Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Škola → Vedení a orgány školy → Akademický senát → Volby do AS VŠCHT Praha → Volby 2021 → Volby do akademických senátů 2021 → Volby studentů na FTOP (a celouniverzitních pracovištích) - 2021
iduzel: 61812
idvazba: 73369
šablona: stranka_ikona
čas: 29.5.2024 04:46:37
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 61812
idvazba: 73369
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/skola/vedeni-skoly/akademicky-senat/volby-as-vscht/volby-2021/volby-portal/ftop'
iduzel: 61812
path: 1/4111/942/994/1011/512/5272/41465/60997/60998/61812
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Volby studentů na FTOP (a celouniverzitních pracovištích) - 2021

For information in English switch to English election webpage.

  

Hlasování ve volbách probíhá elektronicky od pondělí 29. 11. do čtvrtka 2. 12. 2021 pomocí VOLEBNÍ APLIKACE.

Jsem bakalářský nebo magisterský student FTOP

  • Volím spolu s doktorskými studenty 1 mandát v univerzitním senátu
  • Volím 1 mandát ve fakultním senátu

Jsem doktorský student FTOP

  • Volím spolu s bakalářskými a magisterskými studenty 1 mandát v univerzitním senátu
  • Volím 1 mandát ve fakultním senátu

Jsem student celouniverzitních pracovišť (ekonomické programy, učitelství)

  • Volím spolu se studenty FTOP 1 mandát v univerzitním senátu

 


Seznamy kandidátů

Univerzitní senát

Senát FTOP, skupina Bc. a Mgr.

Senát FTOP, skupina Ph.D.

 

Medailonky kandidátů

Kandidáti jsou uvedeni v abecedním pořadí

Drahnik MatějDrahník Matěj

Kandiduji do: univerzitního senátu
Studuji: 3. ročník Mgr. – Ekonomika a management

Kdo jsem?

Jsem studentem 3. ročníku bakalářského studia Ekonomiky a managementu. Můžete mě znát například ze seznamováků nebo z různých akcí pořádaných Tutory, Gamingem, či DI(V)OCHem.


I am a student of third year bachelor studying Economics and Management. You might have met me on adaptation course or on various events organised by Tutors, Gaming or DI(V)OCH.

Proč byste mě měli volit?

Sice se občas také ztratím v koridorech školy, ale v lidech, které v nich potkávám, nikoliv. A ač jsme školou chemicko-technologickou, tak si myslím, že i my ekonomové bychom měli mít svého zástupce.


Sometimes even I get lost in our school corridors but not in the people I meet in them. And although we are a chemical and technological school, I believe that even we economists should have our representative.

zpět na seznam kandidátů

Frank KryštofFrank Kryštof

Kandiduji do: univerzitního senátu a fakultního senátu ve skupině bakalářských a magisterských studentů
Studuji: 1. ročník Mgr. – Energie a paliva

Kdo jsem?

Momentálně jsem studentem Ústavu Energetiky, kde se nejvíce zabývám analýzou korozních vrstev zirkoniových slitin. Současně jsem také pracovník Centrálních laboratoří, konkrétně Laboratoře molekulové spektroskopie. K mým mimoškolním zálibám patří hlavně muzika – hraju na až moc hudebních nástrojů.


I am currently studying at the Departement of Power Engineering, where my research subject is the analysis of corrosion layers of zirkonium alloys. I am aslo an employee of the Central Laboratories, specifically the Laboratory of Molecular Spectroscopy. My biggest hobby is music – I play far too many musical instruments.

Proč byste mě měli volit?

Chtěl bych aktivně pracovat na tom, aby FTOP (potažmo celá VŠCHT) byla moderní institucí 21. století. Ve fakultním senátu bych chtěl pokračovat v řešení současných otázek a výzev, jako je rozšiřování výuky v anglickém jazyce, vyšší využití e-learningu, zlepšení výuky ekonomických předmětů či spolupráce s nově vzniklým centrem CirkTech.

Sám bych rád otevřel i výzvy nové, jako je například vyšší využití moderních nástrojů při výuce (třeba využití YouTube nebo již zmíněný e-learning), o něco větší důraz na logické myšlení než na memorování vzorečků a větší angažovanost fakulty ve veřejném prostoru.

Rovněž bych rád zavedl (pakliže bude zájem a časové možnosti to dovolí) pravidelná neformální setkání se studenty, kde bychom si navzájem mohli předávat informace a nápady k řešení na senátu.


I would like to actively participate on making our faculty (and therefore the entire UCT) a modern institution of the 21st century. In the Faculty Senate. I would like to continue to address current challenges, such as expanding teaching in the English language, greater use of e-learning, improving the teaching of economics or close cooperation with the newly established CirkTech Center.

I would also like to open up new challenges, such as greater usage of modern methods in teaching (such as the usage of YouTube or the e-learning already mentioned), a little more emphasis on logical thinking than memorizing formulas and greater faculty involvement in public space.

I would also like to introduce (if interest and time options allow) regular informal meetings with students, where we could share information and ideas for solutions in the Senate.

zpět na seznam kandidátů

Keprtová Karolína

Kandiduji do: fakultního senátu ve skupině doktorských studentů
Studuji: 4. ročník Ph.D. – Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Kdo jsem?

(nevyplněno)

Proč byste mě měli volit?

(nevyplněno)

zpět na seznam kandidátů

Popovič JakubPopovič Jakub

Kandiduji do: fakultního senátu ve skupině bakalářských a magisterských studentů
Studuji: 1. ročník Bc. – Ekotoxikologie a environmentální analýza

Kdo jsem?

Čau lidi. Volám sa Jakub a som prvák na FTOPke, konkrétne na programe Ekotoxikologie a environmentální analýza. Pochádzam z východného Slovenska, ktorého príbeh ma inšpiroval k štúdiu na FTOP, keďže veľká časť tohto územia je znečistená toxickými látkami ako PCB. Preto som si povedal, že namiesto štúdia medicíny, kde by som sa venoval liečeniu jednotlivých pacientov by som bol radšej, ak by moje budúce povolanie ovplyvnilo naraz zdravie čo najväčšieho počtu ľudí.

Medzi moje záľuby patrí hranie a sledovanie tenisu a ďalších športov. Taktiež si rád pozriem dobrý seriál, stretávam sa s rodinou a kamarátmi pri najrôznejších príležitostiach. Okrem toho s radosťou zájdem do kina, divadla, galérie,…, jednoducho všade, kde mám šancu vidieť niečo čo ma dokáže inšpirovať k zlepšeniu života.


Hi guys! I’m Jakub and I’m a student in the first year of a BSc study programme Ecotoxicology and environmental analysis from the Faculty of Environmental Technology. I come from eastern Slovakia, which inspired me to study the programme because a huge part of the area I live in is polluted by toxic pollutants such as PCB. That’s why I’ve decided not to study medicine because it would bring me greater satisfaction if I could help the biggest amount of people by preventing the problem rather than helping cure them individually.

When it comes to my hobbies I like playing and watching tennis and other sports as well. I like binge-watching TV series on streaming platforms. And of course, I love spending time with my family and friends on various occasions.

Visiting galleries, theatres and cinemas is another hobby of mine, because with every visit I can find something that inspires me to positively change something in my life.

Proč byste mě měli volit?

Ako som vyššie spomínal, tak si uvedomujem problémy môjho rodného kraja. Rovnako sa viem rýchlo adaptovať do nového prostredia, kde sa snažím rôznymi cestami analyzovať veci, ktoré brzdia jeho vývoj k lepšiemu. Od začiatku semestra som sa preto rozhodol pridať sa ku Kolegiu studentských senátů a spolků (K3S), aby som pochopil nastaveniu a fungovaniu školy, na ktorej plánujem stráviť najbližších 5 rokov svojho života.

Som človekom, ktorý sa rád rozpráva, ale ešte radšej načúva ľuďom v jeho okolí. Rolu senátora si predstavujem presne takto. Mala by to byť osoba, ktorá sa baví so študentmi a získava od nich podnety na zlepšenie života a štúdia na škole/fakulte, ktoré ďalej posúva na pôdu senátu.


As I mentioned in the previous answer, I recognize the problems of my homeland. I’m able to quickly adapt to new environments, recognize and analyse problems that are standing in the way of progress. That’s why I’ve decided to join K3S, which connects people from senates and student groups because I want to understand how the school operates, considering I’m planning to spend 5 years of my life here.

I like having conversations with people, but I enjoy being a listener even more because it gives me a chance to understand the other side. And that is what I imagine a senator to be like. It should be a person, that communicates with students and listens to them so he or she can get suggestions that may be useful for a better life at the faculty or school. These suggestions can then be further discussed among school senators.

zpět na seznam kandidátů

Skálová HanaSkálová Hana

Kandiduji do: fakultního senátu ve skupině doktorských studentů
Studuji: 3. ročník Ph.D. – Chemie a technologie paliv a prostředí

Kdo jsem?

Jsem 3. rokem na doktorském studiu na Ústavu Energetiky, kde jsem od svého začátku působení na VŠCHT Praha. Ve svém výzkumu se věnuji přípravě polymerních sorbentů pro ionexové a chromatografické použití. Volný čas nejraději trávím cestováním, odpočinkem u knížky, ale zejména sportem všeho druhu.


I am in my third year of doctoral studies at the department of Power Engineering at UCT Praque. My research focuses on a preparation of polymer sorbents for ionex and chromatographic use. In my free time I travel, read a good book and do all kinds of sports.

Proč byste mě měli volit?

Pravidelně se zapojuji do školních aktivit a ráda bych se podílela na změně studijních podmínek na naší fakultě. Ve fakultní senátu FTOP jsem již byla aktivní ve svém magisterském studio. Kandiduji, protože mi není lhostejné dění na naší fakultě.


I engage in various school activities and I would like to bring some positive changes at our faculty. I already have been active in a faculty senate during my master studies.

zpět na seznam kandidátů

Sochorová EliškaSochorová Eliška

Kandiduji do: univerzitního senátu a fakultního senátu ve skupině bakalářských a magisterských studentů
Studuji: 2. ročník Mgr. – Environmentální inženýrství a analýza

Kdo jsem?

Přestože jsem se studentkou chemie stala trochu náhodou a chvíli to trvalo, postupně jsem si (studium na) VŠCHT zamilovala. Jsem také členkou K3S, kde jsem se podílela například na organizaci prvního ročníku studentské ceny Vitriol. Volný čas se snažím trávit v přírodě, nejspokojenější jsem na túře v horách, takže si právě neskutečně užívám Erasmus v Rakousku.


Although I became a chemistry student a bit by accident and it took a while, in the end I really fell for UCT. I am also a member of K3S, where I participated, for example, in the organization of the first year of the Vitriol student award. I try to spend my free time in nature, the happiest I am on a hike. That is why I am currently having the best time taking part in Erasmus programme in Austria.

Proč byste mě měli volit?

I když se domnívám, že je naše univerzita na vysoké úrovni, co se vzdělání, přístupu ke studentům a komunikace týče, je tu stále prostor pro zlepšení. Například bych se ráda dočkala úpravy konceptu výuky tak, aby byla více založena na diskusi, práci ve skupinách a projektech. Přijde mi totiž důležité, aby se studenti naučili lépe pracovat se získanými znalostmi a uměli je prodat. Po mé zkušenosti se studiem v zahraničí se budu snažit prosazovat, aby bylo na škole víc předmětů vyučovaných v angličtině.


I believe that our university is at a high level in terms of education, access to students and communication, yet there is still room for improvement. For example, I would like to see the teaching concept adapted so that it is more based on discussion, group work and projects. It seems important to me that students learn to work better with the acquired knowledge. After my experience of studying abroad, I would try to push for more courses to be taught in English.

zpět na seznam kandidátů

Aktualizováno: 29.11.2021 13:55, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi