Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Studuji → Bezpečnost ve škole a v laboratořích
iduzel: 74097
idvazba: 90884
šablona: stranka_ikona
čas: 17.6.2024 07:02:29
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 74097
idvazba: 90884
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/studuji/uraz-ve-skole-a-bezpecnost-prace'
iduzel: 74097
path: 1/4111/942/994/71788/71795/74097
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bezpečnost ve škole a v laboratořích - úraz, nečekané situace, práce s chemikáliemi ad.

Co musím vědět a dodržovat?

Bezpečnost a ochrana vašeho zdraví není samozřejmostí a jste to pouze vy, kdo se o ni musí přičinit. Níže uvedené modelové situace, postupy a zásady vám pomohou zorientovat se ve spletité problematice zákonů a nařízení řešících tuto problematiku a v případě, že daná situace nastane, budete vědět, jak ji úspěšně zvládnout.

Dodržování a plnění povinností vyplývajících z vnitřních předpisů VŠCHT Praha a jejích součástí jsou jednou ze základních povinností studenta dle Studijního a zkušebního řádu (viz Studijní předpisy). K těmto předpisům patří také předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví, konkrétně Bezpečnostní zásady pro studenty VŠCHT Praha (viz níže v sekci dokementy), které blíže upravují povinnosti fyzických osob, které se účastní řádné výuky organizované VŠCHT Praha, nebo studijních stáží konaných na pracovištích VŠCHT Praha (dále jen studenti).

Pobyt v budovách VŠCHT Praha – co se smí a nesmí?

Při pobytu v budovách VŠCHT Praha dodržujte následující zásady:

 • Seznamte se s režimovými opatřeními stanovenými pro objekty VŠCHT Praha, výzkumná pracoviště a prostory určené pro praktickou výuku nebo cvičení (viz Provozní řády budov, laboratoří apod.) a řádně je dodržujte.
 • Dodržujte pokyny a příkazy sdělované jak zaměstnanci VŠCHT Praha (např. vyučujícími v daných předmětech a kurzech), tak i prostřednictvím bezpečnostních značek.
 • Dbejte o vlastní bezpečnost, chovejte se ukázněně a ohleduplně k ostatním osobám vyskytujícím se v objektech VŠCHT Praha.
 • Pamatujte na to, že prostory VŠCHT Praha jsou akademickou půdou, kde platí zásady univerzitní etiky, důstojnosti a slušného chování. I vy jste součástí akademické obce.

V objektech VŠCHT Praha je přísně zakázáno:

 • Kouřit ve všech prostorách VŠCHT Praha (tj. nejen v objektech, ale také venkovních prostorách), požívat alkoholické nápoje a zneužívat návykové látky, jakož i vstupovat pod jejich vlivem do prostor VŠCHT Praha.
 • Manipulovat s otevřeným plamenem a rozdělávat oheň, pokud tato činnost není výslovně součástí výuky (např. praktická cvičení, laboratorní práce).
 • Vodit do objektů VŠCHT Praha živá zvířata, která mohou ohrozit ostatní osoby napadením nebo přenosem infekčních nemocí nebo parazitů (zejména psi). Tento zákaz se netýká asistenčních psů doprovázejících nevidomé osoby.
 • Vnášet do objektů VŠCHT Praha nebezpečné předměty – zbraně, střelivo, munici či jakoukoliv jejich část, neletální zbraně, bodné, sečné či úderové zbraně.
 • Běhat, jezdit na kolečkových bruslích, koloběžkách nebo jiných obdobných prostředcích.
 • Sahat na inventář a přístrojové vybavení laboratoří, manipulovat s ním nebo zasahovat do jejich chodu, pakliže k tomu nejste oprávněni a řádně seznámeni s jejich bezpečným používáním.
 • Lézt na žebříky a vstupovat na místa, která jsou výše jak 1,5 metru nad zemí a kde není zajištěna ochrana proti pádu osob, jakož i vyklánět se z oken a balkónů apod.
 • Chovat se agresivně, násilně, vědomě nebezpečně či vulgárně.
 • Ponechávat na chodbách, průchozích uličkách a v únikových cestách jakékoli předměty, které by mohly bránit úniku osob při evakuaci.
Stal se mi úraz nebo jsem byl/a jeho svědkem.

V případě, že se vám stane úraz, nebo jste se stali jeho svědkem, postupujte následovně:

 • Poskytněte zraněné osobě první pomoc, v případě potřeby přivolejte zdravotnickou záchrannou službu (linka tísňového volání 155).
 • Pro ošetření využijte lékárniček první pomoci. Ty jsou rozmístěny na jednotlivých ústavech VŠCHT Praha a označeny symbolem bílého kříže na zeleném podkladu. Lékárničky jsou dostupné také na všech vrátnicích. 
 • Při použití AED postupujte striktně podle návodu výrobce, resp. mluvených pokynů. Automatické externí defibrilátory (AED) jsou k dispozici na vrátnících A, B a Zikova.
 • Ohlaste vznik svého úrazu nebo úrazu jiné osoby (pokud jste byli svědkem této události), který se stal v objektech VŠCHT Praha nebo při realizované výuce. Pouze řádně ohlášený a zaevidovaný úraz může být následně finančně odškodněn. Oznámení se podává:
  • pracovníkům oddělení bezpečnosti a prevence rizik (budova B, místnosti 66 a 67 – vedle hlavní vrátnice budovy B, telefon 22044 2228 nebo 22044 2229), nebo
  • kterémukoli z vrátných, nebo
  • zaměstnancům pracoviště, kde se student účastní výuky nebo kde vykonává studijní stáž.
 • Buďte součinní při šetření příčin vašeho úrazu a jeho úředního dořešení, resp. přiznání náhrady škody. Podle zákoníku práce totiž platí, že:
  • VŠCHT Praha zodpovídá svým studentům za škodu, která jim vznikla v důsledku úrazu při studiu nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném univerzitou nebo v přímé souvislosti s nimi.
  • Pokud ke škodě na zdraví studenta došlo při studiu nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi u jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, odpovídá za tuto škodu tento subjekt.
  • Nárok na odškodnění může být přiměřeně snížen nebo zcela zamítnut v případě, že si student VŠCHT Praha škodu na svém zdraví způsobil úmyslně anebo v důsledku hrubého porušení bezpečnostních předpisů nebo pokynů a příkazů zaměstnanců VŠCHT Praha, které mu byly udíleny.
První pomoc při zasažení chemickou látkou.

Pokud vy nebo někdo z ostatních osob bude zasažen chemickou látkou, je nutné jednat rychle a uvážlivě. S ohledem na vzniklou situaci postupujte podle níže uvedených zásad první pomoci:

 • Při nadýchání (platí pro látky, které vyvolávají edém plic) – rychle dopravit postiženého na čerstvý vzduch a nenechat jej chodit! Podle situace provést výplach ústní dutiny, případně nosu vodou.
 • Při potřísnění žíravinou – ihned svléci potřísněné šatstvo a sundat prstýnky, hodinky a náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Zasažená místa oplachovat proudem vlažné vody po dobu 10-30 minut; nepoužívejte kartáč, mýdlo ani neutralizaci! Poleptané části kůže překrýt sterilním obvazem. Na zasažená místa nemazat masti ani jiná léčiva!
 • Při zasažení oka – vyplachovat oči proudem tekoucí vody po dobu min. 10 minut – nutno silně rozevřít oční víčka (třeba i násilím). Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci!
 • Při popálení malého rozsahu – chladit popálené místo vodou, a poté zakrýt sterilním obvazem.
 • Při mechanickém poranění – vyjmout z rány střepy, špony, špínu apod., a poté ošetřit poranění peroxidem vodíku nebo jiným desinfekčním prostředkem. Větší rány překrýt sterilním obvazem.
Co když vypukne požár nebo bude vyhlášena evakuace?

Pokud někde v objektech VŠCHT Praha vznikne požár, nebo existuje důvodné podezření, že někde hoří, a jste toho svědkem, postupujte následovně:

 • Pokuste se (pokud je to reálné) dostupnými prostředky (hydrant, hasicí přístroje, hasební deky) požár uhasit.
 • Pokud požár uhasit nelze, pomocí telefonu přivolejte hasiče (linka tísňového volání 150) a informujte zaměstnance/vyučující a vrátnici VŠCHT Praha.
 • Při předávání tísňové informace se snažte být trpěliví, dbejte pokynů operátora. Informace, na které se ptá, vám mohou připadat nedůležité (ovlivňují však volbu techniky, počtu jednotek atd.). Ohlaste v klidu a srozumitelně vaše jméno, adresu, číslo telefonu, z kterého voláte a co nejpřesněji oznamte, co se stalo. Přesnou adresu lze udat podle čísla uvedeného na lampách veřejného osvětlení. Operátor vám podá základní informace, co dělat.
 • Vyhlaste požární poplach hlasitým voláním „HOŘÍ“. Přesvědčte ostatní přítomné osoby, že skutečně vznikl požár a nejedná se o žert.
 • Pokud je to možné, zastavte na daném pracovišti přívod plynu a vypněte elektrický proud.
 • Neodvětrávejte prostory, v nichž hoří, přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje.
 • Prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby, pokud ano, snažte se je zachránit. Pokud se Vám to nepodaří, zapamatujte si, kde se nacházejí, bude to cenná informace pro záchranáře.
 • Snažte se pomoci těm, kteří si pomoci nemohou (staří lidé, děti, imobilní osoby, sluchově nebo zrakové postižení).
 • Vyneste předměty, které působením požáru mohou vybuchnout, zvýšit intenzitu hoření, případně mohou zvýšit škodlivost vznikajících plynů (propan-butanové a jiné nádoby apod.), není-li to možné, upozorněte na tyto předměty hasiče.
 • Nezdržujte se v blízkosti požáru, hořením různých materiálů, zejména plastických hmot mohou vznikat nejrůznější škodlivé plyny.
 • Vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky a podobně) a požárem ohrožený prostor urychleně opusťte.
 • Z blízkosti požáru zajistěte odstranění překážek, které mohou omezit zásah hasičů.
 • Ochranu těla lze zvýšit namočením oděvu, dýchejte přes namočenou látku – improvizovaný filtr.
 • Evakuujte se z objektu nejkratší možnou cestou na volné prostranství – následujte značky směru úniku.
 • Vyslechněte si pokyny, které budou hlášeny v rozhlase a držte se jich.
 • Všichni evakuovaní jsou povinni se soustředit se na stanovených shromaždištích před budovou školy.

Dojde-li v důsledku požáru ke znemožnění úniku, postupujte následovně:

 • Zachovejte klid.
 • Uzavřete všechny dveře, snažte se spáry utěsnit namočenými kusy látky (ručníky, závěsy apod.).
 • Snažte se dostat k oknu, mávejte, aby vás hasiči viděli.
 • Otevření okna zvažte, může způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin do vašeho prostoru.
 • Odstraňte hořlavé předměty z místa úkrytu, aby se po nich nemohl požár šířit.
 • V případě silného zakouření si lehněte na zem.
 • Ústa kryjte kusem látky jako improvizovaného filtr.
 • Vytvořte ochranu těla nejlépe namočením oděvu, ručníku, látky.
Jak reagovat při útoku aktivního střelce?

Chci používat elektrická zařízení.

Pro bezpečné používání elektrických spotřebičů nezapomeňte dodržovat následující zásady:

 • Elektrická zařízení používejte striktně podle návodů k obsluze stanovené jejich výrobcem.
 • Používejte pouze elektrické spotřebiče poskytnuté VŠCHT Praha (tj. je zakázáno na pracovištích VŠCHT Praha používat vlastní elektrické spotřebiče, vč. přímotopů, varných konvic apod.) Nabíjení mobilních telefonů a notebooků je dovoleno.
 • Spotřebiče používejte pouze na vyhrazených, povolených místech a pouze k účelům, pro které jsou výrobcem určeny.
 • Elektrospotřebič nerozebírejte a neprovádějte jakékoli neodborné zásahy.
 • Udržujte elektrické zařízení v bezzávadném stavu. Poškozené zařízení je zakázáno používat do doby jeho opravy. Přístroj, do něhož vnikla kapalina, je nutné bezpečně odpojit a nechat zkontrolovat servisním technikem.
 • Opravy elektrických zařízení mohou provádět pouze určené osoby (pracovníci údržby, servisní technici) a za použití originálních náhradních dílů doporučených výrobcem. 

Je přísně zakázáno:

 • Sahat na horké části elektrických spotřebičů (např. plotnu vařiče, těleso varné konvice při chodu apod.).
 • Zakrývat větrací otvory zařízení.
 • Používat zařízení bez ochranných krytů, poškozené, včetně kabeláže (porušená izolace),
 • Používat poškozené elektrické zásuvky, přetěžovat elektrické zařízení (lze ho používat pouze v souladu s návodem k používání a k účelu pro který bylo vyrobeno) apod.
Jak se správně a bezpečně chovat v laboratoři?

Před zahájením práce v chemické laboratoři jste povinni seznámit se se zásadami správné praxe pro práci v laboratoři. Ty jsou dostupné ve formě instruktážních videofilmů, které naleznete zde.

Při práci v laboratoři jste dále povinni dodržovat následující zásady a pokyny:

 • Seznamte se s provozním řádem laboratoře a nastudujte si pečlivě zadání prováděných laboratorních prací a jejich pracovní postup. Pokud něčemu nebudete rozumět, nestyďte se s dotazem obrátit na vyučujícího.
 • Před vstupem do laboratoře se řádně ustrojte dle pokynů vyučujícího. Pro práci v chemické laboratoři je nezbytné: 
  • mít dlouhé kalhoty, laboratorní plášť a uzavřenou obuv s pevnou patou a protiskluzovou podrážkou, 
  • mít sepnuté vlasy a všechny volně vlající části oděvu,
  • sundat si šperky, zejména prsteny, náramky, hodinky, piercing na obličeji a rukou,
  • nepoužívat kontaktní čočky,
  • po celou dobu pobytu v laboratoři používat ochranné brýle, plášť a ochranné rukavice, v případě potřeby pak i obličejový štít (namísto ochranných brýlí).
 • Seznamte se s informacemi o nebezpečných vlastnostech používaných chemických látek/směsí, které jsou uvedeny v jejich bezpečnostních listech. Bezpečnostní listy musí být v laboratořích studentům k dispozici k nahlédnutí.
 • Při provádění laboratorních prací dodržujte předepsaný pracovní postup, neodchylujte se od něj ani jej svévolně neměňte.
 • Pracujte přesně, soustředěně a pečlivě.
 • Po celou dobu práce v laboratoři řádně používejte stanovené osobní ochranné pracovní prostředky a vybavení.
 • Na pracovním místě dodržujte pořádek a čistotu a mějte zde jen pomůcky předepsané pro danou úlohu. Všechny ostatní věci musí být uloženy mimo pracovní místo, aby nepřekážely při práci anebo aby nedošlo k jejich kontaminaci.
 • Pro manipulaci s chemickými látkami používejte vždy k tomu určené čisté laboratorní náčiní. Tuhé chemikálie nikdy neberte do rukou, nýbrž laboratorní lžící nebo špachtlí.
 • Vyvarujte se styku silně oxidujících látek a směsí s organickými látkami.
 • Zabraňte styku alkalických kovů a hydridů alkalických kovů (včetně karbidu vápníku) s vodou.
 • Jakékoliv manipulace s nebezpečnými plyny, parami, a s látkami dýmavými, dráždivými a zapáchajícími provádějte pouze v digestoři.
 • Všechny kapaliny pipetujte pouze za použití speciálních bezpečnostních pipet, popřípadě sacím zařízením. 
 • Při všech manipulacích s látkami ve zkumavkách a otevřených nádobách udržujte jejich hrdlo nakloněné ve směru od sebe a od ostatních osob.
 • Nádoby s chemickými látkami nikdy neponechávejte otevřené. Pokud dojte při rozlévání k potřísnění láhve, je nutné lahev řádně očistit hadříkem.
 • Láhve se přenášejte bez ochranné plastové síťky a vždy je nutné je držet oběma rukama. Láhve se nesmí přenášet uchopením pouze za hrdlo!
 • Při odlévání kapalin ze zásobních lahví nebo kádinek je nutné lahev/kádinku držet v dlani tak, aby štítek byl dlaní zakrýván (a tedy chráněn proti potřísnění).
 • Při zahřívání nádob nad kahanem nebo v topném hnízdě dávejte pozor na utajený var. Vždy je nutné používat varné kamínky. Neponechávejte zahřívanou látku bez dozoru.
 • Používejte svěřené chemikálie, pomůcky a materiál pouze ke stanoveným účelům a dbejte na to, aby nedocházelo k jeho poškození nebo zbytečnému plýtvání.
 • Při práci s plynovými a elektrickými zařízeními dbejte zvýšené opatrnosti a řiďte se pokyny vyučujícího.
 • Všechny provozní nádoby a kádinky obsahující chemické látky/směsi čitelně a srozumitelně označte názvem dané chemické látky/směsi, případně je doplňte o samolepku se symbolem nebezpečnosti dané látky. Žádné vzorky nebo meziprodukty nesmí zůstat po skončení (přerušení) vaší práce neoznačeny!
 • Všechny používané chemické látky/směsi uchovávejte pouze v originálních obalech. Použití náhradního obalu je možné pouze v případě, kdy nelze zajistit originální obal nebo jeho ochranou funkci a se souhlasem vyučujícího. V takovém případě musí být náhradní obal náležitě označen příslušnou bezpečnostní značkou a dále nesmazatelným a nesnímatelným štítkem, na kterém je uveden název dané chemické látky/směsi a její chemický vzorec, jméno osoby, která náhradní obal použila a datum, kdy byl náhradní obal použit. Chemická látka/směs umístěná v náhradním obalu musí být uložena mimo dosah nepovolaných osob, resp. tak, aby nemohlo dojít k její záměně za jinou chemickou látku/směs.
 • V laboratoři udržujte pořádek a čistotu a dodržujte zásady osobní hygieny. Při každém opuštěním laboratoře si pečlivě umyjte ruce vodou a mýdlem.
 • Ohlaste vyučujícímu jakékoli své poranění nebo náhlou nevolnost.
 • V případě rozlití používaných chemických látek, prasknutí aparatury, vzniku střepů nebo jiné nehody ihned oznamte tuto skutečnost vyučujícímu.
 • Po skončení nebo při přerušení práce po sobě ukliďte pracovní místo, utřete pracovní stůl vlhkým hadrem, veškeré lahve se zásobními chemikáliemi řádně uzavřete a uložte na stanovené místo. 

Je přísně zakázáno:

 • Porušovat provozní řád laboratoře a pracovat v rozporu s pracovním návodem nebo zadáním.
 • Umožnit vstup do laboratoře nepovolaným osobám a osobám zcela nebo zčásti zbaveným způsobilosti k právním úkonům.
 • Pracovat s chemickými látkami bez potřebného seznámení s bezpečnostními listy a pracovními postupy pro danou úlohu.
 • Svévolně bez souhlasu vyučujícího manipulovat s chemickými látkami nebo vzorky, čichat k nim nebo je ochutnávat.
 • Vynášet z laboratoře jakékoli chemické látky/směsi, nabízet je, darovat nebo přenechávat jiným osobám.
 • Pipetovat jakékoli látky ústy.
 • V laboratoři jíst, pít, žvýkat, kouřit a aplikovat na sebe tělovou kosmetiku.
 • Vnášet do laboratoře jiné věci, než které jsou nezbytně potřebné pro provádění zadané úlohy. 
 • Zastavovat únikové cesty, uličky, přístupy k hasebním prostředkům, rozvaděčům, vypínačům a ostatnímu elektrickému příslušenství předměty nebo materiálem.
 • Přenášet nádoby a obaly od chemických látek na zádech nebo v náručí, případně je tahat nebo tlačit po podlaze nebo skluzem.
 • Při práci s hořlavinami manipulovat s otevřeným ohněm nebo jinými zdroji tepla.
 • Uchovávat chemické látky v obalech od potravin, nápojů, léčiv nebo kosmetických přípravků.
 • Pro práci používat nevhodné, poškozené nebo silně znečištěné pracovní pomůcky a osobní ochranné pracovní prostředky.
 • Zvyšovat si místo práce nebo výstup pomocí nestabilních předmětů a předmětů určených k jinému použití (bedny, sudy, židle atd.).
 • Pracovat zbrkle nebo provádět v laboratoři činnosti, které by mohly snižovat pozornost, např. poslouchat hudbu ve sluchátkách, telefonovat apod.
Budu pracovat se žíravinami.

Práce se žíravinami (kyseliny a louhy) patří mezi časté a rutinní laboratorní práce, což ale může snadno svádět k podcenění možných rizik. Přitom poleptání žíravinami může způsobovat závažná poškození zdraví někdy i s trvalými následky.

Věnujte proto pozornost níže uvedeným pokynům:

 • Látky žíravé je možné používat pouze v dobře větraných prostorech nebo v digestoři.
 • Je zakázáno přenášet žíraviny v otevřených nádobách.
 • Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro ochranu kůže rukou a očí (rukavice z nitrilové nebo butylové pryže a ochranné brýle).
 • Látky skladujte na suchém, chladném místě. Hydroxidy je zakázáno skladovat spolu s kyselinami!
 • Ve vlhkém prostředí stykem s některými kovy může vznikat vysoce hořlavý vodík s nebezpečím exploze.
 • Obaly se musí dokonale uzavírat, aby nedocházelo k úniku žíravých par (vhodný materiál na obal – polyetylen; neskladovat v obalech z kovu).
 • Minerální kyseliny nesmí přijít do styku se silnými zásadami, oleem, silnými okysličovadly (např. peroxid vodíku, manganistan draselný), nebo chlornany (např. Savo).
 • Při přípravě roztoků žíravin přilévejte nebo přidávejte žíravinu do vody (kapaliny) za stálého míchání tyčinkou (nikoli rukama!!) a nikdy naopak!
 • Vyvarujte se styku roztoků louhů (hydroxidů) s hliníkovými, zinkovými a cínovými předměty (možnost vývoje vodíku).
 • Rozlité kyseliny, zejména koncentrované, nejprve zřeďte vodou, neutralizujete posypáním uhličitanem (soda, křída apod.) nebo politím zředěným roztokem hydroxidu a pak opatrně spláchněte vodou nebo zachyťte do pilin, hadrů apod.
 • K odstranění rozlité kyseliny dusičné, chloristé a silných oxidačních směsí nepoužívejte dřevěné piliny a jiné organické látky, pro zachycení použijte inertní materiály jako křemelinu apod.
 • Vyvarujte se styku silně oxidujících látek a směsí s organickými látkami (nepoužívejte pro čištění chemického nádobí).
 • Při práci s hořlavými kapalinami je nutné vyloučit vznik statické elektřiny a mechanického či elektrického jiskření, při je­jich rozlití okamžitě zhasněte plynové spotřebiče, vypněte elektrický proud.
 • Zabraňte styku alkalických kovů a hydridů alkalických kovů (včetně karbidu vápníku) s vodou.
 • Při všech manipulacích s látkami ve zkumavkách a jiných nádobách udržujte ústí nádob odvrácené od sebe i ostatních osoby.
 • Jakékoliv manipulace s nebezpečnými plyny, parami, a s látkami dýmavými, dráždivými a zapáchajícími se mohou provádět pouze v digestoři nebo v omezeném rozsahu u jiných odsávacích zařízení (odsávací choboty).
Budu pracovat s toxickými látkami.

Při práci s nebezpečnou látkou označenými symbolem lebky se zkříženými hnáty mějte na paměti, že:

 • Se jedná o toxickou chemickou látku, která může svým chemickým působením na životní procesy způsobit smrt, dočasné zneschopnění nebo trvalou újmu na zdraví lidem nebo zvířatům anebo zničení rostlin.
 • Za vysoce toxické látky jsou považovány ty chemické látky nebo chemické směsi, které mají podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) přiřazenu některou z níže uvedených tříd nebezpečnosti:
  • akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 (Acute Tox. 1 nebo 2),
  • toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici kategorie 1 (STOT SE 1),
  • toxicita pro specifické cílové orgány po opakované expozici kategorie 1 (STOT RE 1).
 • S  vysoce toxickými látkami mohou samostatně pracovat pouze osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., anebo osoby, které absolvovaly zaškolení odpovědnou osobou a mají náležité znalosti potřebné pro bezpečný výkon práce. Bez potřebných znalostí a praktických dovednosti se nepouštějte do žádné práce s těmito látkami!
 • Studenti bakalářského stupně mohou s látkami vysoce toxickými pracovat pouze po zaškolení (viz výše) a pod dohledem odpovědné osoby (tj. určené osoby s odbornou způsobilostí). Studenti, kteří úspěšně absolvovali alespoň bakalářský stupeň vzdělání v některém z chemických oborů, mohou s látkami vysoce toxickými pracovat samostatně.
 • Striktně dodržujte všechna bezpečnostní opatření a pokyny udělené vyučujícím, dbejte o svou bezpečnost a osobní hygienu. Nepodceňujte možná rizika! Se stejnou opatrností pracujte také s látkami karcinogenními, mutagenními, teratogenními a senzibilizujícími! (jsou označeny značkou černé siluety člověka s bílým hvězdou na hrudi).
  Budu pracovat s tlakovými lahvemi.

  Ačkoli se s tlakovými lahvemi budete v laboratořích běžně setkávat, jejich používání nepatří v rámci studia mezi standardní pracovní operace. Pamatujte, že uvnitř tlakové lahve jsou technické plyny skladovány pod vysokým tlakem, rozpuštěné pod tlakem nebo ve zkapalněné formě. Jedná se tak o technické zařízení představující zvýšenou míru ohrožení života a zdraví v případě vzniku nehody. Aby se nehoda nestala, je nezbytné striktně dodržovat níže uvedené bezpečnostní pokyny:

  • Tlakové lahve mohou používat pouze osoby, které jsou řádně proškolené referentem plynových zařízení o správném zacházení s nimi. 
  • Přebírat tlakové lahve od dodavatele smí provádět pouze určený zaměstnanec VŠCHT Praha, nikoli student.
  • Lahve musí být po celou dobu jejich používání chráněny proti nárazu a nesmí být překročena teplota sálavé plochy nad 50°C. 
  • V případě, že při provozování tlakové lahve zjistíte jakoukoliv závadu, je nutné odstavit tuto láhev z provozu a uvedenou skutečnost nahlásit referentu plynových zařízení vašeho ústavu.
  • Odběr plynu z tlakové lahve lze započít až po uplynutí alespoň jedné hodiny po instalaci lahve na dané místo (pracoviště).
  • V případě lahví s hořlavými plyny je zakázáno ve vzdálenosti menší jak 5 metrů ukládat jakékoliv hořlavé látky a provádět práce s otevřeným ohněm.
  • Lahve plné i prázdné se smějí dopravovat jen s uzavřenými ventily a s ochrannými kloboučky.
  • Ochranné kloboučky lahví se nesmí používat pro jiné účely, než je stanoveno. Kloboučky musí být vždy řádně utaženy. 
  • Při otevírání a zavírání tlakových redukčních ventilů se nesmí používat kleští, hasáků, ale pouze předepsaného klíče. Otevírání a zavírání se musí provádět pozvolna.
  • Před zahájením práce, při které se používá plyn z provozní nádoby, musí být v místnosti zajištěno dostatečné větrání a být k dispozici vhodné ochranné a hasební prostředky. Dále musí být překontrolována těsnost spojů, rozvody plynů, hadice a připojených plynových zařízení.
  • Rozvody plynů a tlakové hadice nádob musí být řádně upevněny tak, aby nemohlo dojít k jejich zachycení a poškození.
  • Přenášet lahve o celkové hmotnosti větší než 50 kg musejí vždy nejméně dvě fyzicky zdatné osoby. 
  • Při manipulaci je zakázáno lahvemi házet, vláčet je neb válet. Lahve s náplní větší než 10 kg lze manipulovat po patce. 
  • Při manipulaci s lahvemi obsahující toxické a žíravé plyny musí být vždy současně přítomny nejméně dvě osoby. Tyto osoby musí být odborně a zdravotně způsobilé.
  • Práce s toxickými plyny musí probíhat v digestoři, nebo v souladu s bezpečnostními pokyny uvedenými v provozní dokumentaci daného zařízení. 
  • V případě, že vznikne v blízkosti lahví na plyn požár, musí být vypnuto elektrické zařízení, lahve se musí ihned odvést, a to jak plné, tak prázdné. 
  • Plyny, které spolu tvoří výbušnou nebo jinak nebezpečnou směs, musí být skladovány odděleně a pro skladování těchto lahví musí být vyčleněny samostatné plochy, oddělené od sebe plochou pro skladování inertních plynů nebo uličkou šíře minimálně 1 metr. 
  • Lahve s kyslíkem musí být skladovány vždy odděleně od hořlavých plynů. 
  • Při používání tlakových lahví s kyslíkem je nutné vyvarovat se kontaktu kyslíku s tuky nebo jinými hořlavými látkami – nebezpečí vznícení!
  • Lahve s plyny těžšími než vzduch musí být uloženy tak, aby v jejich blízkosti a do vzdálenosti min. 6 metrů (u LPG 5 metrů) nebyly terénní prohlubně, šachty, okna a vstupy do sklepů ani jiné podzemní prostory. 
  • Prázdné lahve, plné lahve a reklamované či vadné lahve musí být umístěny odděleně a podle toho označeny bezpečnostní tabulkou. 
  • Pro skladování prázdných lahví platí stejné požadavky jako pro lahve plné. 

  Je přísně zakázáno:

  • Manipulovat s tlakovými lahvemi, plynovými kohouty a dalšími nebezpečnými zařízeními bez předchozího proškolení a svolení vyučujícího.
  • Používat tlakové lahve, které jsou poškozené, nebo u kterých je závada na příslušenství. 
  • Tlouci do lahví nebo je jinak mechanicky namáhat.
  • K otevírání ventilů používat nástroje nebo jiné mechanické prostředky nebo hrubou sílu.
  • Měnit, upravovat nebo zakrývat barevné značení nádoby, připojené hadice nebo rozvody. 
  • Připojovat redukční ventil nebo jiné zařízení, které není pro danou lahev určeno a schváleno.
  • Provádět jakékoliv náhradní instalace nebo úpravy na tlakové lahvi, nebo na připojené hadici, rozvody a příslušenství.
  • Volně vypouštět plyn do prostoru pracoviště.
  • Urychlovat vypouštění plynu z nádob bezprostředním ohříváním otevřeným plamenem.
  Potřebuji zlikvidovat chemický odpad.

  Při práci v laboratoři se nevyhneme vzniku chemických odpadů, ať již se jedná o produkty chemických reakcí, nezreagované zbytky nebo znečištěné reaktanty. Jelikož se obvykle také jedná o nebezpečné látky, je nutné jejich likvidaci (odstraňování) dodržet následující pokyny:

  • Veškeré odpady je nutné likvidovat s přihlédnutím k jejich chemické povaze daných látek/směsí a jejich vlastnostem. Vždy proto vycházejte z pokynů uvedených v bezpečnostních listech těchto chemických látek, resp. dle pokynů udělených vyučujícím.
  • Odpadní rozpouštědla se po dokonalém odstranění zbytků samozápalných látek a neutralizaci shromažďují ve zřetelně označených nádobách.
  • Na pracovištích mohou být nádoby s odpady uloženy pouze na vyhrazeném místě, mimo dosah nepovolaných osob, a musí být pravidelně vyprazdňovány.
  • Zbytky alkalických kovů, hydridů alkalických kovů a roztoků organokovových sloučenin musí být ihned zlikvidovány. 
  • Alkalické kovy se musí likvidovat v digestoři rozpuštěním v 96 % ethanolu. 
  • Hydridy alkalických kovů se likvidují v závislosti na jejich reaktivitě rozpuštěním v ethylacetátu nebo acetonu.
  • Do nádob na odpadní sklo umístěných u sklářských kahanů je zakázáno odhazovat hořlavý materiál. 
  • Odpad znečištěný oleji (textil, piliny apod.) nebo hořlavými látkami se musí ukládat do uzavřených plechových nádob. 
  • Do laboratorních výlevek, laboratorních kalichů a jiných laboratorních odtoků se mohou vylévat jen dostatečně naředěná (nejméně 1:10) a s vodou dokonale mísitelná rozpouštědla do množství 0,5 l (jednorázově) a vodné roztoky (nejméně 1:30) kyselin a hydroxidů a solí. 
  • Rozpouštědla, která se s vodou dokonale nemísí, látky vysoce toxické a toxické, kyseliny a hydroxidy nad uvedenou koncentrací, látky výbušné, látky uvolňující s vodou, kyselinami a hydroxidy toxické nebo dráždivé plyny, se do odpadu vylévat nesmí.
  • Rozlitou rtuť posbírejte a likvidujte zinkovým prachem nebo sírou. Při práci s kapalnou rtutí je nutné použít filtrační polomasku s ochranným filtrem proti plynům třídy A1HgP3R a použít rukavice z polychloroprenu nebo nitrilové pryže.
  • Chemické odpady, které nelze zlikvidovat podle výše uvedených postupů je nutné předat k odborné ekologické likvidaci. Tyto odpady se soustřeďují ve skladu nebezpečných odpadů. Před odevzdáním odpad řádně zabalte, aby při převozu nemohlo dojít k jeho rozbití, vylití, zahoření nebo jiným nežádoucím reakcím či mimořádným událostem. Všechny obaly musí být řádně označeny, o jaký typ chemické látky nebo směsi se jedná, včetně jejich nebezpečných vlastností (postačí CLP symbol).
  • Pokyny pro odevzdání nebezpečných odpadů jsou uvedeny zde. 

  Je přísně zakázáno:

  • Vhazovat chemické odpady do košů určených na komunální odpad (směsný odpad nebo tříděný). 
  • Ukládat do nádob na chemický odpad látky, které mohou způsobit požár nebo samovznícení. 
  • Bez dovolení odpovědné osoby nebo vyučujícího vylévat do výlevek, slévat dohromady, anebo vyhazovat do odpadkového koše jakékoliv chemické odpady.
  • Vynášet jakékoli chemické odpady z objektů VŠCHT Praha, předávat je nepovolaným osobám.

  Dokumenty

  Aktualizováno: 27.2.2024 19:35, Autor: Petr Dolníček

  Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
  Bezpečnostní zásady pro studenty VŠCHT Praha02.01.2024

  KONTAKT

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČ: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Copyright VŠCHT Praha
  Za informace odpovídá Oddělení komunikace

  Mapa webu
  Sociální sítě
  zobrazit plnou verzi