Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na VŠCHT Praha
iduzel: 45003
idvazba: 49705
šablona: stranka
čas: 17.7.2024 20:36:25
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 45003
idvazba: 49705
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/uredni-deska/system-zajistovani-a-vnitrniho-hodnoceni-kvality'
iduzel: 45003
path: 1/4111/942/994/1011/1220/45003
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na VŠCHT Praha

Základní informace o struktuře a fungování vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality.

S účinností novely zákona o vysokých školách v září 2016 VŠCHT Praha započala sestavovat systém zajišťování a hodnocení kvality, který zahrnuje soubor vnitřních dokumentů, které popisují jeho fungování, akademické orgány, které ho řídí a jednotlivé procesy (činnosti), které systém uvádějí v život. VŠCHT Praha nejdříve musí zajišťovat kvalitu a následně pak pravidelně hodnotit.  Zákon tento systém vymezuje jako celek složený ze dvou částí.

Jde o systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, jehož základem je stanovení požadavků na kvalitu, souhrn činností vedoucích k naplnění požadavků. Nezbytnou součástí zajišťování kvality je sledování (monitoring) naplňování požadavků v průběhu činností VŠCHT Praha a jejich součástí včetně případných průběžných opatření pro odstraňování nedostatků směřujících ke zvýšení míry přiblížení se výsledného stavu požadovanému stavu.  V návaznosti se jedná o systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy. Jeho stěžejní náplní je uplatnění standardů a postupů vnitřního hodnocení kvality ve všech třech jmenovaných oblastech. Současně spočívá ve zpracování pravidelných hodnotících dílčích podkladů, materiálů a ročních zpráv jako podkladu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠCHT Praha (dále jen Zpráva o vnitřním hodnocení), kterou VŠCHT Praha  zpracovává jednou za čtyři roky a předkládá orgánům a členům orgánů VŠ,  Akreditačnímu úřadu i MŠMT.

Systém zajišťování a hodnocení kvality VŠCHT Praha je souborem principů a postupů, které jsou ukotveny ve vnitřních dokumentech školy v souladu s vlastní strategií univerzity, a které mají za cíl naplňovat obecné standardy definované zejména vysokoškolským zákonem a  nařízeními vlády z roku 2016 č. 274 o standardech pro akreditace ve vysokém školství a  č. 275 o oblastech vzdělávání ve vysokém školství a požadavky dalších souvisejících zákonů (např. zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zákon o rozpočtových pravidlech), které si následně škola stanovila a zanesla nově  do svých vnitřních předpisů a dokumentů.

Kvalita a pověst VŠCHT Praha se opírá o dlouhodobou tradici výuky technické chemie v České republice a střední Evropě. VŠCHT Praha sdílí a rozvíjí svou vizi dosahovat i nadále velmi kvalitních výsledků v oblastech vzdělávací, tvůrčích a souvisejících činností. Hodlá si udržet a rozvíjet postavení přední špičkové výzkumné instituce v rámci České republiky a celého středoevropského regionu, a to jak v oblasti základního, tak i aplikovaného výzkumu.

Základní prvky zajišťování a vnitřního hodnocení kvality jsou v souladu s vysokoškolským zákonem zakotveny ve Statutu VŠCHT Praha. Celý systém zajišťování a hodnocení kvality včetně způsobu přijímání nápravných opatření a následné podoby kontrolování jejich naplňování je definován vnitřním předpisem Pravidla zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (dále jen Pravidla zajišťování a hodnocení kvality)  a navazujícími dalšími vnitřními dokumenty.

Systém zajišťování a hodnocení kvality je nástrojem VŠCHT Praha, který umožňuje pravidelně monitorovat a usměrňovat probíhající vzdělávací, tvůrčí a s nimi související procesy (činnosti).

Systém zajišťování a hodnocení kvality věcně pokrývá všechny oblasti vymezené ve vysokoškolském zákonu, nařízením vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství a směrnicemi pro zajišťování kvality v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání.

Rámcově uvedeno níže v tabulce.

oblast zajišťování kvality

předmět zajišťování kvality

vzdělávací činnost

 • Předpisy související s činnostmi VŠCHT Praha
 • Akreditace
 • Hodnocení studijních programů SP
 • personální, prostorové a technické zabezpečení
 • mezinárodní rozměr studijního programu                 ( mobilita studentů i AP)
 • sledování přijímacího řízení
 • hodnocení programů celoživotního vzdělávání
 • spolupráce s praxí v rámci studijního programu
 • studijní úspěšnost nebo neúspěšnost v rámci studijního programu
 • zpětná vazba ke kvalitě studia
 • kvalita kvalifikačních prací
 • studentská tvůrčí činnost

tvůrčí činnost

 • kvalita publikační činnosti
 • personální, prostorové a technické zabezpečení tvůrčích aktivit
 • grantová a projektová činnost
 • akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
 • studentská vědecká činnosti
 • spolupráce s praxí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
 • společenská zodpovědnost VŠCHT Praha (třetí role)

související činnosti (služby, infrastruktura, zdroje a správa)

 • kvalita a rozsah vnější komunikace, vč. propagace přírodovědných a technických oborů
 • kvalita řídící a administrativní činnosti
 • péče o zaměstnance a jejich kariérní růst
 • využívání finančních prostředků a majetku a rozvoj infrastruktury školy
 • knihovní služby, elektronické informační zdroje a nakladatelská činnost
 • stravovací a ubytovací služby
 • poradenské služby a péče o studenty a jejich volnočasové aktivity

 

 

Vnitřní hodnocení kvality prováděné samotnou VŠCHT Praha probíhá v souladu s cíli stanovenými v aktuálním Strategickém záměru VŠCHT Praha a v jednotě s vnitřním hodnocením kvality jednotlivých oblastí činností.

Vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠCHT Praha spočívá v aplikaci standardů a postupů vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, ve vypracování Zprávy o vnitřním hodnocení a jejím zpřístupnění.

Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání se zaměřuje na získání zpětné vazby od akademických pracovníků, studentů, absolventů i externích subjektů. Výkonnost a kvalita jednotlivých procesů vzdělávání je u všech studijních programů posuzována na základě stanovených ukazatelů kvality, zejména sledování vývoje zájmu o studium, analýzy výsledků přijímacího řízení, studijní (ne)úspěšnosti a uplatnitelnosti absolventů.

Vnitřní hodnocení kvality tvůrčí činnosti probíhá na úrovni univerzity, fakult a jednotlivých pracovišť ale i na úrovni akademických a vědeckých pracovníků, jejichž činnost souvisí  s výzkumnými aktivitami. Hodnocení posuzuje i excelenci výsledků v mezinárodním srovnání.

Vnitřní hodnocení souvisejících činností probíhá na univerzitě pomocí různých dílčích nástrojů, zejména formou zpětné vazby od uživatelů příslušných služeb či formou analýzy příslušných dat uveřejněných ve výročních zprávách o činnosti a o hospodaření.

Organizační a personální zabezpečení

Organizační struktura systému zajišťování a hodnocení kvality propojuje systém řídících orgánů na celouniverzitní úrovni a úrovni jednotlivých součástí VŠCHT Praha. Podmínky pro zajišťování a hodnocení kvality pro fakulty vytvářejí všechny útvary rektorátu i jednotlivých fakult. Za naplňování a rozvoj standardů kvality jsou zodpovědní všichni pracovníci od vrcholového řídícího managementu kvality (rektor, prorektoři, kvestorka, ředitel SÚZ a ředitel Technoparku Kralupy včetně děkanů) přes vedoucí zaměstnance na úrovni středního managementu, až po akademické a vědecké pracovníky fakult a jednotlivé pracovníky rektorátu a děkanátů. Na naplňování vize kvality se tak různou měrou podílejí všichni zaměstnanci VŠCHT Praha v souladu s přijatým Etickým kodexem.

Zajišťování a hodnocení kvality má v kompetenci Statutem zřízený samostatný orgán Rada pro vnitřní hodnocení VŠCHT Praha (dále jen RVH). V otázkách posuzování kvality RVH je nejen rozhodujícím orgánem ale zároveň metodikem a kontrolorem. V rámci své působnosti je oprávněna vydávat doporučení a stanoviska, metodické materiály, zásady jednotlivých činností a výzvy k nápravě. Do systému kontrolních orgánů, které stanovují, projednávají a schvalují požadavky na kvalitu patří vyjma RVH také, Vědecká rada VŠCHT Praha a Vědecké rady fakult, Správní rada VŠCHT Praha, Akademický senát VŠCHT Praha a Akademické senáty fakult.

RVH jako ústřední orgán pro hodnocení kvality činností univerzity zejména kontroluje naplňování standardů kvality studijních programů a provádí schvalování studijních programů (blíže viz Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení). Rada rovněž rozhoduje o provedení specifických hodnocení vzdělávacích, tvůrčích a souvisejících činností univerzity, udílí doporučení pro zlepšování a rozvoj hodnocené činnosti a zabezpečuje zpřístupňování výsledků zajišťování kvality činností v rámci univerzity i navenek. Zápisy ze zasedání RVH zveřejňuje na svých webových stránkách. Zabezpečení administrativní podpory činnosti  RVH realizuje oddělení hodnocení kvality, které je rektorátním pracovištěm úzce spojeným se sledováním a hodnocením kvality, zejména se zajišťováním přípravy Zprávy o vnitřním hodnocení a Sebehodnotící zprávy – institucionální prostředí, koordinací klíčových pracovišť při sběru  dat   a koordinací spolupráce v rámci nastavení, provozování a rozvoji systému zajišťování a hodnocení kvality a další činnosti uvedené v Pravidlech zajišťování a hodnocení kvality a dalších souvisejících vnitřních dokumentech.

Novela vysokoškolského zákona nově přiznává širší kompetence garantům studijních programů. Garant studijního programu je v podmínkách VŠCHT Praha akademickým pracovníkem, který svou odborností a svým jménem zásadním způsobem ručí za kvalitu a za řádné uskutečňování jím garantovaného studijního programu. Je přitom pověřen, by ve spolupráci s orgány příslušné fakulty dbal na obsahovou a metodickou kvalitu studijního programu, o kvalitu jeho uskutečňování, jakož i o jeho rozvíjení a pravidelné hodnocení. Ve spolupráci s garanty předmětů koordinuje výuku ve studijním programu a obsah předmětů tak, aby bylo dosaženo cílů studia a byl naplněn profil absolventa. Garanti zodpovídají za kvalitu uskutečňování studijních programů jak vlastní fakultě, tak i univerzitě reprezentované RVH. Vymezení jejich pravomocí, působností a odpovědností je obsaženo zejména v dokumentu Studijní a zkušební řád VŠCHT Praha, Garanti studijních programů a předmětů na VŠCHT Praha, Tvorba studijních programů a Hodnocení, schvalování a řízení studijních programů na VŠCHT Praha.

Vnější hodnocení kvality

Vnější hodnocení vzdělávací, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností VŠCHT Praha zajišťuje podle novely vysokoškolského zákona Národní akreditační úřad pro vysoké školství (dále Akreditační úřad) nebo další všeobecně uznávané instituce na základě svého statutu.

Další formou vnějšího hodnocení je zapojení VŠCHT Praha do mezinárodních žebříčků hodnocení kvality univerzit za účelem srovnání se s obdobně zaměřenými vysokými školami v České republice i v zahraničí, jedná se o následující mezinárodní žebříčky:

 • QS World University Rankings – EECA (The Best Universities in Emerging Europe and Central Asia),
 • THE Times Higher Education – WUR (World University Rankings),
 • THE Times Higher Education – BRICS & EE (Emerging Economies University Rankings incl. Brazil, Russia, India, China and South Africa),
 • U-Multirank.

Srovnávání kvality univerzit na základě indikátorů kalkulovaných v jednotlivých žebříčcích je jedním ze zdrojů informací pro zajišťování komplexního hodnocení univerzity a může být impulsem pro vedení univerzity k přijetí opatření pro udržení vysoké kvality hlavních činností univerzity a případně pro přijetí opatření na posílení svých výkonů v oblastech, kde je identifikován prostor pro zlepšení.

 

Související veřejné dokumenty VŠCHT Praha

Aktualizováno: 26.3.2020 21:11, Autor: Jan Kříž

Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
Dodatek č. 4 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality za rok 2017 (informace o roce 2021)22.12.2022
Dodatek č. 3 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality za rok 2017 (informace o roce 2020)28.12.2021
Dodatek č. 2 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality za rok 2017 (informace o roce 2019)18.12.2020
Dodatek č. 1 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality za rok 2017 (informace o roce 2018)22.03.2020
Zpráva o vnitřním hodnocení kvality za rok 201714.11.2018
Statut Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 06.08.2021
Studijní a zkušební řád VŠCHT Praha15.07.2022
Pravidla zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠCHT Praha14.05.2018
Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení06.08.2021
A/N/961/2/2020Ukazatelé pro hodnocení kvality02.11.2020
A/N/961/4/2024Hodnocení, schvalování a řízení studijních programů 01.05.2024
A/V/961/19/2021Postup vnitřní akreditace studijních programů30.11.2021
A/S/961/03/2019Tvorba studijních programů24.05.2019
A/S/961/4/2019Garanti studijních programů a předmětů na VŠCHT Praha24.05.2019
A/V/961/12/2024Specifikace a harmonogram hodnocení kvality pedagogických aktivit v roce 202401.05.202431.03.2025
Seznam posuzovatelů pro vnitřní akreditaci VŠCHT Praha30.10.2023
A/N/961/7/2018Etický kodex VŠCHT Praha27.09.2018

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi