Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Škola → Vedení a orgány školy → Akademický senát → Volby do AS VŠCHT Praha → Volby 2021 → Volby do akademických senátů 2021 → Volby studentů na FCHI - 2021
iduzel: 61815
idvazba: 73372
šablona: stranka_ikona
čas: 25.6.2024 04:22:02
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 61815
idvazba: 73372
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/skola/vedeni-skoly/akademicky-senat/volby-as-vscht/volby-2021/volby-portal/fchi'
iduzel: 61815
path: 1/4111/942/994/1011/512/5272/41465/60997/60998/61815
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Volby studentů na FCHI - 2021

For information in English switch to English election webpage.

  

Hlasování ve volbách probíhá elektronicky od pondělí 29. 11. do čtvrtka 2. 12. 2021 pomocí VOLEBNÍ APLIKACE.

Jsem bakalářský nebo magisterský student

  • Volím spolu s doktorskými studenty 1 mandát v univerzitním senátu
  • Volím 2 mandáty ve fakultním senátu (první na dva roky, druhý na rok)

Jsem doktorský student

  • Volím spolu s bakalářskými a magisterskými studenty 1 mandát v univerzitním senátu
  • Volím 2 mandáty ve fakultním senátu (první na dva roky, druhý na rok)

 


Seznamy kandidátů

Univerzitní senát

Senát FCHI, skupina Bc. a Mgr.

Senát FCHI, skupina Ph.D.

 

Medailonky kandidátů

Kandidáti jsou uvedeni v abecedním pořadí

Andresová Dominika

Kandiduji do: univerzitního senátu
Studuji: 2. ročník Bc. – Chemické inženýrství a bioinženýrství

Kdo jsem?

(nevyplněno)

Proč byste mě měli volit?

(nevyplněno)

zpět na seznam kandidátů

Bajusová StelaBajusová Stela

Kandiduji do: fakultního senátu ve skupině bakalářských a magisterských studentů
Studuji: 3. ročník Bc. – Analytická a forenzní chemie

Kdo jsem?

Som študentka bakalárskeho štúdia tretím rokom. Som na odbore Forezná analytická chémia na FCHI.

Najnovšie som kruhová tutorka a začlenila som sa aj do tanečného spolku na VŠCHT, ktorý má dobíja pozitívnou energiou. Myslím, že som dosť spoločenská a empatická na to, aby som vedela povedať svoj názor, ale s vedomím, že všetci žijeme vo vlastnom svete s vlastnými názormi. Vždy sa snažím nájsť riešenie kompromisom. Zároveň som úprimná, trpezlivá a mám rada výzvy. Pre tieto vlastnosti som sa rozhodla prijať nomináciu a aktívne sa zapojiť do zlepšovania systému, komunikácie, vzťahov a všeobecne nedostatkov na našej škole pre ľahšiu spoluprácu a vývoj nielen školy, ale aj jedincov.


I am a third-year bachelor's student. I am in the field of study of Forensic Analytical Chemistry at FCHI. Most recently, I am a tutor for the first degree bachelors' students and I have also joined the dance group at UCT, which charges me by a positive energy. I think I'm socially and empathetic enough to be able to express my opinion, but with the knowledge that we all live in our own world with our own opinions. I always try to find a compromise solution. At the same time, I am honest, patient and I like challenges. For these qualities, I decided to accept the nomination and actively participate in improving the system, communication, relationships and general shortcomings in our school for easier cooperation and development not only of the school but also of individuals.

Proč byste mě měli volit?

Pre začiatok by som rada riešila nedostatky vo výuke konkrétnych predmetov alebo vyučujúcich, ktoré sa viditeľne ukázali najmä počas pandémie a navrhnúť ich zlepšenie.

Ďalej by som rada navrhla zavedenie viac praxe v podobe exkurzií nielen pre magisterské odbory, ale aj pre tretí ročník bakalárskeho štúdia, nech máme väčšiu predstavu do čoho sa vrháme.

Po skúsenosti s tanečným spolkom by som rada podporila vývoj naších spolkov a projektov a najmä ich spoluprácu.

Budem rada za ďalšie návrhy o zlepšení a samozrejme budem bojovať za pohodlné sedačky na škole. :D

Nechcem už len kritizovať, ale nájsť riešenie k lepším výsledkom. :)


To begin with, I would like to address the shortcomings in the teaching of specific subjects or teachers, which have become visible, especially during the pandemic, and suggest their improvement. Furthermore, I would like to propose the introduction of more internships not only for master's degree programs, but also for the third year of bachelor's studies, so that we have a better idea of ​​what we are throwing ourselves into. After my experience with a dance association, I would like to support the development of our associations and projects and especially their cooperation. I will be happy for further suggestions for improvement and of course I will fight for comfortable school seats. : D I no longer just want to criticize, but to find a solution for better results. :)

zpět na seznam kandidátů

Habiger DominikHabiger Dominik

Kandiduji do: fakultního senátu ve skupině bakalářských a magisterských studentů
Studuji: 3. ročník Bc. – Fyzikální a výpočetní chemie

Kdo jsem?

Jsem student třetího ročníku naší milované školy na oboru Fyzikální a výpočetní chemie a taky kruhový tutor. Střední školu jsem vystudoval chemickou průmyslovku v Pardubicích. Mimo školu se věnuji skautingu, občasné cyklistice, cimrmanologii, cestování stopem a dálkovým pochodům.


I am a third-year student of our beloved school in the field of study of Physical and Computational Chemistry and also a group tutor. I graduated at Secondary School of Chemistry in Pardubice. In my free time I do scouting, occasional cycling, cimrmanology, hitchhiking, and long-distance walks.

Proč byste mě měli volit?

Rád bych více viděl do vnitřního fungování školy se všemi jejími přednostmi a nedostatky a pomohl svým dílem k jejímu zvelebení, jak jen to bude možné. Uvědomuji si význam mimoškolních aktivit pro studenty a snažil bych se je podpořit. Chtěl bych zlepšit komunikaci se studenty a stát se jejím aktivním nástrojem, i kdyby to znamenalo návštěvy Carbonu na denní bázi. Bylo by toho mnohem více, co bych chtěl změnit, ale příliš dlouhé odstavce textu nikdo nečte. Slovy samotného mistra: „Každé zbytečné slovo je zbytečné.“


I would like to know more about the inner functioning of the school with all its strengths and weaknesses. I would like to help, with my work, to improve it as much as possible. I am aware of the importance of extracurricular assets for students, and I would try to support them. I would like to improve communication with students and become its active tool, even if it means visiting Carbon daily. There would be a lot more I would like to change, but no one reads too long paragraphs of text. In the words of the master himself: "Every useless word is useless."

zpět na seznam kandidátů

Horký DavidHorký David

Kandiduji do: univerzitního senátu a fakultního senátu ve skupině bakalářských a magisterských studentů
Studuji: 1. ročník Mgr. – Chemické inženýrství a bioinženýrství

Kdo jsem?

Aktuálně jsem ve čtvrťáku na oboru Chemické inženýrství a bioinženýrství. Zároveň se velmi rád zapojuji do aktivního studentského života na VŠCHT. Již několik let jsem členem Tutorů, skrze které se snažím pomáhat ostatním studentům. Dále jsem také aktivně zapojen do dění v K3S a dříve jsem se i podílel na aktivitách v ESN.

Ve volnu se velmi rád věnuji v podstatě jakémukoli druh sportu, i když nejradši mám asi kolo. Na kole moc rád jezdím všude možně, jak po Česku, tak po Evropě.

Zároveň jsem asi jeden z 10 lidí na celé planetě, který jí kiwi se slupkou.


I am currently studying Chemical engineering and bioengineering in the first year of my masters. At the same time, I really like getting involved in the active student life at UCT. I have been a member of Tutoři for several years, through which I am trying to help other students with their issues. Furthermore, I am involved in K3S, and I used to be engaged in ESN as well.

In my free time, I am very keen on pretty much any kind of sport. Nevertheless, my favourite one is cycling. I love to ride my bike everywhere, both in the Czech Republic and in Europe.

And most probably, I am one of the only 10 people on Earth who eats kiwi unpeeled.

Proč byste mě měli volit?

Do senátu jsem se rozhodl kandidovat ze stejného důvodu, proč jsem se přidal do Tutorů a do K3S. Baví mě pomáhat lidem okolo sebe a zlepšovat prostředí, ve kterém se nacházíme.

V senátu bych se rád zaměřoval na změnu pohledu na výuku a hodnocení předmětů a na větší zapojení moderních technologií do výuky (jako například rozšíření využívání výpočetních softwarů). Rád bych, aby byl ve studiu kladen větší důraz na komunikaci, práci v týmu a na praktické využití nabitých vědomostí než jen na učení se celých skript a desítek vzorečků nazpaměť.

Zároveň bych rád navázal na svůj projekt z K3S a podporoval možnosti studentů přímo hodnotit výuku v průběhu semestru a ovlivňovat styl, kterým výuka probíhá.

Rád bych také navázal na práci svých kolegů v oblasti digitalizace administrativy, aby nebylo třeba tolik papírování a osobní přítomnosti ve škole, ale dalo se více věcí zvládat elektronicky, z domova.

Samozřejmě bych jako senátor rád poslouchal vaše názory a návrhy a podporoval jejich realizaci.


I decided to run for the Senate for the same reason I joined the Tutors and K3S. I enjoy helping people around me and improving the environment we are in.

In Senate, I would like to focus on changing how we look at teaching and assessing courses and getting more modern technology into teaching (such as a greater computer software implementation). I would like to see a greater emphasis on communication, teamwork, and the practical application of acquired knowledge rather than just memorizing entire scripts and dozens of formulas.

At the same time, I would like to build on my K3S project and promote opportunities for students to directly evaluate the teaching throughout the semester and influence teaching style. I would also like to build on the work of my colleagues in the area of digitizing administration so that there is not so much paperwork and personal presence at school needed, but more things can be managed electronically from home.

Of course, as a senator, I would like to listen to your opinions and suggestions and support their implementation.

zpět na seznam kandidátů

Huňa RostislavHuňa Rostislav

Kandiduji do: fakultního senátu ve skupině bakalářských a magisterských studentů
Studuji: 2. ročník Bc. – Chemie

Kdo jsem?

Jsem student oboru Chemie, který nyní studuji druhým rokem. Ve volném čase nejraději hraji šachy, chodím do laborky nebo si poslechnu pěknou hudbu. Rád také pomáhám ostatním studentům ať už se studiem nebo se školní administrativou.


I am second year studying Chemistry student. My hobbies are chess, lab work and nice music listening. I am also happy to help all students with study or school administration troubles.

Proč byste mě měli volit?

Od konce loňského akademického roku pomáhám jako tutor, kde se snažím odpovídat ve školní administrativě ztraceným studentům. Také jsem od letoška kruhový tutor jednoho z aktuálně prváckých kruhů oboru Chemie. Odtud jsem pochytil několik oblastí, které by bylo třeba vylepšit. Jsem rád, když vše funguje jak má a zároveň je to efektivní a rychlé – z fakultního senátu bych se pak snažil tyto oblasti vyřešit, mimo jiné aby studenti/uchazeči všechno, co potřebují vědět, našli několika kliknutími a nemuseli hledat informace na webu školy, prostřednictvím webů ústavů, psaní na děkanát apod. Stejně tak by bylo fajn, aby byly informace srozumitelné a jasné. V neposlední řádě bych se pak snažil propagovat studentské spolky.


Since the end of last academic year, I have been helping as a tutor, where I try to answer lost students in the school administration. From there, I identified a few areas that needed to be improved. I am happy that everything works as it should and it is efficient and fast – from the faculty senate I would try to solve these areas, among other things so that current/prospective students find everything they need to know with a few clicks and do not have to search for information on the school website, through the websites of the institutes, writing to the dean's office, etc. It would also be nice for the information to be understandable and clear. Last but not least, I would try to promote student associations.

zpět na seznam kandidátů

Jíša Jan PavelJíša Jan Pavel

Kandiduji do: fakultního senátu ve skupině bakalářských a magisterských studentů
Studuji: 1. ročník Bc. – Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství

Kdo jsem?

Ahoj, jsem Jan Pavel Jíša a jsem studentem prvního ročníku oboru Nano a mikrotechnologie na FCHI. Ano jsem z prváku a kandiduji. Chápu pachuť těch slov, avšak k VŠCHT mám větší vztah, než se může zdát. V podstatě jsem tuhle školu navštěvoval už více jak 2 roky skrze různé akce a kurzy, kde jsem se do těchto chodeb zamiloval. Takže v momentě, když přišla otázka, kam na VŠ, odpověď byla jasná.

Co ale hlavně definuje člověka, jsou jeho zájmy a koníčky. U mě by to bylo hlavně surfování, historie, fotbal, psychologie, divadlo, hra na piano, cestování do Afriky, řezbářství a především poznávání nových lidí.

Často když, se skupinou přátel někam jedem, tak dost nerad jsem ten, co jen sedí a kouká. Já jsem vždycky nejraději organizátor těchto akcí. Ne jen tedy za účelem dobrého pocitu a pár poklepání na ramena, ale také vím, co se bude dít a když se něco pokazí, tak sedím za volantem a nedávám svůj osud do rukou někoho jiného. To samé mám se vším, raději než se jen vést si sednu za volant.


Hello, my name Jan Pavel Jíša and I am studying Nano and micro technology at FCHI. Yes I am first grader and I am running for the chair in the Academic senate. It may sound weird but I have much greater relationship with VŠCHT than you might imagine. Basically I have been attending this university for more than 2 years now through various courses. That was the time when I fall love with these walls and so when the big question came where to put my application. The answer was obvious.

What really define a man are his interests and hobby’s. For me it’s mainly surfing, ancient history and modern history, football psychology, theatre, piano, traveling to southern parts of the world mainly Africa and meeting new people.

Offended when we decide to go on a trip with my friends, I am not particularly comfortable with role as a participant. I always be rather in the role of organizer. For the most part I don’t do it for the good feeling or few pats on the back. I do it mainly because when something happens, I am behind the wheel and not giving my fate in the hand of somebody else. Same I have it with everything else I would rather be behind the wheel than just ride along.

Proč byste mě měli volit?

Můj největší přínos senátu, by bylo moje odhodlání, ochota pomáhat a především schopnost práce s lidmi. Jako obrovský extrovert jsem schopen navázat pouto s kýmkoliv a následně s ním lépe spolupracovat, či vyjednávat. Sám, pak se rozhodně nikdy nebojím vyjádřit a nerad nechávám věci nedodělané. Se školní politikou jsem se již setkal na gymnáziu. Kde jsem například reprezentoval Českou republiku na konferenci evropských soukromých středních škol v Madridu.

Osobně bych chtěl zlepšit prostředí pro studenty, kteří nezvládají učivo. Často se stává, že spolužák nechápe například matematiku a vy zase chemii. V prváku však ještě tolik lidí neznáte a často se bojíte někoho otravovat. Proč tedy nevytvořit platformu, kam můžete napsat, co vám nejde a co vy nabízíte. Nebudete tedy muset hledat doučování a ještě se seznámíte. Něco jako doučovací VŠCHT Tinder.


What can I offer the senate is my dedication, willingness to help and mostly ability to work with people. Because of my extroverted nature it’s quite easy for me to bond with anybody really. Then cooperation or negotiation with that person comes down more easily. I have come across multiple times with school politics. For example I have part of the Czech delegation in Madrid on a European private high schools conference.

Personally my goal is help students which need help with studies, mostly in the first semester. Sometime happens that you are good at maths but you are failing in chemistry and your classmate have it other way around. But in the first semester you don’t know really anybody and you don’t what to bother people you don’t really know. So why not create platform where we can you can offer your knowledge in exchange for someone else’s. Therefore you don’t have to look or pay for any tutoring and also can make new friend. Something like VŠCHT tutoring tinder.

zpět na seznam kandidátů

Malinský TiborMalinský Tibor

Kandiduji do: univerzitního senátu a fakultního senátu ve skupině bakalářských a magisterských studentů
Studuji: 1. ročník Bc. – Chemie

Kdo jsem?

Zdravím všechny, jmenuji se Tibor a VŠCHT jsem si zamiloval od devátého dne. Vedle chemie se zajímám o umění a cizí jazyky, spolu s čímž přichází i zájem o nové kultury.


Hello everyone, my name is Tibor Malinský and I fell in love with VSCHT since the 9th day. Besides loving chemistry, I'm a huge fan of art and languages, which comes hand in hand with my internet for different cultures.

Proč byste mě měli volit?

Vedle jiných aktivit a snah bych se rád pokusil o založení Šachoboxového družstva u nás na VŠCHT, spolu s čímž bych i rád tento sport prosadil a snad bychom se v budoucích letech mohli i těšit na utkání mezi jednotlivými univerzitami.


I would like to create a VSCHT Chessbox club and I would like to make this sport famous. My hopes are that in the future we could have matches and championships with other universities.

zpět na seznam kandidátů

Mašková LucieMašková Lucie

Kandiduji do: fakultního senátu ve skupině doktorských studentů
Studuji: 3. ročník Ph.D. – Chemické a procesní inženýrství

Kdo jsem?

Jsem rodilá Plzeňačka, fanynka sportu, jídla a knih téměř v jakékoliv podobě, ale co je nejdůležitější, miluju chemii, a proto píše moje VŠCHT historie letos již osmý ročník. Momentálně jsem studentkou třetího ročníku doktorského programu Chemické inženýrství na stejnojmenném ústavu. Mimo vlastní výzkum, vedení IGRA projektu a pedagogickou činnost se aktivně účastním offline in online Dnů otevřených dveří, setkání s budoucími studenty či Letní školy.


I am a born Pilsener, fan of sport, food and books in almost any form, but most importantly, I love chemistry and that is why my UCT history writes its 8th season this year. At the moment, I am a 3rd year Ph.D. student of the Chemical Engineering program at the corresponding department. Besides my own research, leading the IGRA project and teaching, I actively participate in the Open house days (offline and online), meetings with future students or Summer school.

Proč byste mě měli volit?

Protože mám spoustu zkušeností jak z ryze studentského, tak i z doktorandského života a ráda bych je využila ku prospěchu nás všech a nejen při diskuzích s kamarády. Protože jsem denně v kontaktu se studenty ze všech úrovní studia a proto mám vždy rychlou a reálnou představu o případných problémech. Protože mi záleží na naší fakultě/škole a jejím dalším směřování. Jsem její hrdá absolventka, vděčím jí za mnoho příležitostí, a pokud bych jí mohla jako zodpovědná senátorka jakkoliv prospět, budu moc ráda.


Because I would like to put forward my experience both as a master and Ph.D. student and not use them only in discussions with my friends. Because I am in daily contact with students from all levels and, therefore, I am always quickly informed of their problems. Because I care about our faculty/school and its future. I am its proud graduate, I am grateful for all the opportunities it has offered me and I will be very happy if I can help it by being a responsible member of the faculty senate.

zpět na seznam kandidátů

Muller DavidMüller David

Kandiduji do: fakultního senátu ve skupině bakalářských a magisterských studentů
Studuji: 1. ročník Mgr. – Senzorika a kybernetika v chemii

Kdo jsem?

Student 4. ročníku oboru Senzorika a kybernetika v chemii


Student of 4th year of Sensorics and Cybernetics in Chemistry

Proč byste mě měli volit?

Čau, chápu, že nestíháš, takže to vezmu stručně a jasně. Víc profesní praxe do studijních programů! Větší možnosti předmětů v angličtině! Víc akcí na rozvoj karierního života! Díky za tvůj hlas.


Hi! I understand you are in rush. So I make it clear and concise. More vocational practice in study programs! More subjects in English! More career development events! Thanks for your vote.

zpět na seznam kandidátů

Otta JaroslavOtta Jaroslav

Kandiduji do: fakultního senátu ve skupině doktorských studentů
Studuji: 4. ročník Ph.D. – Chemické a procesní inženýrství 

Kdo jsem?

Jsem člověkem s pozitivním pohledem na svět, rád poznávám nové věci a snažím se zlepšovat. Nejvíce si na lidech cením upřímnosti a opravdovosti. Proto je pro mě VŠCHT tak důležitá, poznal jsem tu mnoho takových lidí, kteří se stali mými přáteli. Mezi mé koníčky patří sport, hudba, video, deskovky, cestování, drony a mnoho dalších.


I am a people person, I like to experience new things and become better version of myself. I appreciate the most sincere and honest people. Therefore, UCT is so important to me, because I have met many such people here who have become my friends. My hobbies are sports, music, video, travelling, flying drones and much more.

Proč byste mě měli volit?

Aktivně se zajímám o dění v kampusu, účastním se schůzí K3S a řeším problémy studentů. Rád čelím novým výzvám, získávám tak nové dovednosti a zkušenosti. Nejvíce si cením svých vlastností jako je trpělivost, upřímnost, odhodlanost a vytrvalost. Tyto vlastnosti jsou podle mého názoru pro senátora klíčové. Mám rád diskuzi a při pádných argumentech se nebojím svůj postoj přehodnotit, popřípadě i změnit. Jsem si vědom, že svým hlasem mi propůjčujete důvěru a já se s vámi budu snažit co nejvíce komunikovat řešené záležitosti a budu naslouchat vašim nápadům a připomínkám. Na VŠCHT trávím hodně času a není mi lhostejné, kterým směrem se ubíráme. Rád podporuji studentské spolky a rád bych se pokusil prosadit zveřejnění výukových materiálů, které vznikly v období distanční výuky.


I am very interested in what is happening in our campus, I participate in K3S meetings and I am solving student problems.I like to face new challenges, gain new skills and experience. My most valuable qualities are patience, sincerity, determination and perseverance. These qualities are, in my opinion, crucial for a senator. I like discussion and with strong arguments, I am not afraid to reconsider my opinion. I know that your vote put your trust in me. I will try to speak with you as much as possible and listen to your ideas and complains. I spend a lot of time at the UCT and I care which direction we go. I want to support student associations and I would like to make public learning materials which were created during the period of distance learning.

Další informace o kandidatuře

zpět na seznam kandidátů

 Svoboda DanielSvoboda Daniel

Kandiduji do: fakultního senátu ve skupině bakalářských a magisterských studentů
Studuji: 3. ročník Bc. – Chemie

Kdo jsem?

Jmenuji se Daniel Svoboda a pocházím z Plzně. Jsem studentem 3. ročníku oboru Chemie se zájmem o chemii přechodných kovů. Ve škole mě také najdete například na zkouškách ChemChóru nebo mezi členy ESN UCT. Ve volném čase se věnuji i různým kreativním činnostem jako je hra na klavír, překlad uměleckých děl a učebních materiálů nebo step. Vzdělání považuji za jednu z nejcennějších věcí v dnešním světě. I proto spolupracuji s programy, které se zaměřují na interaktivní vzdělávání zejména středoškolských studentů. V rámci střední školy mi bylo umožněno studovat rok v USA, což mi značně rozšířilo obzory a umožnilo mi získat pohled na věci i ze znatelně jiné perspektivy.


My name is Daniel Svoboda and I was born in Pilsen. Currently, I am in my 3rd year of the study program called "Chemie." My field of interest is the chemistry of transition metals. At the UCT, you could also find me at the rehearsals of our school choir ChemChór and among the members of the ESN UCT. I spend my free time pursuing different creative activities such as playing the piano, translating artistic pieces and educational material or tap dancing as well. I find the education to be one of the most valuable things in the modern world. Also for that reason, I collaborate with programs focused on interactive education of mainly high school students. During my high school studies, I've got the opportunity to spend one year in the US, which helped me to significantly broaden my horizons and allowed me to see things from a much different perspective.

Proč byste mě měli volit?

Nominaci jsem přijal zejména proto, abych umožnil vyjádřit názor těm, kteří mě nominovali jakožto kandidáta. Zakládám si na své schopnosti propojovat lidi a skrze takto navázané spolupráce se posouvat kupředu. Rád bych se zaměřil na zlepšení možností studia v cizím jazyce na VŠCHT a na celkové zlepšení systému v oblasti výběru povinně volitelných předmětů. Skrze takovéto změny bych rád usnadnil a zatraktivnil českým studentům studium v zahraničí, jelikož se budou moci na studium v cizím jazyce připravovat už v rámci svého domácího studia, a zároveň bych tím rád přispěl k začlenění zahraničních studentů mezi české studenty. Právě nedostatečnost provázání českých a zahraničních studentů vidím jako jeden z nenaplněných potenciálů VŠCHT, který naši školu může i z dlouhodobého hlediska značně posunout kupředu.


I have accepted the nomination mainly to allow those who have nominated me as a candidate to express their opinion. I take pride in my ability of connecting people and of achieving improvements through such collaborations. I would like to focus on improving study possibilities in a foreign language at the UCT and on improving the entire system of optional courses in general. Through these changes, I'd like to ease and make studies abroad more attractive for the Czech students as studying in a foreign language at their home institution helps them to prepare for studying abroad. Furthermore, these changes should help integrate foreign students studying at the UCT into the Czech student community. It is the lack of interactions between the Czech and foreign students that I see as an unfulfilled potential of the UCT that could bring significant enrichment to the UCT even in the long term.

zpět na seznam kandidátů

Aktualizováno: 29.11.2021 13:56, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi