Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Spolupráce → Se ZŠ a SŠ → Pro veřejnost → Akademie mládeže → Archiv uskutečněných ročníků Akademie mládeže
iduzel: 48710
idvazba: 54935
šablona: stranka_ikona
čas: 22.7.2024 15:42:26
verze: 5474
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 48710
idvazba: 54935
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/spoluprace/skoly/pro-verejnost/akademie-mladeze/archiv-akademie-mladeze'
iduzel: 48710
path: 1/4111/942/994/1015/1313/1317/1328/48710
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Archiv Akademie mládeže

56. ročník Akademie mládeže v roce 2023

Přednášky na atraktivní témata vědců z VŠCHT Praha.
Konají se vždy v úterý od 17 hodin v posluchárně BII budovy B Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 6 –Dejvicích (ulice Technická 1903).
Na přednášky není nutná předchozí registrace a vstup na ně je zdarma.

Již proběhlé

12. prosince 2023 - Přírodní psychoaktivní látky.
doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.

Psychoaktivní látky, které se nacházejí v rostlinách, houbách, ale i v těle některých živočichů, jsou již po tisíciletí využívány pro účely rituální, věštecké, náboženské a také k léčbě řady onemocnění. Značná část těchto přírodních látek je dodnes využívána tradiční medicínou. Do popředí zájmu moderní medicíny se nyní dostávají látky označované jako psychedelika nebo psychoplastogeny, které jsou předmětem komplexního neurobiologického studia. Nadějné výsledky z preklinických testů vedly k otevření celé řady klinických studií zaměřených na léčbu deprese, úzkosti a posttraumatické stresové poruchy. Mezi nejvíce studované látky dnes patří tzv. houbové indolové alkaloidy v čele s psilocybinem, meskalin z kaktusu Peyotl, ibogain obsažený v keři iboga, alkaloidy v jihoamerickém nápoji ayahuasca nebo aktivní látky z žabího jedu.  Nadějné výsledky již vedly v řadě státu k legislativním změnám, které umožňují využít některé tyto látky v rámci psychoterapie. Na druhou stranu obliba rekreačního užívání etnobotanických přípravků s obsahem rostlin jako je kratom, kava kava či kanna v Evropě dramaticky narůstá a stává se předmětem odborné i politické kontroverze.

28. listopadu 2023 - Co všechno umí a neumí mikroorganismy.
prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.

Před více než 100 lety francouzský vědec Louis Pasteur zakončil svou přednášku pro vážené vědecké publikům své doby: „Pánové, jsou to mikrobi, které mají poslední slovo“.

V dnešní době se ukazuje že, osvícený vědec měl pravdu. Mikroorganismy kolem nás mají schopnost ovládat do určité míry vše co se na Zemi děje. Jejich strategicky výhodná vlastnost je jejich „mikro“ velikost, která nám nedovolí je pozorovat pouhým okem. Až objev mikroskopu v druhé polovině 17. století umožnil mikroorganismy vidět. Do té doby nebyla jejich existence dokumentována, ale o tom co umí, se lidé přesvědčili již před mnoha tisíci lety (příprava chleba, kvašené nápoje- pivo, víno).

Přednáška bude zaměřena hlavně na to, co mikroorganismy umí - od jejich využití při výrobě  potravin, až po přípravu bio-betonu.

7. listopadu 2023 - Chemikálie a paliva z biomasy – chemie budoucnosti?
doc. Ing. David Kubička, Ph.D. MBA

Současné závazky omezování emisí skleníkových vyžadují náhradu fosilních surovin obnovitelnými surovinami. Biomasa je společně s oxidem uhličitým jediným obnovitelným zdrojem uhlíku, který je základem současných paliv a chemikálií. V prezentaci budou diskutovány různé zdroje biomasy a možné způsoby jejich přeměny na žádané chemikálie a paliva v kontextu současných fosilních surovin a jejich zpracování.

3. října 2023  - Proč se neobejdeme bez polymerů.
prof. Ing. Petr Sysel, CSc.

Které polymery hrají nezastupitelnou úlohu v tom, že na Zemi existuje život? Které polymery jsou nezbytné při realizaci současných špičkových technologií? U kterých polymerů bychom se měli vážně zamyslet nad tím, jestli jich skutečně tolik potřebujeme? Snahou bude nejenom o těchto aspektech diskutovat  v  širším odborně naučném, společenském, ekonomickém i ekologickém kontextu.

17. října 2023 - Co víme o pohybu nádorových buněk a jak se ho snažíme zastavit.
Mgr. et. Mgr. Pavla Perlíková, Ph.D.

Léčba metastázujících nádorů je výzva, ve které současné možnosti terapie často selhávají. V přednášce se dozvíte, jak metastázy vznikají a jaké buněčné procesy jsou pro metastázování klíčové. Vysvětlím, jaké jsou možnosti zastavení metastázování z pohledu biologa a jak se tohoto tématu chopili chemici.

31. října 2023 - Chytré polymery, podněty a odezvy.
RNDr. Mgr. Jan Heyda, Ph.D.

Které polymery jsou chytré, co je ovládá a kde je původ jejich unikátního chování? V této přednášce budeme mluvit o pestrém světě chytrých polymerů, který skýtá široké možnosti jejich praktického využití. Uvažte sami: malou změnou teploty vytvoříme z nesmáčivého materiálu vodou nasátý hydrogel, senzor ponořený do tekutiny rozpozná přítomnost konkrétní chemikálie, a z izolantu ozářením uděláme vodič, který navíc změní svou barvu.

Fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti jsou určující pro praktické využití každého konkrétního materiálu. Chytré polymery představují unikátní třídu materiálů, které po vystavení slabému vnějšímu podnětu změní své vlastnosti rychle, výrazně a kontrolovaným způsobem. Tyto změny jsou zcela vratné a opakovatelné. Zatímco vztah mezi podnětem a pozorovatelnými vlastnostmi (tvar, vodivost, smáčivost) lze dobře popsat jednoduchými fyzikálními vztahy, úplné vysvětlení původu chování chytrých materiálů na molekulární úrovni je stále předmětem aktivního výzkumu. Zde přijdou ke slovu nejmodernější experimentální, teoretické a simulační metody a tedy i reaktory, neutrony a superpočítače.

 

55. ročník Akademie mládeže v roce 2022

4. října 2022 - Bramborový polymer
Ing. Drahomír Čadek, Ph.D.


Polymery jsou nedílnou součástí našich životů již řadu let a těžko si lze bez nich představit život. V poslední době se společnost snaží nacházet alternativy k polymerům vyráběným z ropy a často hledá mezi polymery přírodními. S pojmy jako udržitelnost nebo zelené suroviny se setkáváme stále častěji. Jak se k tomuto trendu postavit? Jak do této strategie zapadá bramborový polymer? Více se dozvíte 4. října od 17 hodin.

18. října 2022 - Bioplyn jako nový moderní zdroj energie
Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc.

Veškerá problematika související se zemním plynem jakožto strategickou komoditou je v současnosti extrémně aktuální. Jednou z možností náhrady alespoň části zemního plynu je zvýšené využití bioplynu. Bioplyn vznikající cíleným rozkladem organických materiálů však obsahuje spolu s methanem řadu příměsí (hlavně oxid uhličitý), které musí být před jeho využitím, zejména jako paliva, odstraněny. Efektivním způsobem čištění bioplynu jsou membránové separace. V příspěvku bude nastíněn vývoj vhodných membrán pro tento účel i dosavadní zkušenosti s jejich využitím.

1. listopadu 2022 - Samá voda…přihořívá…hoří (aneb zdravotní rizika z vody)
Dr. Ing. Pavla Šmejkalová

Povídání o tom zdánlivě nejobyčejnějším, ve skutečnosti však nejdůležitějším médiu, o molekule, které je na planetě nejvíc, a přesto se potýkáme s jejím nedostatkem, o látce, která formovala pobřeží a krajinu, ale i náboženství a filozofii. Povídání o vodě… 
Kolik jí nese naše planeta? A jak jsme na tom s vodou v České republice? Máme jí dost? A je kvalitní? Co nám hrozí z vody? A jak ohrožujeme my vodu?

15. listopadu 2022 - NMR spektroskopie – (ne)tradiční nástroj analýzy struktury molekul
prof. Ing. Richard Hrabal, CSc.

Spektroskopie nukleární magnetické rezonance (dále jen NMR spektroskopie) se od svého objevu v roce 1945 vyvinula ve velmi účinný nástroj řešení kovalentní struktury malých i větších molekul. A nejen to. NMR spektroskopie postupně pronikla do oblasti živých věd, kdy je využívána pro řešení prostorových uspořádání biologicky aktivních molekul, jako např. bílkovin, fragmentů nukleových kyselin, oligosacharidů a dalších. V dnešní době je tato metoda rutině používána ke studiu tvorby komplexů výše zmíněných molekul, to znamená, že dokáže monitorovat dynamiku vzniku a zániku komplexů, studovat různé přechodné stavy a jejich struktury, čímž významně přispívá k objasnění různých fyziologických i patologických dějů v živých organizmech. Naprosto nepostradatelnou se tato metoda stala v medicíně, kde se postupem času vyvinula v neocenitelný, neinvazivní, diagnostický nástroj. Zde se nazývá Magnetická rezonance (zkratka MRI, z anglického Magnetic Resonance Imaging) a slouží k zobrazování různých částí lidského těla. Nakonec nelze pominout ani její významný vliv v materiálovém inženýrství, kde slouží k vývoji nových typů materiálů studiem jejich fyzikálních vlastností. Během své přednášky proberu detailněji všechny tyto oblasti a budu dokumentovat jedinečné schopnosti NMR spektroskopie na konkrétních příkladech.  

29. listopadu 2022 - Jak počítače pomáhají vyhledávat nová léčiva
prof. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D.

Proces vývoje nového léčiva je velmi náročný jak po stránce časové, tak po stránce finanční. Doba uvedení nového léčiva na trh se typicky pohybuje v rozmezí 12 - 15 let a průměrné náklady činí cca 1,3 miliardy USD. V minulosti byly účinné látky hledány mezi složkami léčivých prostředků lidové medicíny nebo byl jejich objev výsledkem šťastné náhody. V dnešní době se však uplatňuje daleko větší měrou systematický, racionální přístup vycházející z poznání biologické a molekulární podstaty určitého onemocnění. Důležitou roli v počátečních fázích racionálního návrhu léčiv pak hrají počítačové metody, které se používají v procesu tzv. virtuálního screeningu k vytipování potenciálních biologicky aktivních látek, jejichž aktivitu lze následně ověřovat experimentálně. V této přednášce budou postupně představeny všechny důležité aspekty počítačového návrhu léčiv od způsobu reprezentace molekul v počítači a charakterizace jejich chemické podobnosti až po popis hlavních metod virtuálního screeningu, jako jsou podobnostní a farmakoforové vyhledávání, modelování vztahu mezi strukturou a biologickou aktivitou látky či molekulové dokování.

13. prosince 2022 - Biopaliva tvořená mikroorganismy: od ethanolu přes butanol k biovodíku
prof. Dr. Ing. Petra Patáková

Termínem biopaliva se označují různé látky, tato přednáška se však bude týkat pouze těch biopaliv, k jejichž výrobě je možné použít mikroorganismy. V současnosti je tímto typem biopaliva etanol, který se přidává do benzínu, a vyrábí se průmyslově pomocí kvasinek Saccharomyces cerevisiae. Jsou však i další možnosti, jak mikroorganismy takto využít pro výrobu vyšších alkoholů jako je například butanol. Ten je tvořen nepatogenními bakteriemi Clostridium a ty navíc při fermentaci tvoří jako plynný metabolit vodík. S vodíkem, vyrobeným klostridiemi se nyní setkáváme v bioplynové stanici, kde přispívá k produkci metanu, ale v budoucnosti lze uvažovat i o výrobě samotného biovodíku. Kromě mikroorganismů a fermentačních pochodů se přednášku bude věnovat i možným typům substrátů, zejména nejrůznějším odpadům, dnešní průmyslové praxi jednotlivých procesů a výhledům do budoucnosti.

 

54. ročník Akademie mládeže v roce 2021

5. října 2021 Intermetalické sloučeniny jako kovové materiály budoucnosti
doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

12. října 2021 Trendy v oblasti detergentů a kosmetiky očima chemika
prof. Ing. Jan Šmidrkal, CSc.

2. listopadu 2021 Umělý život chemických robotů
doc. Ing. Jitka Čejková, Ph.D.

9. listopadu 2021 Odpadní vody: Nepříjemný odpad nebo cenný zdroj?
doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

23. listopadu 2021 Polyethylen jako chemická specialita (doc. Ing. Jan Merna, Ph.D.)
Polyethylen patří mezi základní typy plastů využívaných pro méně náročné aplikace ve formě obalů nebo potrubí. Přednáška ukáže možnosti moderních katalyzátorů ovlivnit strukturu polyethylenu rozsáhlým větvením a zabudováním funkčních skupin tak, že nabývá zcela nových vlastností a mohl by najít speciální využití v oblasti nanotechnologií a biomedicíny.

7. prosince 2021 Výroba piva z pohledu chemika
prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc.

 

53. ročník Akademie mládeže v roce 2020

Koronavirus očima biochemika
doc. Ing. Dr. Michaela Rumlová

 

Moderní trendy v potravinářství - zaměření na cereální chemii, technologii a výživu
doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D.

 

Zachrání nás bioplasty?
Ing. Lenka Malinová, Ph.D.

 

Kam s ní? Ukládání elektřiny z obnovitelných zdrojů do baterií a průtočných baterií
prof. Ing. Dr. Juraj Kosek

   

  Role fluorovaných sloučenin v současném světě
  prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc.

   

  52. ročník Akademie mládeže v roce 2019

  1. října 2019 Struktura a neobvyklé vlastnosti vody
  prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc.

  15. října 2019 Produktová ekologie-jak volbou předmětů denní spotřeby napomáhat klimatu
  doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

  5. listopadu 2019 Vodík - energie budoucnosti
  doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.

  12. listopadu 2019 Bezpečná výživa
  doc. Ing. Jan Pánek, CSc.

  26. listopadu 2019 Jak vznikají výrobky z polymerů
  doc. Ing. Antonín Kuta, CSc.

  10. prosince 2019 Membránové dělení směsí molekul
  doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D.

  51. ročník Akademie mládeže v r. 2018

  2. října 2018 Jak uchovávat potraviny aneb konzervace nejsou jen konzervy
  doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.

  16. října 2018 Trendy v medicínském použití kovových materiálů
  doc. Ing. Luděk Joska, CSc.

  6. listopadu 2018 Ekologicky přijatelné způsoby využití uhlí při výrobě energie a chemikálií
  doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

  13. listopadu 2018 Fyzikálně (bio)chemické principy výroby sýrů
  doc. Ing. Jiří Štětina, CSc.

  27. listopadu 2018 Biodegradabilní polymery pro mikro/nanomotory
  Mgr. Soňa Hermanová, Ph.D.

  11. prosince 2018 Chemické metody v kriminalistice
  prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

  Přednášky se konají vždy v úterý v 17 hodin v posluchárně BII v budově B Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 6 –Dejvicích, Technická 1903

  50. ročník Akademie mládeže v r. 2017

  3. října 2017 O čem je současná biochemie(?)
  prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

  17. října 2017 O čem je současná anorganická chemie(?) 
  prof. Dr.Ing. David Sedmidubský

  31. října 2017 O čem je současná petrochemie(?)
  doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

  14. listopadu 2017 O čem je současná makromolekulární chemie(?)
  prof. Ing. Jan Roda, CSc.

  28. listopadu 2017 O čem je současná organická chemie(?)
  prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.

  12. prosince 2017 O čem je současná fyzikální chemie(?)
  prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.

  Přednášky se konají vždy v úterý v 17 hodin v posluchárně BII v budově B Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 6 –Dejvicích, Technická 3/1903

  49. ročník Akademie mládeže v r. 2016

  4. října 2016 Energie pro budoucnost. Bude udržitelná?
  doc. Ing. Jan Macák, CSc.

  18. října 2016 Jak zelené jsou zelené polymery?
  Ing. Jan Merna, Ph.D.

  1.listopadu 2016 Digitalizace pachového podpisu
  prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.

  8. listopadu 2016 Supramolekulární chemie
  prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc.

  29. listopadu 2016 Falšování potravin
  doc. Ing. Jan Pánek, CSc.

  13. prosince 2016 Analýza DNA a identifikace osob
  prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.

  Přednášky se konají vždy v úterý v 17 hodin v posluchárně BII v budově B Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 6 –Dejvicích, Technická 1903

  48. ročník Akademie mládeže v r. 2015

  6. 10. 2015 Vítejte v nanosvětě
  Prof. Ing. Jindřich Leitner, CSc.

  20. 10. 2015 Polymery v medicině
  Prof. Ing. Jiří Brožek, CSc.

  3. 11. 2015 O čem je současná biochemie
  Prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

  10. 11. 2015 Alternativní motorová paliva
  Doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

  1. 12. 2015 Cereální chemie – od klasu ke kvasu…až k chlebu a pečivu
  Ing. Marcela Sluková, Ph.D.

  15. 12. 2015 Kapka vody
  Prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.

  Přednášky se konají vždy v úterý od 17 hodin v posluchárně B II v budově B Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 6 – Dejvicích, Technická 3/1903.

  Jako doprovodný program budou po některých přednáškách, přibližně od 17.55 do 18.10, následovat krátká sdělení, jejichž cílem je populární formou představit vybraná pracoviště Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

  6. 10. 2015 Ústav anorganické technologie 
  Ing. Martin Prokop
  20. 10. 2015 Ústav polymerů 
  Prof. Ing. Jiří Brožek, CSc.
  3. 11. 2015 Laboratoř informatiky a chemie 
  Doc. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D.
  10. 11. 2015 Ústav skla a keramiky 
  Prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.

  47. ročník Akademie mládeže v r. 2014

  7. 10. 2013 Koloběh vody ve městě
  prof. Ing. Václav Janda, CSc.

  21. 10. 2014 Kovové biomateriály ve stomatologii
  doc. Ing. Luděk Joska, CSc.

  4. 11. 2014 Od kaučovníku k pneumatice
  Ing. Zdeněk hrdlička, Ph.D.

  18. 11. 2014 Jak se tvoří charakter piva
  Ing. Tomáš Humhal

  2. 12. 2014 Membránové separace: principy, aplikace, výzvy
  Ing. Ondřej Vopička, Ph.D.

  16. 12. 2014 Omamné a psychotropní látky v historii a současnosti
  Ing. Martin Kuchař, Ph.D.

  Přednášky se konají každé druhé v úterý od 17 hodin v posluchárně B II v budově B Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 6 – Dejvicích, Technická 1903.

  46. ročník Akademie mládeže v r. 2013

  8. 10. 2013  Jak zkrotit chemické roboty
  prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.

  22. 10. 2013 Povrchy, které čistí účinkem světla                                             
  prof. Dr. Ing. Josef Krýsa

  5. 11. 2013 Enzymy – obdivuhodné katalyzátory
  prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

  19. 11. 2013 Kovové biomateriály
  doc. Ing. Luděk Joska, CSc.

  3. 12. 2013 Neobvyklé vlastnosti a struktura vody
  prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc.

  17. 12. 2013  Oxid uhličitý: Odpad nebo zajímavá surovina? 
  Ing. Jan Merna, Ph.D.

  Přednášky se konají vždy v úterý od 17 hodin v posluchárně B II v budově B Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 6 – Dejvicích, Technická 1903.

  45. ročník Akademie mládeže  v r. 2012

  2. 10. 2012   Materiály pro elektroniku a tkáňové inženýrství
  doc. Ing. Petr Slepička, Ph.D.

  16. 10. 2012 Spektroskopie při průzkumu vesmíru
  Ing. Miroslava Novotná, CSc.

  30. 10. 2012 Možnosti aktivního balení potravin
  doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc.

  13. 11. 2012   Molekulární stavebnice pro precizní syntézu polymerů: Aplikace v lékařství, materiálech, senzorech
  Ing. Jan Merna, Ph.D.

  27. 11. 2012 Co nám počítač poví o organických molekulách?
  doc. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc.

  11. 12. 2012  Voňavá chemie
  prof. Ing. Libor Červený, DrSc.

  Přednášky se konají vždy v úterý v 17 hodin v posluchárně B II v budově B Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 6 – Dejvicích, Technická 1903

  44. ročník Akademie mládeže v r. 2011

  4. 10. 2011 Progresivní povrchové úpravy kovů 
  doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

  18. 10. 2011 Sklo - materiál trvalých výzev 
  prof. RNDr. Ondrej Gedeon, Ph.D.

  1. 11. 2011 Přenos hmoty a informace přes biologické membrány 
  prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

  15. 11. 2011 Malé molekuly v mozku a neurologická onemocnění 
  doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D.

  29. 11. 2011 Membránové separační procesy 
  doc. Ing. Milan Šípek, CSc.

  13. 12. 2011  Speciální polymery 
  doc. Ing. Petr Sysel, CSc.

  Přednášky se konají vždy v úterý v 17 hodin v posluchárně B II v budově B Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 6 – Dejvicích, Technická 1903

  43. ročník Akademie mládeže v r. 2010

  5. 10. 2010   Raketoplány, Semtex a oxidační číslo
  doc. Ing. Vratislav Flemr, CSc.

  19. 10. 2010 Polymery ve farmacii
  doc. Ing. Jiří Brožek, CSc.

  9. 11. 2010 A na počátku bylo ... self-assembly
  doc. Ing. Jan Budka, Ph.D.

  23. 11. 2010  Skla pro moderní technologie
  Dr. Ing. Martin Mika

  7. 12. 2010 Kovové biomateriály v medicíně
  doc. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

  21. 12. 2010  Co lze vyčíst z vibračních spekter historických materiálů
  Ing. Vladimír Machovič, CSc.

  Přednášky se konají vždy v úterý v 17 hodin v posluchárně B II v budově B Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 6 – Dejvicích, Technická 1903

  42. ročník Akademie mládeže v r. 2009

  6. 10. 2009 O čem je současná biochemie
  prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

  20. 10. 2009 Pilulka – dobro i zlo
  prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc.

  3. 11. 2009 Biologicky rozložitelné polymery: z přírody i z reaktoru
  doc. Ing. Irena Prokopová, CSc.

  24. 11. 2009 Historie léčiv: od starověkého léčitelství po odhady budoucího vývoje farmacie
  doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D.

  1. 12. 2009 Co skrývají fázové diagramy
  prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc.

  15. 12. 2009 Vitamin B2 a světlo světlušek. Mají něco společného?
  doc. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.

  Přednášky se konají vždy v úterý v 17 hodin v posluchárně B II v budově B Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 6 – Dejvicích, Technická 1903

  41. ročník Akademie mládeže v r. 2008

  7. 10. 2008 Sdílení informací ve 21. století – informatika ve službách vědy
  a občanské společnosti
  Ing. Miloslav Nič, Ph.D.

  21. 10. 2008 „Zázračný“ silikonový kaučuk
  doc. Ing. Petr Hron, CSc.

  4. 11. 2008 Kovové biomateriály
  doc. Ing. Luděk Joska, CSc.

  18. 11. 2008 Medicinální diagnostika
  doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D.

  2. 12. 2008 Vliv počítačů na dostupnost a vyhledávání informací v chemii
  prof.Ing. Josef Horák, DrSc.

  16. 12. 2008 Titanová běloba čistí životní prostředí
  prof. Dr. Ing. Josef Krýsa

  Přednášky se konají vždy v úterý v 17 hodin v posluchárně B II v budově B Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 6 – Dejvicích, Technická 1903

  40. ročník Akademie mládežev r. 2007

  2. 10. 2007 Enzymy – obdivuhodné katalyzátory
  prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

  16. 10.2007 Systémy zajištění bezpečnosti chemických výrobků, nový evropský
  systém REACH
  prof. Ing. Josef Horák, DrSc.

  30.10.2007 Spektroskopie – okno do světa chemie
  Ing. Miroslava Novotná, CSc.

  13.11.2007 Moderní kovové materiály
  doc. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

  27.11.2007 Palivové články – zdroj energie budoucnosti
  prof. Dr. Ing. Karel Bouzek

  11.12.2007 Zieglerovy-Nattovy katalyzátory – stále nekončící zázrak
  Ing. Jan Merna, Ph.D.

  Přednášky se konají vždy v úterý v 17 hodin v posluchárně B II v budově B Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 6 – Dejvicích, Technická 1903

  39. ročník Akademie mládeže v r. 2006

  26.9.2006 Historie a archeologie – prostředky polidštění chemie a fyziky
  Ing. Miroslava Novotná, CSc.

  10.10.2006 Využití vodíku jako pohonné hmoty automobilů – výhody a nevýhody
  prof. Ing. Josef Horák, DrSc.

  24.10.2006 Membránové separační procesy
  doc. Ing. Milan Šípek, CSc.

  7.11.2006 Nanokompozity na základu silikonového kaučuku
  doc. Ing. Petr Hron, CSc.

  21.11.2006 Základní principy koroze kovů a protikorozní ochrany
  prof. Ing. Pavel Novák, CSc.

  5.12.2006 Neobvyklé vlastnosti a struktura vody
  RNDr. Jiří Kolafa, CSc.

  Přednášky se konají vždy v úterý v 17 hodin v posluchárně B II v budově B Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 6 - Dejvicích, Technická 1903

  Aktualizováno: 15.7.2024 13:35, Autor: Anna Průšová

  KONTAKT

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČ: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Copyright VŠCHT Praha
  Za informace odpovídá Oddělení komunikace

  Mapa webu
  Sociální sítě
  zobrazit plnou verzi