Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → VŠCHT Praha pomáhá bojovat proti suchu
iduzel: 25139
idvazba: 31820
šablona: stranka_ikona
čas: 22.6.2024 11:34:08
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 25139
idvazba: 31820
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/mohlo-by-vas-zajimat/24705/25139'
iduzel: 25139
path: 1/4111/942/994/5161/8351/24705/25139
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

VŠCHT Praha pomáhá bojovat proti suchu

Experti na výzkum a vývoj z VŠCHT Praha budou letos radit při přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody na území Středočeského kraje. Tato zakázka je důsledkem usnesení Vlády České republiky ze dne 29. července 2015 č. 620 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

V souvislosti s předpovídanými změnami klimatu v průběhu 21. století je ve světě i v ČR věnována značná pozornost návrhům opatření vedoucích k zajištění dlouhodobě udržitelného využívání vodních zdrojů. Naplní-li se projekce klimatických modelů, budou pravděpodobně klíčová opatření vedoucí ke zvýšení objemů vodních zdrojů v povodích (respektive ke kompenzaci jejich poklesů).

Cílem, na kterém bude VŠCHT Praha participovat, je předložit návrhy projektů umožňující modernizace čistírenské infrastruktury ve vybraných, suchem postihovaných povodích, z důvodu zvýšených požadavků na jakost vypouštěné odpadní vody v období sucha (např. prostřednictvím dalšího stupně čištění pod stávajícími ČOV nebo terciérního stupně čištění). Mělo by také dojít k rozšíření vodního zákona č. 254/2001 Sb. o kapitolu s názvem „Ochrana před suchem a nedostatkem vody” zajišťující legislativní rámec pro monitoring sucha, odpovědnost kompetentních orgánů, přijímání opatření pro zvládání sucha a nedostatku vody a nastavení kontrolních mechanismů a také by měl být novelizován zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, kde by mělo mj. dojít k přehodnocení stávajícího zpoplatnění odběrů podzemní vody a vypouštění odpadní vody a úpravě hospodaření s vyčištěnými odpadními vodami s možností jejich druhotného využití při řešení problematiky sucha, převodů vody mezi povodími v období sucha a měla by být zpracována koncepce hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích.

Hlavní role VŠCHT bude, kromě poskytování odborných konzultací inženýrské firmě Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., vytvořit návrhy technologických opatření na vybraných ČOV s cílem dosahovat zvýšené kvality vyčištěných odpadních vod v období sucha, kdy vypouštěné odpadní vody jednak tvoří významný podíl vody protékající v řekách a jednak je lze využít jako náhradu pitné či užitkové vody pro nepitné účely, a také formulace potřeb výzkumu, které vzniknou v souvislosti s potřebným dosahováním zvýšené kvality odtoku pro opětovné využívání vyčištěných odpadních vod.

Výstupem, na kterém se bude VŠCHT Praha podílet, bude studie, která by popsala současný přístup ke stanovení požadavků na kvalitu vypouštěné odpadní vody v suchem nejvíce ohrožených částech dílčích povodí na území Středočeského kraje, zejména v důsledku vypouštění odpadních vod do málovodných vodních toků a současně doporučila legislativní, technická a další opatření, zejména v oblasti výzkumu, včetně operativních opatření příslušných vodoprávních úřadů, na minimalizaci negativních dopadů na ochranu vodních toků a životního prostředí, zhodnotila účinnost a efektivnost technických opatření charakteru rekonstrukce resp. modernizace čistírenské infrastruktury (např. prostřednictvím dalšího stupně čištění pod stávajícími ČOV nebo terciérního stupně čištění) a doporučila konkrétní projekty rekonstrukce resp. modernizace čistíren odpadních vod na území Středočeského kraje, jejichž provoz je v období sucha rizikový z hlediska ochrany vodního toku a životního prostředí, popsala a doporučila konkrétní projekty v oblasti výzkumu čistírenských technologií a hospodaření s vyčištěnými odpadními vodami včetně možností jejich druhotného využití, včetně jejich aplikace v provozu pro řešení mimořádných stavů sucha.

Za VŠCHT budou na akci participovat prof. Wanner, mezi jehož hlavní profesní zájmy patří studium biofilmových procesů, zejména s ohledem na stabilizaci procesu nitrifikace v biofilmu, dále populační dynamiky aktivovaného kalu, a to jak růstu mikroorganizmů spojených s biologickým odstraňováním dusíku a fosforu, tak směrem k populační dynamice mikroorganismů ovlivňujících separační vlastnosti aktivovaného kalu, včetně popisu matematickými modely a výpočtů a zásad správné konstrukce moderních dosazovacích nádrží, a prof. Janda, který se na VŠCHT Praha zabývá chemickými a biologickými způsoby úpravy vlastností vody a analýzami organických látek ve vodách a obecně životním prostředí. Zajímá se také o otázky výroby energie a racionální využití alternativních zdrojů energie a tepla.

Práce budou probíhat po dobu 9 měsíců od uzavření smlouvy VŠCHT Praha s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, čili po většinu letošního roku. Škole tento projekt dává možnost nasměrovat kraj (a další v plnění usnesení vlády již následují)* k podpoře dalšího výzkumu, na kterém by se mohla podílet.

*) např. v těchto dnech byla škola vyzvána k účasti na práci rodící se platformy pro opatření v oblasti adaptace na klimatické změny a řešení problémů sucha a povodňových rizik Ústeckého kraje.

 

Aktualizováno: 3.2.2016 08:47, Autor:

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi