Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Škola → Vedení a orgány školy → Akademický senát → Volby do AS VŠCHT Praha → Volby 2021 → Volby do akademických senátů 2021 → Volby studentů na FPBT 2021
iduzel: 61814
idvazba: 73371
šablona: stranka_ikona
čas: 13.4.2024 10:05:14
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 61814
idvazba: 73371
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/skola/vedeni-skoly/akademicky-senat/volby-as-vscht/volby-2021/volby-portal/fpbt'
iduzel: 61814
path: 1/4111/942/994/1011/512/5272/41465/60997/60998/61814
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Volby studentů na FPBT 2021

For information in English switch to English election webpage.

  

Hlasování ve volbách probíhá elektronicky od pondělí 29. 11. do čtvrtka 2. 12. 2021 pomocí VOLEBNÍ APLIKACE.

Jsem bakalářský nebo magisterský student

  • Volím spolu s doktorskými studenty 1 mandát v univerzitním senátu
  • Volím 1 mandát ve fakultním senátu

Jsem doktorský student

  • Volím spolu s bakalářskými a magisterskými studenty 1 mandát v univerzitním senátu
  • Volím 1 mandát ve fakultním senátu

 


Seznamy kandidátů

Univerzitní senát

Senát FPBT, skupina Bc. a Mgr.

Senát FPBT, skupina Ph.D.

 

Medailonky kandidátů

Kandidáti jsou uvedeni v abecedním pořadí

Behner AdamBehner Adam

Kandiduji do: fakultního senátu ve skupině doktorských studentů
Studuji: 1. ročník Ph.D. – Potraviny a přírodní produkty

Kdo jsem?

Studuji doktorský program Potraviny a přírodní produkty na Ústavu analýzy potravin a výživy u nás na VŠCHT Praha. Zároveň patřím mezi zakládající členy studentského spolku Orchestr VŠCHT, ve kterém aktivně působím a jsem součástí Umělecké rady tohoto spolku.


I am studying the doctoral program Food and Natural Products at the Department of Food Analysis and Nutrition in our University of Chemical Technology in Prague. I belong to the group of the founding members of the Orchestr VŠCHT student association. I am active member and also member of the arts council of this student association.

Proč byste mě měli volit?

VŠCHT Praha, jakožto má alma mater, mi po více než 5 letech přirostla k srdci a chtěl bych se podílet na jejím vývoji a posunu vpřed. Komunikace s širším okolím mi není cizí. Rád diskutuji nad problematikou, ať už se jedná o banality nebo zásadní témata. Rád bych vyzdvihoval názory a nápady studentů do vyšších sfér a udělil jim patřičnou váhu. Zároveň bych se chtěl spolupodílet na vytváření přívětivého a komfortního prostředí pro studenty.


UCT Prague, as my alma mater, has grown very close to my heart after more than 5 years and I would like to participate in its development and moving forward. Communication with the wider environment is not foreign to me. I like to discuss issues, whether they are banalities or fundamental issues.I would like to highlight the opinions and ideas of students in higher spheres and give them due weight. I would like to participate in creating a friendly and comfortable environment for students.

zpět na seznam kandidátů

Fous KarelFous Karel

Kandiduji do: univerzitního senátu a fakultního senátu ve skupině bakalářských a magisterských studentů
Studuji: 1. ročník Mgr. – Biotechnologie a bioinženýrství

Kdo jsem?

Jsem student 1. ročníku magisterského oboru Biotechnologie a bioinženýrství. Druhým rokem jsem kruhový tutor, člen spolku Ballingových domácích vařičů a nedlouho také člen fakultního senátu. Již několik let jezdím na prvácké seznamováky a těší mě, že můžu být jedním z prvních lidí, se kterými se nově nastupující studenti potkají. Pro svůj ročník jsem spolupořádal akci na oslavu konce prvního semestru a také seznamovák pro druháky. Naši školu studuji rád a přijde mi správné opouštět ji v lepším stavu, než v jakém jsem na ni nastupoval. Touto cestou bych se chtěl na změně podílet.

I am a 1st year master's student in Biotechnology and Bioengineering. For the second year, I am a tutor, a member of the Balling Home Cookers Association and not for long a member of the Faculty Senate. I have been going to freshman meeting course for several years and I am glad to be one of the first people that new students meet. For my year, I co-organized an event to celebrate the end of the first semester and also a dating list for sophomores. I like to study our school and it is right for me to leave it in a better condition than I started. In this way, I would like to take part in change.

Proč byste mě měli volit?

Ve fakultním senátu jsem se během té krátké doby mého působení sotva stačil rozkoukat a pochopit, jak vše funguje. Byla by proto škoda mých nově nabytých znalostí nevyužít v dalším volebním období. V současnosti přemýšlím, zda budu ve studiu pokračovat i na doktorátu. Hlavními protiargumenty jsou nízké ohodnocení doktorandů a nekonzistentnost v náplni jejich práce. Rád bych se proto podílel na změně podmínek doktorského studia a pomohl tak studentům s rozhodováním. Dále bych chtěl podpořit vznikající iniciativu férového přístupu k oběma pohlavím. Zároveň bych rád dostal projekty senátorů a dalších aktivních studentů (především z K3S) do většího povědomí a otevřel témata, která K3S řeší širší diskuzi.


In the faculty senate, I barely had time to look around and understand how everything works. It would therefore be a shame not to use my newfound knowledge in the next parliamentary term. I am currently considering whether to continue my studies for a doctorate. The main counter-arguments are the low evaluation of doctoral students and inconsistencies in the content of their work. Therefore, I would like to take part in changing the conditions of doctoral studies and thus help students with decision-making. I would also like to support the emerging initiative for a fair approach to both sexes. At the same time, I would like to raise the awareness of projects of senators and other active students (especially from K3S) and open up topics that K3S addresses in a broader discussion.

zpět na seznam kandidátů

Halbrštát JakubHalbrštát Jakub

Kandiduji do: fakultního senátu ve skupině bakalářských a magisterských studentů
Studuji: 3. ročník Bc. – Biochemie a biotechnologie

Kdo jsem?

Čauky, jmenuji se Kuba a studuji třetím rokem obor Biochemie a biotechnologie (specializace biochemie a mikrobiologie). Jsem členem spolku Tutoři, kde funguji jako "lifeguard" pro nastupující prváky. Ve volném čase hodně vařím a peču dobroty (pokud si to chcete ověřit, tak klidně mi napište :D). Také rád zkouším nové kavárny či restaurace, kde si sednu s přáteli, dobře se najíme a dáme si dobré pivo.


Hello, my name is Kuba and I have been studying Biochemistry and Biotechnology (specialization in biochemistry and microbiology) for the third year in a row. I am a member of the Tutoři association, where I work as a "lifeguard" for freshmen. In my free time I cook a lot and bake some goodies (if you want to verify it, you can write me :D). I also like to try new caffes or restaurants, where I sit with friends, eat well and have a good beer.

Proč byste mě měli volit?

Jsem ve spolku Tutoři, a zároveň jsem spolupracovníkem ve spolku IAESTE. Z toho plyne, že se podílím na spoustě projektů napříč školou. Jako například na Průvodci prváka, zastupuji roli koordinátora pro nově vznikajícího Průvodce druháka a třeťáka. Též se zapojuji při zápisech pro prváky. Ačkoli jsem součástí mnoha projektů, jsem schopný všechno dotáhnout do zdárného konce. Jsem člověk s hodnou duší, naslouchám problémům studentů a předávám jejich připomínky a názory dál. Této schopnosti bych chtěl využít i v senátu. Také bych rád zlepšil komunikaci mezi studenty a školou a namotivoval aktivní studenty v jejich projektech.


I am in the tutors association, and at the same time I am a collaborator in the IAESTE association. Which means I participate in a lot of projects across the school. As for example in the Freshman's Guide and I represent the role of the main coordinator for the newly emerging Sophomore and third guide. I also participate in enrollment for freshmen. Although I am part of many projects, I am able to bring everything to a successful end. I am a person with a good soul, I listen to the problems of students and pass on their comments and opinions. I would also like to use this ability in the Senate. I would also like to improve communication between students and the school and motivate active students in their projects.

zpět na seznam kandidátů

Horák MatějHorák Matěj

Kandiduji do: fakultního senátu ve skupině bakalářských a magisterských studentů
Studuji: 2. ročník Bc. – Technologie potravin

Kdo jsem?

Jmenuji se Matěj Horák a jsem studentem druhého ročníku Technologie potravin a zároveň novým kapitánem FPBT.


My name is Matej Horak a I am student of second year of Food technology and at the same time the new captain of FPBT.

Proč byste mě měli volit?

Do akademického senátu naší fakulty kandiduji, abych vám všem přiblížil dění na zasedáních. Chci být vaším hlasem a prosazovat vaše názory tak, aby se o nich dozvědělo i vedení fakulty a nezůstalo to pouze u diskuzí v Carbonu :)


I am running for the academic senate of our faculty to explain to you all the events at the meetings. I want to be your voice and promote your opinions so that the faculty management finds out about them and it doesn't just stay with the discussions in Carbon.

zpět na seznam kandidátů

Husáková MarkétaHusáková Markéta

Kandiduji do: univerzitního senátu a fakultního senátu ve skupině doktorských studentů
Studuji: 2. ročník Ph.D. – Biotechnologie

Kdo jsem?

Jsem ve druháku na doktorátu na ústavu biotechnologie. Od svých začátků na VŠCHT se snažím být aktivní studentkou a vědět, co se na škole děje. Od bakaláře jsem členem K3S, byla jsem aktivní v ESN UCT Prague a taky jsem tutor. Kromě spolků a aktivního studentského života si v rámci celoživotního vzdělávání na VŠCHT dodělávám pedagogické minimum, jsem členem Hnutí Brontosaurus a baví mě popularizace vědy (veletrhy Gaudeamus, hodiny moderní chemie nebo chemický kroužek) jen s doktorátem na to vše není tolik času, kolik bych chtěla.


I am a second-year PhD student at the Department of Biotechnology. I have triied to be active and to know what’s going on at the university since I have started studiing at UCT. I am a member of K3S, an alumnus of ESN UCT Prague and a tutor. I am taking a teaching course at UCT and I am interested in science popularisation. Just by doing my PhD, there is not much time I’d like to. While doing my PhD I am not having as much time as I would like to.

Proč byste mě měli volit?

Díky K3S jsem v obraze, co se na škole aktuálně řeší. Mám zkušenosti se školní samosprávou, po doplňujících volbách 2019 jsem strávila půl roku v malém senátu, kde jsme mimo jiné volili děkana FPBT. Je spousta věcí, které mě na fungování školy štvou a ráda bych měla možnost je změnit. Ráda bych se věnovala hlavně problémům doktorandů – přístupu školy k nám a našim potřebám, našim povinnostem a jejich adekvátnímu ohodnocení. Chtěla bych taky iniciovat a podporovat mezioborové a mezifakultní spolupráce na VŠCHT, sdílení know-how nebo třeba přístrojů. Nechci být pasivní, jen přihlížet a stěžovat si někde u piva, ale ráda bych se pokusila věci posouvat a měnit.


Thanks to K3S I know which problems are being discussed now at school. Thanks to K3S I am up to date with the issues of the univerzity. I was a part of senat of FFBT for half of the year in 2019. There is a lot of things I would like to change at UCT. The main topic I would like to focus on are PhD students – our needs, school’s attitude towards us, our duties and their adequate valuation. I would like to initiate and support interdisciplinary and interfaculty collaborations, sharing of know-how and devices. I do not want to be passive, just watch and complain at the pub. I would like to try to change things and move them forward.

zpět na seznam kandidátů

Michailidu JanaMichailidu Jana

Kandiduji do: fakultního senátu ve skupině doktorských studentů
Studuji: 5. ročník Ph.D. – Biochemie a biotechnologie

Kdo jsem?

Jsem janka, jsem z Petrovic u Karviné, jsem biotechnolog, jsem Pirát a na VŠCHT působím už zhruba 10 let (stejně jako v Pirátské straně). Kromě mojí studijní specializace, což je výroba nanočástic kovů pomocí rostlinných extraktů, věnuji valnou většinu svého volného času právě vedení různých orgánů v rámci strany - konkrétně vedu republikový výbor (zákonodárný orgán strany), tým Návykové chování a tým Duševní zdraví. Jako svoje ultimátní životní poslání beru snahu o systémové zvyšování spokojenosti všech bytostí. A to je také jeden z hlavních důvodů, proč se věnuji tématům návykového chování a duševního zdraví - jelikož v centru obojího se skrývá spousta neléčeného traumatu, které jednotlivcům i společnosti jako celku zamezuje se zdravě vyvíjet a naplňovat svůj potenciál.


I am janka, I am from Petrovice u Karviné, I am a biotechnologist, I am a Pirate and I have been a part of UCT for 10 years already (same goes for the Pirate party). Apart from my PhD specialization, which is the use of plant extracts in metal nanoparticle synthesis, I invest most of my free time to team leadership in the Pirate party - I lead the National comitee (party's legislative authority), Addictive behaviour team and Mental health team. My ultimate calling in life is the systemic increase in welfare of all beings. This is also one of the main reasons I am involved in topics such as addictive behaviour and mental helth - in the centre of both of these issues there is a lot of unhealed trauma, which prohibits both individuals and society as a whole from healthy progress and fullfilling their potential.

Proč byste mě měli volit?

VŠCHT pro mě byla (a vlastně pořád je) takovou školou čar a kouzel, včetně svých zapeklitých prostor a pozici měnících schodišť. Mám ke škole dlouhodobě dost hluboký vztah a velmi mi záleží na tom, aby byla pro své studenty i zaměstnance příjemným místem k existenci. Jde mi též o to, aby byla VŠCHT místem, kde probíhá demokratická diskuse mezi těmito skupinami, a také o to, aby byla transparentní organizací s morálními hodnotami na evropské úrovni, které se nebojí prosazovat. Jsem člověk, který rád řeší věci systémově, jak jste si mohli všimnout už v textu "Kdo jsem", takže kandidatura do akademického senátu je pro mě jasná volba. V rámci fakultního senátu FPBT jsem již nějakou dobu sloužila, takže mám snad i potřebné praktické zkušenosti, které s výkonem funkce ak. senátora na VŠCHT souvisí.


UCT has been kind of the school of witchcraft and wizardry in my life (including the labyrith-like premises and changing staircases). I have a deep long-lasting relationship with UCT and I care deeply about it being a pleasant piece of Space for its students and employees. I want UCT to be a place, where democratic discussion of these groups of people can occur, and I want it to be a transparent organization with european-level moral values which it is not afraid to enforce. I am a person who likes to approach things systematically (which you could see in the above "Who am I"), so pursuing Academic Senate seems logical to me. Moreover, I have been a member of the FPBT Academic Senate before, so I probably also already have the necessary experience.

zpět na seznam kandidátů

Pániková TereziePániková Terezie

Kandiduji do: fakultního senátu ve skupině doktorských studentů
Studuji: 4. ročník Ph.D. – Biochemie

Kdo jsem?

Jsem studentka 4. ročníku doktorského studia na Ústavu Biochemie a mikrobiologie. Celých 5 let studia jsem prožila ne VŠCHT na tomto ústavu, ale na doktorát jsem přišla do laboratoře dr. Jiráčka na akademii věd na UOCHB. Neodešla jsem tedy z vůbec daleko a do školy se pořád vracím za kamarády a kvůli pedagogickým aktivitám. Na magisterském studiu jsem se angažovala v Erasmus klubu a v Tutorech. Na doktorátu na UOCHB jsem se stala na rok PhD representative a snažila jsem se v době covidové organizovat seznamování nových doktorandů. Nejsem si jistá, že budu studentkou školy celé 2 roky, po které je funkční období, ale mohu spolupracovat se svým náhradníkem, aby předání funkce nebyl problém.


I am a student in the 4th year of doctoral studies at the Department of Biochemistry and Microbiology. I spent the whole 5 years of my studies at the UCT, but I came to the laboratory of Dr. Jiráček at the Academy of Sciences at UOCHB for a PhD. So I didn't go far at all and I keep coming back to school to meet friends and for pedagogical activities. In my master's degree, I became involved in the Erasmus Club and in Tutors. At IOCB, I became a PhD representative for a year and I tried to organize the get-to-know-each-other of new doctoral students during the covid period. I am not sure that I will be a student of the UCT for the whole 2 years, during which the term of office is, but I can work with my substitute so that handing over the position is not a problem.

Proč byste mě měli volit?

Protože mám laborku na UOCHB, nejsem tolik obeznámená se současným děním na škole. Můžu do tohoto dění přinést vnější vhled z pozice doktoranda převážně se pohybujícího mimo školní prostředí. Zároveň se na mě jako reprezentanta doktorandů můžete obrátit vy, doktorandi, bez obav, že bych byla zainteresovaná na některé straně situace, ve kterých se právě nacházíte a chtěli byste, aby váš hlas/názor/připomínka byly přeneseny na půdu akademického senátu.

Ráda bych zjistila, jestli by bylo možné (a chtěné) větší zapojení doktorandů pracujících ve škole do práce na ústavech akademie věd, kde by třeba mohli mít přístup k zajímavým přístrojům.


Because I have a laboratory at IOCB, I am not so familiar with current events at school. I can bring an external insight into these events from the position of a doctoral student mostly moving outside the school environment. At the same time, you, PhD students, can turn to me without worrying that I would be involved in any side of the situation you are currently in and you would like your vote / opinion / comment to be transferred to the Academic Senate.

I would like to see if it would be possible (and desirable) for greater involvement of doctoral students working at school in the work of the institutes of the Academy of Sciences, where, for example, they could have access to interesting devices.

zpět na seznam kandidátů

Pljaskov MaximPljaskov Maxim

Kandiduji do: fakultního senátu ve skupině bakalářských a magisterských studentů
Studuji: 2. ročník Bc. – Biochemie a biotechnologie

Kdo jsem?

Ahoj, jmenuji se Maxim Pljaskov a jsem v 2. ročníku bakalářského studia na FPBT, obor Přirodní látky a léčiva. V průběhu příštího roku mě nejspíše uvidíte na sociálních sítích VŠCHT, jak lákám studenty středních škol ke studiu na naší univerzitě v rámci krátkých dokumentárních příběhů o naší motivaci.


Hi, my name is Maxim Pljaskov and I am in the second year of bachelor's study at the Faculty of Food and Biochemical Technology (curriculum: Natural Compounds and Pharmaceuticals). Next year you will probably see me on social networks of UCT turning the attention of high schoolers to our university through short documentary stories about our motivations.

Proč byste mě měli volit?

Mám strašně moc rád výzvy a myslím si, že umím přinést určitý nadhled a inovativní nápady i do míst, kde byste je třeba nečekali. Fakultní senát by proto pro mě mohla být zajímavá zkušenost a rád bych si ji zažil, ale to mohu pouze díky Vám!


I really like to challenge myself and I think that I can bring some kind of outside the box thinking and inovative ideas to almost every field. The faculty senate could be an interesting opportunity for me and I would like to experience it, however this can happen only because of you!

zpět na seznam kandidátů

Vaňous JanVaňous Jan

Kandiduji do: univerzitního senátu
Studuji: 2. ročník Mgr. – Mikrobiologie a genové inženýrství

Kdo jsem?

Jsem obyčejný student jedné velmi neobyčejné školy – pražské Vysoké školy chemicko-technologické. Baví mě věda, nejvíce genetika a genové inženýrství, proto zde studuji tento obor. Zároveň se aktivně zapojuji do dění na škole, účastním se mnohých akcí, včetně seznamováků, aktivně soutěžím v Šipkově poháru, patřím mezi Tutory a Kruhové tutory a snažím se dělat vše nejlépe pro naši školu.

Proč byste mě měli volit?

Na VŠCHT studuji velmi rád a studium mě povětšinou baví, i když (jak všichni víme) se najdou i nějaké nepříjemnosti. Rád bych se tedy podílel na ovlivňování dění ve škole, aby se některé věci změnili nebo se jim dalo předejít, ale také na tom, jak školu vnímá okolí.

Na VŠCHT jsem šel dobrovolně jako na první svou volbu vysoké školy, ale nedozvěděl bych se o její existenci, nebýt přednášky prof. Kodíčka, kterého k nám na gymnázium pozval náš učitel chemie. Profesor Kodíček nám tehdy vyprávěl o Biochemii a mě to natolik zaujalo, že jsem VŠCHT navštívil během dne otevřených dveří. Od té doby se aktivně snažím zvyšovat povědomí o naší škole u mladších studentů, které doučuji či se kterými se aktivně bavím.

V dění na škole bych rád ovlivnil povědomí studentů o aktivitách, kterých se mohou ve škole účastnit, a o stmelování kolektivů na škole (ať už vrámci ústavu, fakulty tak i mezi fakultami). Velmi mě těší, když mohu ostatním s něčím pomoci či poradit, a ačkoli mám jakožto člen Tutorů a jeden ze spoluvedoucích projektu Kruhový tutoring možnost se na stmelování podílet již teď, věřím, že jako senátor budu mít ještě větší šanci pomáhat a případně i něco víc na škole změnit.

zpět na seznam kandidátů

Zvonařová KarolínaZvonařová Karolína

Kandiduji do: fakultního senátu ve skupině bakalářských a magisterských studentů
Studuji: 2. ročník Mgr. – Mikrobiologie a genové inženýrství

Kdo jsem?

Jsem studentka 5. ročníku. Mým magisterským oborem je Mikrobiologie a genové inženýrství. Už od prvního ročníku jsem členem Tutorů, členka organizátorského týmu Lesamáje a členka spolku 4Students. Dále jste mě mohli potkat na DOD či jako vedoucí na seznamováku pro prváky.


I am a 5th grade student. My master's degree is Microbiology and Genetic Engineering. I have been a member of the Tutors since the first year, a member of the Lesamáj organizing team and the 4Students association. You could also meet me at DOD or as a leader on a "seznamovák pro prváky".

Proč byste mě měli volit?

Již delší dobu se zajímám o fungování a nefungování naší školy. Jsem v kontaktu se staršími i mladšími studenty a vnímám věci, které ostatním vadí. Ráda bych proto měla možnost tyto věci řešit a jak se říká přiložit ruku k dílu, aby se věci daly do pohybu.


I have been interested in the functioning and non-functioning of our school for a long time. I am in contact with older and younger students and I perceive things that bother others. Therefore, I would like to be able to solve these things and, as they say, put my hand to the work, so that things get moving.

zpět na seznam kandidátů

Aktualizováno: 29.11.2021 13:56, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi