jako partner. V rámci tohoto projektu organizuje VŠCHT intenzivní odborné kurzy pro učitele a studenty z ruských univerzit zapojených do projektu.

Další formou spolupráce je účast Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT Praha) na tematických projektech ERASMUS. Prvním z nich je projekt ISEKI-Food (původně FoodNet), který mapuje výuku potravinářské vědy a technologie v Evropě a ke kterému VŠCHT přispěla řadou dokumentů a dat. Druhým příkladem je účast na Evropské chemické tematické síti (ECTN a EC2EN2), která vyústila v možnost udělení titulu EuroBachelor® absolventům IVTP.

Účast VŠCHT Praha v těchto projektech se odráží v modernizaci studijních plánů, vytváření nových studijních programů, udělování dvojitých/společných diplomů a zavádění nových metod a organizace studia. Nedílnou součástí internacionalizace je aktivní studentský klub ESC a jeho zapojení do evropské sítě ECN; ESC hraje důležitou roli v integraci zahraničních studentů do místního prostředí.

šířka 450px

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) UCT Prague 2014 – 2020 >

Aktualizováno: 25.1.2024 10:48, Autor: Filip Faltejsek

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi