Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Výzkumný profil VŠCHT Praha → Řešené projekty → Národní plán obnovy 2022-2024
iduzel: 65542
idvazba: 78534
šablona: stranka
čas: 19.6.2024 05:29:28
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 65542
idvazba: 78534
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/vyzkumny-profil-vscht-praha/resene-projekty/npo'
iduzel: 65542
path: 1/4111/942/994/1014/55555/2284/65542
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Národní plán obnovy 2022-2024

Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024

Registrační číslo projektu: NPO_VŠCHT_MSMT-16595/2022

Anotace projektu:

Projekt je rozdělen na tři specifické cíle A, B a C. Specifický cíl A (dále dělen na čtyři dílčí cíle A1 – A4) je zaměřen na posílení digitalizace studijní agendy, podporu online a distanční výuky na VŠCHT Praha, přípravu profesně zaměřených studijních programů a rozšíření nabídky kurzů celoživotního vzdělávání se zaměřením na výkon povolání, včetně zajištění nezbytného počítačového a programového zázemí pro realizaci těchto aktivit. Specifický cíl B řeší přípravu nových studijních programů: doktorský studijní program „Léčiva a biomateriály“ a bakalářský studijní program „Udržitelná mobilita“, včetně zajištění přístrojového zázemí pro jejich realizaci. Specifický cíl C (dále dělen na tři dílčí cíle C1 – C3) je zaměřen na zlepšení prostupnosti vzdělávání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů, systematické zajištění komplexní bezpečnosti distančních forem výuky jak z technického, tak z procesního hlediska a dále digitalizaci činností souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou.  

Termín realizace projektu: 1.5.2022 – 30.6.2024

Garant projektu: doc. Dr. Ing. Milan Jahoda

Kontaktní osoba projektu: Ing. Kristina Oftnerová

Celkové způsobilé výdaje: 89 398 851 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU, tzv. financování v rámci NEXT GENERATION EU.

Specifický cíl

Název projektu

Rozpočet

A

Adaptace, digitalizace a elektronizace studia na VŠCHT Praha (ADESTA)

45 471 483 Kč

A1

Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend

38 959 625 Kč

A2

Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning

1 308 125 Kč

A3

Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů

2 894 573 Kč

A4

Kurzy zaměřené na rozšiřování dovedností (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling)

2 309 160 Kč

B

Tvorba nových studijních programů v progresivních oborech

37 499 996 Kč

 

DSP Léčiva a biomateriály

24 999 996 Kč

 

Udržitelná mobilita

12 500 000 Kč

C

Společné projekty VVŠ

6 427 372 Kč

C1

Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (microcredentials)

1 081 012 Kč

C2

Bezpečnost distančních forem výuky

1 080 000 Kč

C3

Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou

4 266 360 Kč

 

A1 Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend

Anotace projektu:

Hlavním cílem projektu v aktivitě A1 je pořízení hardwarových a softwarových prostředků pro podporu multimediálních a distančních forem výuky, podporu elektronických procesů v oblasti studijních agend, zejména v oblasti vzniku, ukládání a archivace různých typů elektronických dokumentů vznikajících v průběhu studia.

Termín realizace projektu: 1.7.2022 – 30.6.2024

Hlavní řešitel: Ing. Pavel Härtel

Kontaktní osoba projektu: Ing. Kristina Oftnerová

Celkové způsobilé výdaje: 38 959 625 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU, tzv. financování v rámci NEXT GENERATION EU.

Aktuální stav/dosažené cíle: V roce 2023 byly vyhlášeny veřejné zakázky např. na tablety, spisovou službu.  Rovněž byly připraveny zbývající technické specifikace k hardwarovým a softwarovým prostředkům pro veřejné zakázky, které budou vyhlášeny v následujícím roce.

A2 Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning

Anotace projektu:

Hlavním cílem projektu v aktivitě A2 je zvýšení znalostí pedagogů VŠCHT Praha v oblastech spojených se vzděláváním studentů formou distanční výuky, online výuky a blended learning. Naplnění tohoto cíle bude realizováno vytvořením specializovaných školení/kurzů pro pedagogy (typová specifika distančního a hybridního vzdělávání, MOOC a elektronické informační zdroje v nich využitelné, interaktivní výuková média, autorské právo z pohledu interaktivních výukových médií, well-being studentů v distančním vzdělávání a prevence syndromu vyhoření, tvorba multimediálních publikací, ověřování znalostí studentů – metody a nástroje včetně prevence podvádění, motivace studentů k zapojení do studia, podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, psychohygiena pro učitele atd.).

Termín realizace projektu: 1.7.2022 – 30.6.2024

Hlavní řešitelka: Mgr. Hana Pavelková, Ph.D.

Kontaktní osoba projektu: Ing. Kristina Oftnerová

Celkové způsobilé výdaje: 1 308 125 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU, tzv. financování v rámci NEXT GENERATION EU.

Aktuální stav/dosažené cíle: V roce 2023 proběhly nově vytvořené kurzy pro zaměstnance. Aktuální nabídka kurzů je k dispozici zde

A3 Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů

Anotace projektu:

Hlavním cílem projektu v aktivitě A3 je příprava a akreditace profesního bakalářského studijního programu a na něj navazujícího profesního magisterského studijního „Průmyslová chemie“, který bude realizován v Univerzitním centru VŠCHT – FS ČVUT - ORLEN Unipetrol v Litvínově.

Termín realizace projektu: 1.5.2022 – 30.6.2024

Hlavní řešitel: Ing. Ondřej Kundrát, Ph.D.

Kontaktní osoba projektu: Ing. Kristina Oftnerová

Celkové způsobilé výdaje: 2 894 573 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU, tzv. financování v rámci NEXT GENERATION EU.

Aktuální stav/dosažené cíle: V roce 2023 byly nabízeny nově akreditované studijní programy  Průmyslová chemie a Inženýr chemických technologií.

A4 Kurzy zaměřené na rozšiřování dovedností (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling)

Anotace projektu:

Hlavním cílem projektu v aktivitě A4 je příprava a pilotní ověření čtyř nových kurzů celoživotního vzdělávání se zaměřením na výkon povolání v různých odborných oblastech působení VŠCHT v Praze. Kurzy svým rozsahem a obsahem budou reflektovat potřeby trhu práce, českou legislativu a požadavky národní soustavy kvalifikací.

Termín realizace projektu: 1.7.2022 – 30.6.2024

Hlavní řešitelé: Mgr. Tomáš Groll, doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D.

Kontaktní osoba projektu: Ing. Kristina Oftnerová

Celkové způsobilé výdaje: 2 309 160 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU, tzv. financování v rámci NEXT GENERATION EU.

Aktuální stav/dosažené cíle: V roce 2023 proběhl kurz pro výkon povolání technologa výroby neúdržncýh potravin, který bude dokončen v prvních měsících v roce 2024. Rovněž byly připravovány sylaby pro další vytvářené kurzy, které budou realizovány v roce 2024.

DSP Léčiva a biomateriály

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na podání žádosti o akreditaci nového akademicky zaměřeného doktorského studijního programu „Léčiva a biomateriály“, na přípravu náplně studijního programu včetně návrhu nových studijních předmětů a na doplnění přístrojového zázemí pro realizaci studijního programu. Realizace projektu bude probíhat na dvou fakultách VŠCHT Praha, Fakultě chemické technologie a Fakultě chemicko-inženýrské s dílčí účastí Fakulty potravinářské a biochemické technologie.

Termín realizace projektu: 1.5.2022 – 30.6.2024

Hlavní řešitelé: prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D., prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D., prof. Ing. Jan Masák, CSc.

Kontaktní osoba projektu: Ing. Markéta Křehnáčová

Celkové způsobilé výdaje: 24 999 996 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU, tzv. financování v rámci NEXT GENERATION EU.

Aktuální stav/dosažené cíle: V roce 2022 byla udělena akreditace doktorského studijního programu Léčiva a biomateriály. Ke studiu v nově vytvořeném studijním programu bylo zapsáno 10 studentů. Dále postupně dochází k přípravě, administraci a realizaci jednotlivých výběrových řízení a k přípravě detailní náplně nových a inovovaných předmětů. 

Udržitelná mobilita

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na podání žádosti o akreditaci nového bakalářského studijního programu „Udržitelná mobilita“, na přípravu náplně studijního programu včetně návrhu nových studijních předmětů a na doplnění přístrojového zázemí pro realizaci studijního programu. Do projektu je spolu s VŠCHT zapojena Fakulta strojní ČVUT v Praze ve spolupráci s jejím Centrem vozidel udržitelné mobility.

Termín realizace projektu: 1.8.2022 – 30.6.2024

Hlavní řešitelé: Ing. Daniel Maxa, Ph.D., Ing. Jiří Trejbal, Ph.D.

Kontaktní osoba projektu: Ing. Petra Stočesová

Celkové způsobilé výdaje: 12 500 000 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU, tzv. financování v rámci NEXT GENERATION EU.

Aktuální stav/dosažené cíle: Dle stanoveného harmonogramu projektu byla dokončena tvorba studijního plánu, na který bude dále navázáno při přípravě nových předměůt a jejich studijních opor. V současné době postupně dochází k přípravě, administraci a realizaci jednotlivých výběrových řízení.

C1 Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (microcredentials)

Anotace projektu:

Hlavním cílem projektu v aktivitě C1 je zlepšení prostupnosti vzdělávání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů a dále digitalizace činností souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou. Jedná se o společný projekt 26 veřejných vysokých škol. Jejich vzájemná spolupráce bude mít za následek zajištění vzájemné kompatibility způsobů řešení v oblasti mikrocertifikátů a digitalizace souvisejících činností.

Termín realizace projektu: 1.7.2022 – 30.6.2024

Hlavní řešitelka: Ing. Jana Krátká, Ph.D.

Kontaktní osoba projektu: Ing. Kristina Oftnerová

Celkové způsobilé výdaje: 1 081 012 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU, tzv. financování v rámci NEXT GENERATION EU.

Aktuální stav/dosažené cíle: VŠCHT Praha je součástí pracovních skupin, které v roce 2023 pracovaly na jednotné podobě mikrocertifikátů, jednotných dokladech o absolvování kurzů a metodice pro sjednocení jednotlivých forem krátkodobého zvdělávání pomocí kreditového systému ECTS. Zároveň VŠCHT spolupracuje na výstupech Sjednocení výstupů jednotlivých forem krátkodobého vzdělávání a Společný on-line katalog kurzů.

C2 Bezpečnost distančních forem výuky

Anotace projektu:

Hlavním cílem projektu v aktivitě C2 je systematické zajištění komplexní bezpečnosti distančních forem výuky, včetně přímo návazných činností, a to jak z technického, tak i procesního hlediska, na základě již existujících doporučení, standardů, postupů či metodik. V rámci řešení projektu dojde k analýze stávajících či nasazení vyhovujících kolaborativních platforem pro podporu distančního vzdělávání na jednotlivých VVŠ, avšak primární důraz bude kladen na jejich patřičné zabezpečení z pohledu kybernetické a informační bezpečnosti za pomoci implementace ověřených způsobů ochrany. V neposlední řadě si projekt klade za cíl také nastavení patřičného zabezpečení z pohledu předávání či dlouhodobého uchovávání studijních materiálů a dokumentů vztahujících se k výuce a ověřování výsledků učení na patřičně zabezpečeném úložišti. Na projektu spolupracuje 26 veřejných vysokých škol v ČR.

Termín realizace projektu: 1.5.2022 – 30.6.2024

Hlavní řešitel: Ing. Pavel Härtel

Kontaktní osoba projektu: Ing. Kristina Oftnerová

Celkové způsobilé výdaje: 1 080 000 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU, tzv. financování v rámci NEXT GENERATION EU.

Aktuální stav/dosažené cíle: V roce 2023 byla dokončena zejména analýza současného stavu distančních forem výuky. Dále byl realizován průzkum výchozího stavu ověřování identity a monitoringu průběhu ověřování znalostí studentů v online prostředí formou dotazníkového šetření.

C3 Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou

Anotace projektu:

Hlavním cílem projektu v aktivitě C3 je digitalizace administrativy spojené se studijní agendou, zejména vydávání digitálních dokladů o studiu, zajištění jejich ověřitelnosti, řešení požadavků kladených na studenty v souvislosti se studijní agendou a obsluhou studia, od zápisu do studia do doby ukončení studia, řešení realizovatelných změn směrem k digitalizaci agend, které jsou v pravomoci VŠ, a to jak z pohledu činnosti studentů, tak i souvisejících činností vysoké školy nebo digitalizace procesů, automatizovaná výměna dokumentů a informací mezi institucemi, implementace principu „pouze jednou“ ve studijní agendě, vč. odpovídajícího rozvoje, úpravy formy a obsahu informačních a dalších podpůrných systémů. Na projektu spolupracuje 26 veřejných vysokých škol v ČR.

Termín realizace projektu: 1.7.2022 – 30.6.2024

Hlavní řešitelka: Ing. Petra Kubová

Kontaktní osoba projektu: Ing. Kristina Oftnerová

Celkové způsobilé výdaje: 4 266 360 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU, tzv. financování v rámci NEXT GENERATION EU.

Aktuální stav/dosažené cíle: V rámci SC C3 dochází k postupnému zprovozňování e-dokumentů (např. elektronické potvrzení o studiu s pečetí) v novém multifakultním studijním informačním systémů. Došlo dále na implementaci aplikace pro akreditace a státní závěrečné zkoušky. Na základě diskuze s uživateli systému bylo připraveno uživatelské školení/workshop pro klíčové pracovníky jednotlivých ústavů. 


 ◳ NPO pas log (png) → (originál)

Aktualizováno: 22.3.2024 13:41, Autor: Kristina Oftnerová

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi