Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Transfer technologií → Ochrana duševního vlastnictví
iduzel: 65309
idvazba: 78219
šablona: stranka_submenu
čas: 19.4.2024 17:13:30
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 65309
idvazba: 78219
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/transfer-technologii/ochrana-dusevniho-vlastnictvi'
iduzel: 65309
path: 1/4111/942/994/1014/55587/65309
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Transfer technologií - ochrana duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví se na VŠCHT Praha řídí Směrnicí o ochraně a uplatňování práv z duševního vlastnictví (viz dokumenty níže na stránce)​

Vybrané informace k ochraně a uplatňování práv duševního vlastnictví na VŠCHT Praha​ v deseti bodech
 1. Na začátku výzkumného projektu, zejména (ale nejen) v oblasti aplikovaného výzkumu, je žádoucí pohlížet na budoucí výsledky jako možné předměty hodné průmyslověprávní ochrany (dále je Ochrana) a následné komercializace.

 2. Před jakýmkoli zveřejněním výsledku projektu aplikovaného výzkumu (publikace, konference, sborníky konferencí, popularizace, jednání s partnery) je nutné zhodnotit, zda nejdříve nepřistoupit k ochraně výsledku; v případě jednání s partnery před ale i po zahájení ochrany také zhodnotit, jaké budou podmínky o mlčenlivosti (viz též bod 7). S tímto zhodnocením může pomoci Oddělení pro výzkum a transferu technologií (VaTT).

 3. Pokud se na daném projektu podílejí studenti v rámci svých závěrečných prací a výsledky obsažené v závěrečné práci mají být předmětem průmyslověprávní ochrany či mají jiný komerční potenciál (a/nebo podmínku utajení stanoví smlouva s partnerem/poskytovatelem), je nutné včas zažádat o utajení práce (viz směrnice A/S/961/6/2018 Obhajoba a uchovávání závěrečných prací s odloženým zveřejněním). Při finalizaci práce brát zřetel na budoucí zveřejnění abstraktu, ke kterému dochází i u utajovaných závěrečných prací.

 4. U studentů podílejících se na projektu se běžně předpokládá, že mají uzavřen vhodnou formou zaměstnanecký poměr s VŠCHT Praha, čímž splňují podmínku „podnikového vynálezu“ ze zákona o vynálezech[1]. Pokud došlo během zaměstnaneckého poměru ke vzniku duševního vlastnictví, které bude chráněno podle výše uvedeného zákona, vztahují se na studenta zákonná ustanovení i po ukončení tohoto vztahu nebo ukončení studia.  V opačném případě student při podání přihlášky vynálezu/užitného vzoru figuruje jako spolumajitel/spolupřihlašovatel a je pak nutné smluvní ošetření spolumajitelských vztahů.

 5. Ihned po vzniku výsledku s aplikačním potenciálem (míněno vzniku při plnění úkolů vyplývajících z pracovněprávního vztahu k VŠCHT Praha), který by mohl být průmyslověprávně chráněn, je zákonnou povinností zaměstnance VŠCHT Praha výsledek řádně oznámit, dle směrnice o Ochraně a uplatňování práv duševního vlastnictví (Směrnice).
  1. Oznámení se provádí vyplněním databáze patent.vscht.cz, vygenerované Oznámení o vytvoření předmětu duševního vlastnictví se po podpisu zástupce původců a vedoucího pracoviště doručí na VaTT a to ještě před zahájením úkonů k případné ochraně výsledku.
  2. Oznámení je předkládáno před podáním přihlášky vynálezu/užitného vzoru i v případě, že ochranu výsledku iniciuje jiná instituce či firma a zaměstnanec VŠCHT je spolupůvodcem.
  3. Prorektor pro VaV má lhůtu 3 měsíce na rozhodnutí, zda škola uplatní právo na výsledek. Pokud ochranu výsledku koordinuje jiná instituce, je nutné s touto lhůtou počítat a jednat v dostatečném předstihu.

 6. V případě, že je platný patent udržován po dobu 5ti a více let bez zjevného komerčního využití nebo bez komerčního potenciálu v dohledné době, má prorektor pro VaV právo rozhodnout na základě stanoviska Komise pro využívání práv průmyslového vlastnictví (dále jen Komise) o ukončení ochrany.

 7. Jakékoli informace podléhající obchodnímu tajemství nelze sdělovat třetím osobám (nezapomínejme, že ze strany VŠCHT Praha se jedná např. i o vlastní know-how [pre existing knowledge; know-how na pozadí průmyslověprávně chráněného výsledku a pod.] vkládané do spolupráce). Před zahájením spolupráce s partnery nebo před začátkem jednání o společném projektu je vhodné uzavírat smlouvu u mlčenlivosti (NDA), jejíž podpis zprostředkovává VaTT, které vzorovými smlouvami NDA disponuje.

 8. Při uplatňování výsledků výzkumu v praxi mohou zaměstnanci využít podpory VaTT v rámci projektů komercializace, přičemž o poskytnutí podpory těmto projektům z Fondu komercializace rozhoduje podle povahy rektor nebo prorektor pro VaV na základě stanoviska Komise.

 9. V případě uplatnění výsledku náleží původcům odměna z komercializace, která je vyplácena jako podíl z čistého zisku komercializace dle Směrnice nebo ji může vyplatit přímo partner dle smluvního ujednání.

 10. Zaměstnanecká díla (e-learningové kurzy, skripta, elektronické výukové aplikace, databáze nebo software) podléhají evidenci. Tato zaměstnanecká díla je autor povinen evidovat v OBD (průběžná modifikace zaměstnaneckého díla nezakládá na nový záznam). O evidenci ostatních zaměstnaneckých děl rozhoduje v rámci své působnosti vedoucí příslušného pracoviště. Majetková práva k zaměstnaneckému dílu vykonává VŠCHT Praha, přičemž autorovy zůstávají jeho osobnostní práva k dílu.

Samozřejmostí je dodržování smluvních ujednání s partnery či poskytovateli podpory.

[1] §9 Zákon č. 527/1990 Sb. Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích

Průmyslové právo​

Průmyslovým právem rozumíme ochranu výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory), předměty průmyslového výtvarnictví (průmyslové vzory), jakož i práva na označení (ochranné známky a označení původu) a v neposlední řadě také konstrukční schémata polovodičových výrobků (tzv. topografie polovodičových výrobků) a další.​

Průmyslová práva chrání vynálezy, zlepšovací návrhy, průmyslové vzory a užitné vzory . Průmyslová práva vznikají rozhodnutím příslušného správního orgánu.​

​ 

Autorské právo​

Autorské právo je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“ k příslušným dílům.​

Autorské právo je součástí tzv. duševního vlastnictví.​

Autorské právo nechrání samotné myšlenky či ideje; chrání pouze konkrétní díla, konkrétní vyjádření takových myšlenek, dílo v objektivně vnímatelné podobě. Autorským dílem je pouze jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, dílem není námět, zpráva, informace, metoda, teorie, vzorec, graf, tabulka fyzikálních konstant, výstup počítačového programu apod. samy o sobě.​

Autorské právo a předměty spadající pod jeho ochranu spravuje na VŠCHT Praha Centrum informačních služeb 

Dokumenty

Aktualizováno: 9.8.2022 08:36, Autor: Kateřina Kovaříčková

Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
A/S/961/13/2018Ochrana a uplatňování práv duševního vlastnictví na VŠCHT Praha05.11.2018

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi