Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Veřejnost → Pro média → Archiv tiskových zpráv → 2022 → Zahájení výuky nově akreditovaného studijního programu Udržitelnost a oběhové hospodářství na VŠCHT Praha
iduzel: 66811
idvazba: 80585
šablona: stranka_obrazek
čas: 14.6.2024 15:10:36
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 66811
idvazba: 80585
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/media/tiskove-zpravy/2022/zahajeni-vyuky-nove-akreditovaneho-studijniho-programu-udrzitelnost-a-obehove-hospodarstvi-na-vscht-praha'
iduzel: 66811
path: 1/4111/942/994/5161/1314/1473/62642/66811
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Zahájení výuky nově akreditovaného studijního programu Udržitelnost a oběhové hospodářství na VŠCHT Praha

Zahájení výuky nově akreditovaného studijního programu Udržitelnost a oběhové hospodářství na VŠCHT Praha

„Udržitelnost není jen morálním apelem, je to rovněž velká příležitost.“ 
prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA.

Posun průmyslově založené společnosti k větší udržitelnosti mohou nejlépe realizovat absolventi technických oborů s odpovídajícími environmentálními a socio-ekonomickými znalostmi. V letošním školním roce zahajuje VŠCHT Praha výuku v nově otevřeném studijním programu Udržitelnost a oběhové hospodářství, jehož absolventi budou právě takovými odborníky. Výuku tohoto nového programu zajišťuje Ústav udržitelnosti a produktové ekologie.

Studium je určeno budoucím odborníkům, kteří budou mít v popisu práce technickou ochranu prostředí a řízení průmyslových odvětví tak, aby co nejméně zatěžovala prostředí a krajinu. Součástí udržitelnosti je v pojetí ústavu rovnováha mezi lidskými potřebami a životním prostředím, mezi průmyslem a krajinou, mezi požadavky spotřebitelů a dostupnými surovinami. Do popisu práce budoucích manažerů udržitelnosti patří i kreativita, ekodesign, prezentační dovednosti a entusiasmus pro dobrou věc.

Pedagogické zaměření ústavu se odvíjí od aktuální společenské potřeby zavádění principů udržitelnosti do praxe. Cílem ústavu je rozvíjet vzdělávání v oblasti udržitelnosti, oběhového hospodářství, produktové ekologie, surovinové bezpečnosti a dalších oborů, které jsou pro odborníky zaměřené na udržitelnost nezbytné.

Náplní odborné a tvůrčí činnosti pracovníků ústavu je analytická činnost v oblasti produktové
a korporátní udržitelnosti. Zaměstnanci ústavu provádí výzkum zaměřený na produktovou ekologii
a ekodesign. Pomocí analytických nástrojů jako je posuzování životního cyklu (LCA) či analýza materiálových toků (MFA) určujeme environmentální aspekty produktů, služeb, technologií
a organizací.

Oficiální zahájení výuky nově akreditovaného studijního programu Udržitelnost a oběhové hospodářství se uskutečnilo v pátek 14. 10. 2022 od 9:00 v prostorách Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT Praha v Jankovcově ulici na Praze 7.

Na úvod hosty přivítal vedoucí ústavu, prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA. „Rozhodli jsme se dát tématu udržitelnosti jasný rámec, vychovávat studenty, kteří budou mít klíčové kompetence pro zavádění principů udržitelnosti do podnikové i státní praxe. Bude to mimo jiné náš příspěvek k boji proti greenwashingu.“

Poté proběhlo slavnostní přestřihnutí pásky doplněné krátkými projevy pana H.E. Pasi Tuominena, velvyslance Finska v České republice, náměstka pro řízení Sekce ochrany životního prostředí Ministerstva životního prostředí České republiky a pana prof. Dr. RNDr. Pavla Matějky, rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

H.E. Pasi Tuominenen, velvyslanec Finska v České republice, ve svém projevu zmínil „Pro Finskou republiku je téma udržitelnosti již několik let velmi aktuální a řeší se na řade finských univerzit. Proto považuji za významné, že v České republice vznikl ústav, potažmo studijní program, který se bude tématu udržitelnosti systematicky věnovat a se kterým budou moci finské univerzity spolupracovat.“

Rektor prof. Dr. RNDr. Matějka, rektor VŠCHT Praha, mimo jiné ve svém proslovu uvedl Ač se to nezdá, udržitelnost je téma, které velmi úzce souvisí s chemickými disciplínami. Podobně jako na finských univerzitách i u nás řešíme udržitelnost jak z pohledu environmentálního, tak z pohledu technologického, sociálního a ekonomického.“

K tématu cirkulární ekonomiky se vyjádřil Mgr. David Surý, náměstek pro řízení Sekce ochrany životního prostředí Ministerstva životního prostředí, který uvedl, že „Prohlubování cirkulární ekonomiky ale není možné bez vzdělávání, vědy, výzkumu a rozvíjení expertních znalostí. Jsem proto velmi rád, že se vysoké školy začínají o tuto oblast zajímat a velmi mě těší, že Vysoká škola chemickou technologická v Praze posouvá nyní vzdělávání o cirkulární ekonomice na další úroveň zahájením studijního programu Udržitelnost a oběhové hospodářství. Velmi si toho cením a doufám v pokračující úzkou spolupráci MŽP a VŠCHT na tématu cirkulární ekonomiky.“

Poté prof. Kočí podrobněji představil studijní program, který osobně garantuje na Fakultě technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha. Ústav Udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT Praha bude od tohoto školního roku zajišťovat realizaci nového studijního programu a v rámci něj výuku předmětů tematicky zaměřených na udržitelnost lidských aktivit a podnikání a na hodnocení environmetálních dopadů výrobků, služeb, technologií a organizací ve vlastním studijním programu. Studenti se budou zabývat především následujícími předměty: produktová ekologie a ekodesign, oběhové hospodářství, management udržitelnosti, surovinová bezpečnost, průmyslová symbióza, urban mining, analýza materiálových toků, vodní a uhlíková stopa. První absolventi ukončí studium již v roce 2025.

„K tématu udržitelnosti rozhodně patří i otázka surovinové bezpečnosti, což je téma, které zejména v současné době rezonuje celou evropskou společností. Je dobře, že surovinová bezpečnost je součástí studijního plánu tohoto nově akreditovaného programu.“ komentoval náplň studijního programu Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel Odboru surovinové politiky Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

„Zahájení nového studijního programu Udržitelnost a oběhové hospodářství na VŠCHT v Praze přesně zapadá do realizace strategie Cirkulární Česko 2040, ve které je vzdělávání jednou z hlavních priorit. Bez expertů, kteří budou na vysoké odborné úrovni, se Česká republika nemůže posunout směrem k více oběhovému modelu fungování. K přípravě těchto expertů nový program nepochybně přispěje., řekl ředitel Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.

Mgr. Havránek, ředitel CENIA, pak zdůraznil potřebu sběru kvalitních informací v oblasti životního prostředí a snahu pedagogů VŠCHT Praha učit studenty tyto informace kvalitně interpretovat.

Význam studijního programu pro český průmysl komentoval ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D. MBA Za firemní sféru mohu vyjádřit poděkování a podporu vzniku tohoto programu. Cílí správným směrem. To potvrzuje i naše nedávné šetření, dle kterého 87 % podniků potvrdilo, že se tématu udržitelnosti věnují, a 60 % dotázaných pak udržitelnost vnímá jako velmi důležitou pro konkurenceschopnost firmy. S nedostatkem lidí s potřebnou kvalifikací se střetáváme dennodenně a musíme hledět i ve vzdělávání do budoucna a reagovat na výzvy a budoucí potřeby, včetně výzvy zelené transformace, kam oblast oběhového hospodářství patří."

Úspěchy a spolupráce Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie

V poslední době se ústav ve veřejném prostoru prezentoval například výstavou „Laboratoř budoucnosti ECO?“, kterou v rámci českého předsednictví EU vytvořil pracovníci ústavu ve spolupráci s Czech design a Českými centry. Po vernisáži výstavy 11. července 2022, které se osobně zúčastnil i primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib, putuje po sedmi evropských městech: Berlíně, Bratislavě, Budapešti, Bukurešti, Miláně, Stockholmu a Varšavě. Výstava je nyní dostupná také virtuálně v online prostředí – https://laborator-pro-budoucnost.czechcentres.cz/. Výstava pod vedením kurátorky Veroniky Pařízkové představuje inovativní produkty, vize a myšlenky v oblasti udržitelného designu. Výstava si dala za cíl nabídnout kritický pohled na téma ekologie a otevřít širší diskusi o reálných dopadech naší spotřeby na udržitelnost. V této souvislosti je každý prezentovaný produkt doprovázen komplexním zhodnocením. To návštěvníkům nabízí formou přehledné grafiky jasnou představu o reálné ekologičnosti jednotlivých vystavených produktů.

Design významně ovlivňuje výši environmentálních dopadů navrhovaných produktů, proto velice oceňuji snahu Veroniky Pařízkové, která nás k projektu přizvala. Projekt je skvělou příležitostí k otevření diskuse s designéry a širokou veřejností nad tématem udržitelnosti. S designéry budeme i nadále spolupracovat a hledat cesty, jak jim pomoci snížit dopady na životní prostředí již ve fázi navrhování“, řekl MgA. Jan Kulhánek, student doktorského studia Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT Praha.

Spolupráce ústavu probíhá s významnými českými společnostmi, například Českou Spořitelnou, skupinou ČEZ, Škoda Auto nebo Veolia Česká Republika. Pro běžného spotřebitele viditelné budou i výsledky spolupráce se společností Pilsner Urquell či Kofola.

Analýzu environmentálních dopadů skleněného obalu v porovnání se stávajícími obaly pro Kofolu zpracovali pracovníci ústavu. Z ní vyplývá, že nové skleněné lahvi Cirkulka stačí osm cyklů použití, aby se její uhlíková stopa při určité teoretické vzdálenosti vyrovnala dopadu jednorázové PET lahvi. „Běžná životnost skleněných vratných lahví je přitom mnohonásobně vyšší. Cirkulka má přínos také v rámci takzvané reverzní logistiky, kdy se kamiony nevracejí z obchodních řetězců nebo jejich distribučních center zpět do závodu prázdné.“ uvedla Kofola.

Kurzy celoživotního vzdělávání

Již několik let také zaměstnanci ústavu pořádají kurzy celoživotního vzdělávání s názvem Sustainability management a Oběhové hospodářství. Kurzy jsou určené zejména pracovníkům zodpovědným za oblast strategie a rozvoje, CSR, udržitelnosti a životního prostředí nebo marketingu a PR ale i dalším zájemcům. Jsou pořádány pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních věcí a probíhají formou 11 celodenních setkání. Cílem kurzů je podat aktuální informace a znalosti o tématech týkajících se udržitelného rozvoje a oběhového hospodářství a možnostech jejich implementace do činnosti organizací.

„Nabyté znalosti mají napomoct účastníkům navrhnout a integrovat interní firemní strategie, hodnoty a zásady s cílem zajištění odpovědného chování ve všech třech pilířích udržitelného rozvoje, tedy environmentálním, sociálním a ekonomickém.“ říká hlavní organizátorka kurzu Sustainability management Ing. et Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D.

Kurz oběhové hospodářství popisuje jeho hlavní organizátorka RNDr. Markéta Šerešová, „Jedná se o efektivní platformu pro sdílení poznatků, názorů a zkušeností v nově se rozvíjející disciplíně, která propojuje účastníky z řad soukromé, akademické a neziskové sféry s lektory, jimiž jsou renomovaní akademici, odborníci z praxe či zástupci různých ministerstev.“

Budoucí absolventi

První absolventi studijního programu Udržitelnost a oběhové hospodářství získají inženýrský titul již v roce 2025 a budou připraveni pro nástup do firem na pozicích expertů v oblastech udržitelnosti, oběhového hospodářství a produktové ekologie. V současné době poptávka na trhu práce po lidech vzdělaných v této oblasti dalece převyšuje nabídku, jelikož obdobný studijní program se zaměřením na zavádění principů udržitelnosti do praxe dosud v ČR neexistoval. Spolu s možnostmi spolupráce s firmami již během studia to dává budoucím absolventům výborné vyhlídky na pracovní uplatnění.

V současné době je udržitelný rozvoj základním principem a prioritním cílem politik Evropské Unie. Témata udržitelnosti se stávají základním pilířem podnikání i státní správy. Znalost managementu udržitelnosti se stává nedílnou součástí úspěšných business modelů. Zavedení tohoto studijního programu nás přibližuje o kus blíže k cílům udržitelného rozvoje, ke kterým se zavázala i vláda České republiky Strategickým rámcem České republiky 2030 přijatým vládou v roce 2017.

 


 

Kontakt pro média

Mgr. Michal Janovský, Oddělení komunikace VŠCHT Praha, z. ú., Technická 5, Praha 6
telefon: +420 733 690 543, e-mail: Michal.Janovsky@vscht.cz

 

Ústav udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT Praha

http://supre.vscht.cz/

 

O Fakultě technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha se ve své výzkumné i pedagogické činnosti zaměřuje na důležité otázky týkající se technické ochrany životního prostředí, environmentálního inženýrství včetně technologie paliv, ochrany ovzduší vod i pedosféry. Vedle pracovišť s dlouholetou tradicí v oblasti energetiky, dekontaminačních technologií či využití ropných produktů se na fakultě vyvíjí činnost i v aktuálních tématech zaměřených na resistenci mikroorganismů v odpadních vodách vůči antibiotikům, na přítomnost virů v pitných i odpadních vodách či v oblasti ekodesignu a environmentálně šetrných postupech balení potravin a dalších produktů.

Obrázek4
Obrázek2
Obrázek1
Obrázek5
Zahájení výuky nově akreditovaného studijního programu Udržitelnost a oběhové hospodářství na VŠCHT Praha

Aktualizováno: 14.10.2022 16:32, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi