Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Koronavirus - informace platné od 22. 11. 2021
iduzel: 52952
idvazba: 61064
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 30.11.2021 13:01:19
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Koronavirus - informace platné od 22. 11. 2021

COVID-19 ilustrace: CDC - Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS

Aktuální opatření

Testování zaměstnanců od 26. 11. 2021

Zaměstnanci (s výjimkou zejména očkovaných a po nemoci) jsou povinni podstoupit rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-Cov-2 na pracovišti zaměstnavatele.

 

Režim výuky od 22. 11. 2021

S ohledem na nepříznivý vývoj pandemie vydává vedení školy následující preventivní doporučení, jejichž cílem udržení laboratorní, praktické a projektové výuky v prezenční formě a současně umožnění průběhu zkouškového období v prezenční formě.

Doktorské studium

Od 22. 11. 2021 do odvolání mohou doktorandi dle domluvy se školitelem a vedoucím pracoviště část své práce na výzkumném tématu zpracovávat formou "home office". Po domluvě se studenty lze výuku doktorských předmětů převést do hybridní nebo on-line formy.

Magisterské studium

Od 22. 11. 2021 do odvolání povoluje vedení školy – s ohledem na možná zdravotní rizika vyučujících, či studentů – vedoucím ústavů a garantům studijních programů zavést on-line formu vzdělávání jako náhradu přednášek a cvičení vyučovaných v posluchárnách a učebnách. Zavedení on-line formy musí být v souladu s rozvrhem a navazujícími předměty v daném dnu, zároveň nesmí narušit studium v případě, že je předmět součástí několika studijních programů. Rozhodnutí o on-line výuce je v gesci garanta studijního programu po dohodě s vedoucím ústavu a studenti o něm musí být s předstihem informováni. Zkoušení studentů bude možné prezenčně při dodržení maximálního počtu 10 osob v místnosti.

Bakalářské studium
Výuka pokračuje v prezenční formě beze změn.

POZOR!

V případě akutního zhoršení epidemické situace na VŠCHT Praha budou výše zmíněná doporučení pro magisterské a doktorské studium povinná.
Zároveň vstoupí v platnost také následující opatření týkající se bakalářského studia:

 • 2. a 3. ročníky: do konce výukové části zimního semestru (17. 12. 2021) budou přednášky a cvičení (vyučovaná v posluchárnách a učebnách) zcela převedeny do on-line formy vzdělávání. Laboratorní, praktická a projektová výuka nebude tímto opatřením dotčena.
 • 1. ročníky: výuka pokračuje v prezenční formě bez změn.
 • Zkoušení studentů bude možné prezenčně při dodržení maximálního počtu 10 osob v místnosti.

Zavedení těchto opatření může být při zhoršení situace vyžadováno velmi rychle, a to do 72 hodin od rozhodnutí vedení školy. Prosíme tedy, abyste na tuto možnou variantu byli připraveni.

Aktualizace 25. 10. 2021

Povinnost nosit respirátory ve škole

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací upozorňujeme na mimořádné opatření  MZDR 15757/2020 – 60 /MIN/KAN ze dne 22.10.2021, které je účinné od 25. října 2021.

Dle tohoto opatření se upřesňuje používání ochranných prostředků ve vnitřních prostorách, zejména:

 • Respirátory je nutno používat ve všech vnitřních prostorách kromě případu, že je zaměstnanec v příslušné místnosti sám nebo si udržuje odstup minimálně 1,5 metru od ostatních zaměstnanců.
 • Respirátorem se rozumí ochranný prostředek, který naplňuje minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94%, dle příslušných norem ( např. FFP2, KN 95). Nelze tedy používat běžné obličejové masky, roušky.
 • Na VŠCHT nadále platí, že je nutné nosit respirátory ve společných prostorách, posluchárnách i učebnách.
 • I nadále platí výjimky v souvislosti s pedagogickou činností – nošení respirátorů se nevztahuje na přednášejícího, pokud je umožněn bezpečný odstup od posluchačů, a z důvodu bezpečnosti práce na výuku ve vybraných laboratořích a na výuku tělesné výchovy. Povinnost použití respirátorů při výuce v laboratoři upravuje garant laboratoře. Při zkoušce, jestliže je zachována mezi osobami vzdálenost min. 1,5 m, není povinnost použití respirátorů.

Zároveň bychom chtěli upozornit, že zaměstnanci mají možnost, prostřednictvím hospodářů svých oddělení a ústavů, požádat o poskytnutí respirátorů ze zásob centrálního skladu.

Režim výuky od začátku zimního semestru 2021/22

Výuka v semestru začíná 13. září a platá následující pravidla

1) Výuka bude probíhat v prezenční formě.

2) Nošení respirátorů bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (nebo obdobného prostředku splňujícího tyto technické podmínky a požadavky) je povinné ve veřejných vnitřních prostorách, v posluchárnách a učebnách VŠCHT Praha. Nošení respirátorů se nevztahuje na přednášejícího, pokud je umožněn bezpečný odstup od posluchačů, a z důvodu bezpečnosti práce na výuku ve vybraných laboratořích a na výuku tělesné výchovy. Povinnost použití respirátorů při výuce v laboratoři upravuje garant laboratoře. Při zkoušce, jestliže je zachována mezi osobami vzdálenost min. 1,5 m, není povinnost použití respirátorů.

3) Potvrzení OTN (očkování - negativní test - prodělání nemoci) nebude vyžadováno ve společných prostorách, posluchárnách ani učebnách, nadále však platí povinnost nevstupovat do budov VŠCHT, pokud máte příznaky respiračního onemocnění. OTN bude vyžadováno při vstupu na výuku laboratoří po dobu prvních dvou výukových týdnů v semestru. Toto opatření pak bude po uplynutí zmíněné doby nahrazeno měřením teploty při vstupu do laboratoří (doplňující informace pro vyučující a vedoucí ústavů – vybavení laboratoří teploměry zajistí rektorát).

4) Při vstupu na cvičení a do laboratoří je třeba se vždy zapsat do prezenční listiny z důvodu případného trasování.

5) Vlastní testovací místo pro studenty a zaměstnance VŠCHT uzavřela v červnu 2021

Výše uvedené informace se samozřejmě mohou v průběhu času změnit v závislosti na vývoji epidemie a nařízeních vlády, ministerstev či hygienických stanic.

Vstup do školy

Kdokoli vstupuje do budovy, má povinnost nosit respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (nebo obdobného prostředku splňujícího tyto technické podmínky a požadavky).

Režim na kolejích

„Ubytování na kolejích je možné pouze za podmínek dodržení mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví stanovených podmínek OTN (očkování, testování, prodělaná nemoc) obecně pro ubytovací služby.“ 

Onemocnění a karanténa

 • V případě, že student onemocní covidem-19 či mu je úředně nařízena karanténa v termínu, kdy má plnit studijní povinnosti, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit děkanátu své fakulty. 
 • Každý zaměstnanec, u kterého se prokáže existence onemocnění COVID–19 pozitivním testem nebo je mu úředně nařízena karanténa, je povinný tuto skutečnost sdělit svému vedoucímu skupiny, laboratoře či nadřízenému, a to bez zbytečného prodlení tak, aby tento mohl zabezpečit ve spolupráci s praktickou lékařkou školy a příslušnou hygienickou stanicí epidemiologické šetření či jiné preventivní kroky k minimalizaci dopadů této skutečnosti na chod školy.

 

Návraty ze zahraničí

Opatření rektora VŠCHT Praha platná od 9. července 2021 – realizace ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví (MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN) na VŠCHT Praha.

Všichni zaměstnanci a studenti, na které dopadá povinnost podrobit se před vstupem nebo po vstupu na území České republiky testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 po návratu ze zahraničí mají:

 1. povinnost informovat o cestách přesahujících 12 hodin v posledních 14 dnech (nebo 24 hodin, jde-li o sousední země);
 2. povinnost prokázat se potvrzením o odeslání Příjezdového formuláře, a potvrzením o negativním testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 od poskytovatele zdravotní služeb; antigenním ne starším než 48 hodin, nebo PCR ne starším než 72 hodin.
 3. povinnost v případě izolace o této informovat zaměstnavatele a tuto plně dodržet.

Zaměstnanci výše uvedené povinnosti plní při příchodu na pracoviště ve vztahu ke svému nadřízenému, studenti svému pedagogovi. Bez doložení negativního testu není na pracovišti či na výuce či zkoušce přítomnost možná.

Při příjezdu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19, může být do doby výsledku testu zaměstnanec přítomen na pracovišti, avšak do doby výsledku je povinen používat předepsaný ochranný prostředek dýchacích cest ve všech prostorách VŠCHT Praha.

Body 1, 2 a 3 neplatí pro osoby, které pobývaly na území států, které jsou na seznamu zemí s nízkým, středním, vysokým nebo velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 a dále při příchodu do budov VŠCHT Praha:

 1. jsou schopni se prokázat národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od finální dávky očkovací látky uplynulo více než 14 dní;
 2. prodělaly onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní.

Zaměstnanci, kteří plánují cestu do zemí s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, jsou povinni o této skutečnosti informovat svého nadřízeného zaměstnance před zahájením cesty, a to z důvodu povinné izolace po návratu zpět na území České republiky.

Zaměstnanci, kteří čerpali řádnou dovolenou na území České republiky, mohou doložit tuto skutečnost prostřednictvím Čestného prohlášení k čerpané dovolené, které je k dispozici v sestavách webového klienta OKbase.

Seznam zemí a jejich zařazení podle míry rizika je dostupné na stránkách MZV.

Testování na VŠCHT

Upraveno 14. 7. 2021

K 30. 6. byla ukončena činnost testovacího centra VŠCHT Praha. Studenti a zaměstnanci, kteří se v souvislosti s pracovními nebo studijními povinnostmi budou potřebovat otestovat na COVID19, tak mohou učinit po předchozím objednání i v ordinaci lékařky VŠCHT Praha. Testuje se antigenními testy a test se nehradí za předpokladu, že testovaná osoba nepodstoupila antigenní test v ordinaci či na jiném testovacím místě v průběhu posledních 7 dnů.

Obecné pokyny

 • Bez ohledu na místo výkonu práce využívejte v maximální možné míře elektronické a telefonické formy komunikace, včetně scanování faktur, objednávek a dalších dokumentů. Osobní setkání mimo vaše pracoviště uskutečňujte jen v nutných případech a po předchozí domluvě s druhou stranou.
 • Buďte ohleduplní a v rámci možností praktikujte náležitá hygienická opatření.
 • Pro všechny majitele telefonů s operačními systémy Android a iPhone je důrazně doporučeno aktivně používat aplikaci eRouška verze 2 (dostupná od pátku 18. září). Odkazy k instalaci: Android (play store) a iOS (apple store).
 • Pro provoz ve škole je možné objednat ochranné pomůcky a dezinfekce v centrálním skladu (podrobnosti na intranetu)
 • Prosíme, aby studenti a zaměstnanci pravidelně sledovali oficiální komunikační kanály (školní e-mail, web, aplikaci EMILFacebook), protože situace se může rychle měnit.

 


Vždy se řiďte pokyny státních institucí. Pro aktuální informace sledujte

 

Archiv informací

Příprava na zimní semestr 2021/22

E-mail rektora studentům z 10. 8. 2021

Milé studentky a milí studenti,

za o něco více než měsíc začne na VŠCHT Praha nový akademický rok 2021/22, takže již nyní v době prázdnin běží přípravy na zimní semestr včetně rozvrhu a úvahy o opatřeních s ohledem k onemocnění Covid-19. Využíváme dostupné informace z úrovně ministerstev školství a zdravotnictví.

Velmi bych si přál, aby zimní semestr proběhnul již v podobě blízké tradiční, tj. většina vzdělávání v kontaktní formě. Rozvrh je nyní navržen pro prezenční formu výuky, přesto jsme v případě zhoršení situace připraveni k přechodu na hybridní, nebo plně online výuku. Ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR nejsou, zatím, přímá opatření k vzdělávací činnosti vysokých škol mimo jasně daného nařízení pro provoz kolejí: „Ubytování na kolejích je možné pouze za podmínek dodržení mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví stanovených podmínek OTN (očkování, testování, prodělaná nemoc) obecně pro ubytovací služby.“ Je však vysoce pravděpodobné, že podmínky OTN bude třeba splnit i pro kontaktní formu výuky.

Přestože ani očkování neznamená stoprocentní ochranu proti onemocnění a nelze vyloučit nepříjemné vedlejší reakce na očkování i u zdravých osob, tak při zvážení všech známých vážných rizik samotného onemocnění (kdy navíc neznáme možné dlouhodobé následky) stejně jako přínosů i negativ samotného očkování, reálně zvažte možnost vlastního očkování. Je vysoce pravděpodobné, že vyšší proočkovanost může zabránit radikálním celospolečenským opatřením včetně zásadního omezení provozu vysokých škol. Pokusme se přispět k tomu, aby se školy znovu na podzim neuzavíraly. Zkusme se poučit z průběhu končícího akademického roku.

Přeji všem krásné srpnové dny s dostatkem aktivit přispívajících k posílení imunity a k dosažení co nejlepšího fyzického i duševního zdraví.

Pavel Matějka
rektor

Informace o výuce a zkouškách v závěru AR 2020/21

Informace z 20. 5. 2021

Teoretická výuka

Bez ohledu na vydaná opatření bude teoretická výuka v tomto akademickém roce dokončena v distanční formě.

Zkouškové období

Zkoušky a zápočty je možné realizovat v prezenční i distanční formě. Forma a průběh zkoušky/zápočtu je plně v kompetenci garanta předmětu. Preferovaná je prezenční forma, ale v odůvodněných případech je možné absolvovat zkoušku/zápočet v distanční formě. Maximální kapacita pro prezenční zkoušku/zápočet je 50 osob (při dodržení předepsaných opatření).

Změny v organizaci akademického roku

3. 5. 2021 byl vydán dodatek č. 2 k výnosu Organizace akademického roku 2020-2021, podrobnosti viz Změny termínů souvisejících se studiem

Praktická výuka

Od pondělí 10. května bude na VŠCHT Praha umožněn návrat studentů všech zbývajících ročníků do hodin praktické výuky (laboratoří). Při plánování bereme v potaz nutnost epidemiologických opatření (testování, rozestupy v laboratořích) i organizaci výuky (omezení rizik překryvu výuky).

Podrobné informace k průběhu laboratoří (např. termíny výuky) obdrží studenti od garantů laboratoří. Informace k testování (kdy, kde a jak bude testování probíhat) obdrží studenti před laboratořemi od pedagogického oddělení. Sledujte svůj školní e-mail.

Studenti, kteří se účastní výuky, můžou pobývat na vysokoškolských kolejích.

Očkování zaměstnanců

Testování studentů

Informace z 21. 4. 2021 (již neaktuální)

Na základě rozhodnutí vlády platí:

Od pondělí 26. 4. 2021 je na VŠCHT umožněna prezenční laboratorní výuka studentů závěrečných ročníků, a to v případě, že student nemá příznaky respiračního onemocnění a současně splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

 1. má platný negativní test na covid-19 z odběrového místa VŠCHT Praha
 2. má platný negativní test na covid-19 (ne starší 48 hod), který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb (veřejná odběrová místa)
 3. je držitelem certifikátu o provedeném očkování (a uplynulo 14 dní od ukončení očkovacího schématu)
 4. pokud prodělal/a onemocnění covid-19, a od prvního pozitivního výsledku testu neuplynulo více jak 90 dní.

Doklady o prodělaném onemocnění, o platném negativním testu z jiného odběrového místa či odběrového místa VŠCHT Praha nebo o očkování se nemusí tisknout, stačí je mít uloženy v elektronické formě. Student se tímto dokladem prokáže vyučujícímu.

 Test na odběrovém místě VŠCHT Praha

 • Test pro studenty zajišťuje VŠCHT Praha zdarma
 • Odběrové místo je umístěno v budově B v posluchárně BI
 • Přihlášení na test:
 1. Testování před povinnou hromadnou laboratorní výukou je organizováno ve spolupráci s garantem laboratoří. Studenti se hlásí na laboratoře dle dispozic garanta. Studenti, kteří budou využívat antigenní testování na VŠCHT Praha, budou informováni pedagogickým oddělením o termínu testování (den, čas, místo testování) nejpozději den před prvním dnem začátku laboratoří. Součástí informace bude i formulář „Souhlas s provedením antigenního testu na COVID-19“, který student vyplní, podepíše a přinese na testování.
 2.  Na testování před individuálními laboratořemi (měření závěrečné práce) se student přihlašuje v SIS v modulu „Termíny zkoušek – přihlašování“ (Nestudijní akce školy - Test Covid-19). Student si vybírá vypsaný volný termín před zahájením práce v laboratoři. Přihlašování touto formou se týká jen studentů, kteří nemají jiný smluvní vztah k VŠCHT Praha. Studenti s jiným smluvním vztahem se hlásí přes systém OKbase. Student se dostaví na termín testování dle jeho přihlášení s vyplněným a podepsaným formulářem „Souhlas s provedením antigenního testu na COVID-19“.

Platnost testu z odběrového místa na VŠCHT Praha je 7 dnů (tzn. pokud se otestuji v úterý, platí test do následujícího pondělí včetně).

Výuka v letním semestru 2021

Informace z 17. 2. a 28. 2. (již neaktuální)

Výuka v letním semestru, který začíná 1. 3. 2021, bude zahájena v online (distanční) formě. Při zlepšení situace resp. v souladu s pokyny z MŠMT přejdeme do podoby hybridní, o jejiž aktuální podobě budete informováni.

Distanční výuka bude probíhat dle připraveného rozvrhu s užitím již vyzkoušených nástrojů, především: e-learning, MS Teams a MS Stream.

Vyučující i studenty prosím, aby v rámci distanční výuky společně co nejvíce komunikovali, jakkoli se to někomu může zdát zbytečné. Není, je to přesně naopak - jen díky vzájemné komunikaci, kolegialitě  a empatii vytěžíme z distanční výuky maximum možného.  Předejdeme tak zbytečným problémům, či ztrátě motivace a posílíme tím komunitního ducha školy i dobrou mysl každého z nás.

V současné době se intenzivně jedná o umožnění studentům posledních ročníků začít pracovat v laboratořích v omezených skupinách. Ostatní ročníky budou dodělávat laboratoře pravděpodobně později. Laboratoře společného základu bakalářského studia jsou připraveny na blokovou výuku, kterou zahájíme, jakmile to bude možné. Systém přihlašování na blokovou výuku bude koordinovaný, přednost budou mít studenti, kteří nemohli splnit laboratoře v zimním semestru. Předpokládáme, že podmínkou vstupu do laboratoří bude negativní test na covid-19. O typech testů a jejich četnosti se nyní rozhoduje na národní úrovni.

Pohyb v rámci Česka

Informace z 28. 2 (již neaktuální)

Pohyb osob je sice omezen k hranici okresu místa bydliště, ale cesty zaměstnanců za prací a studentů za účelem  účasti  na vzdělávání  (včetně  praxí)  a na  zkouškách jsou povoleny. Při kontrole se budete muset prokázat buď zaměstnaneckým či obdobným průkazem (platná ITIC karta vydaná VŠCHT Praha) nebo písemným potvrzením zaměstnavatele nebo pracovní smlouvou.  V případě studentů je potřebný průkaz studenta (platná ISIC karta vydaná VŠCHT Praha), případně písemné  potvrzení o studiu, pravděpodobně doplněné čestným prohlášením o účasti na zkoušce či konzultaci. (plné znění informací vlády zde). Prosím ovšem, abychom se po dobu následujících tří týdnů zdržovali v budovách VŠCHT skutečně jen v nezbytně nutných případech a využívali maximálně možnosti práce a vzdělávání z domova. Pracovníky, kteří nezbytně potřebují být v kancelářích a laboratořích přítomni fyzicky, žádám o mimořádnou obezřetnost, ohleduplnost k ostatním a minimalizaci pohybu po budovách a tudíž i kontaktu s lidmi z jiných pracovišť.

Informace o režimu v zimním zkouškovém období (únor)

Podrobné informace o zkouškovém období

Na VŠCHT nadále platí, že zkoušky bude v tomto období možné realizovat v prezenční (do 10 osob) i distanční formě. Forma a průběh zkoušky/zápočtu je plně v kompetenci garanta předmětu, který je o svém rozhodnutí povinen informovat studenty v dostatečném předstihu. Ve všech našich posluchárnách je samozřejmě realizována pravidelná aerosolová dezinfekce, platí povinnost dodržování rozestupů, dezinfekce rukou ihned po vstupu do budovy i nošení ochrany úst a nosu.

Co se týče individuálních konzultací, ty mohou probíhat v režimu „1 na 1“ po předchozí dohodě s vyučujícím.  Ten je povinen evidovat záznam o místě, době a účastnících konzultace pro potřeby případného trasování.

Studenti všech ročníků vykonávající zkoušky mohou nadále během zkouškového období zůstat na kolejích, neboť prezenční forma zkoušky je považována za součást vzdělávání.

Informace o opatření platných do 22. 1. 2020

Podrobné informace ze začátku ledna

Vláda ČR na mimořádném zasedání dne 7. ledna 2021 prodloužila omezení provozu vysokých škol dle 5. stupně PES do 22. ledna 2021. Platí, že osobní přítomnost studentů na výuce (včetně laboratorní) je zakázána ve všech úrovních studia. Je nicméně možná osobní účast na zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky max. 10 osob. Nově jsou umožněny individuální konzultace na půdě vysokých škol.

Na VŠCHT nadále platí, že zkoušky bude v tomto období možné realizovat v prezenční (do 10 osob) i distanční formě. Forma a průběh zkoušky/zápočtu je plně v kompetenci garanta předmětu, který je o svém rozhodnutí povinen informovat studenty v dostatečném předstihu. Ve všech našich posluchárnách je samozřejmě realizována pravidelná aerosolová dezinfekce, platí povinnost dodržování rozestupů, dezinfekce rukou ihned po vstupu do budovy i nošení ochrany úst a nosu.

Co se týče individuálních konzultací, ty mohou probíhat v režimu „1 na 1“ po předchozí dohodě s vyučujícím.  Ten je povinen evidovat záznam o místě, době a účastnících konzultace pro potřeby případného trasování.

Studenti všech ročníků vykonávající zkoušky mohou nadále během zkouškového období zůstat na kolejích, neboť prezenční forma zkoušky je považována za součást vzdělávání.

Informace o opatření platných mezi 7. 12. a 18. 12. 2020

Podrobné informace ze začátku prosince

Od pondělí 7. prosince 2020 pro vysoké školy v ČR platí, že může být realizována:

 • laboratorní výuka pro všechny ročníky ve skupinách max. 20 studentů;
 • prezenční výuka pro první ročníky (bakalářské i magisterské) ve skupinách max. 20 studentů;
 • studium v doktorských studijních programech;
 • individuální konzultace;
 • zkoušky do max. 10 osob.

 

Na základě výše uvedeného vedení VŠCHT rozhodlo s platností od 7. 12. 2020 o:

 • dokončení teoretické výuky v zimním semestru distančním způsobem;
 • umožnění laboratorní výuky pro všechny ročníky;
 • využití možnosti prezenční výuky pro první ročníky (bakalářského i navazujícího magisterského studia) ke konzultacím a postupovým testům
 • možnosti individuálních konzultací studentů všech ročníků po předchozí domluvě
 • pokračování běžného režimu v doktorských studijních programech
 • umožnění pobytu na vysokoškolských kolejí pro všechny studenty

Informace o jednotlivých předmětech dostanou studenti od garantů/vyučujících předmětů. V případě, že budou informace postrádat, prosíme studenty o aktivní přístup ve vztahu ke garantům (vyučujícím).

Průběh zkoušek a zápočtů

 • Zkouškové období v ZS bude prodlouženo o dva týdny (4. 1. – 26. 2. 2021).
 • Vedení školy preferuje prezenční formu zkoušek a zápočtových testů.

V odůvodněných případech je možné absolvovat zkoušku/zápočet v distanční formě. Forma a průběh zkoušky/zápočtu je plně v kompetenci garanta předmětu.

Laboratoře ve zkouškovém období

 • V průběhu zkouškového období budou garanti moci vypsat výuku laboratoří, což je vedením školy doporučeno. Veškeré detaily (zda se budou laboratoře konat v plném rozsahu, kdy atd.) sdělí studentům s předstihem garant/vedoucí laboratoří.
 • V případě, že laboratoře nebudou moci být z kapacitních či jiných vážných důvodů vypsány do konce zkouškového období, nejde o vinu studenta, a proto mu bude snížena kreditní povinnost v ZS o počet kreditů z původně předepsaných laboratoří. Ty budou následně vypsány v LS.
 • V případě, že student onemocní covidem-19 či mu je úředně nařízena karanténa, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit garantovi předmětu. Náhradní termín mu sdělí garant předmětu/vedoucí laboratoří.

 

Aktuálně připravujeme změnu organizace akademického roku

Jednoznačnou prioritou je zvládnutí výuky laboratoří a zachování dostatečného času na zkoušky a závěrečné práce.

Hlavní změny v organizaci akademického roku:

 • ZS – prodloužení zkouškového období o dva týdny (4. 1. – 26. 2. 2021);
 • umožnění vypisování laboratoří ve zkouškovém období;
 • posunutí začátku letního semestru o dva týdny (od 1. 3. 2021);
 • zkrácení výuky v letním semestru na 13 týdnů (1. 3. 2021 – 28. 5. 2021);
 • LS – posunutí první části zkouškového období (31. 5. – 2. 7. 2021);
 • posunutí o týden odevzdání bakalářské práce pro první termín SZZ (11. 6. 2021);
 • posunutí začátku termínu SZZ v bakalářském studiu (21. 6. – 30. 6. 2021);
 • pro druhý termín SZZ v bakalářských programech se organizace nemění;
 • posunutí o týden odevzdání diplomové práce (17. 5. 2021);
 • termín konání SZZ v magisterských programech se nemění.

Podrobnosti jsou uvedeny ve vydaném dodatku k výnosu č. A/V/961/16/2020 - Organizace akademického roku 2020-2021 - viz přehled změn termínů souvisejících se studiem.

Výuka v letním semestru

Možnosti výuky na univerzitách budou přímo závislé na rozhodnutí ministerstev, potažmo Vlády ČR. Tyto instituce se v současnosti řídí systémem PES pro oblast školství, jehož aktuální podobu najdete ZDE.

Informace k ubytování na kolejích od 14. 10 

Podrobné informace ze začátku října (již překonané dalším vývojem)

Vláda ČR vydala 12. 10. 2020 v nočních hodinách usnesení č. 1022, kterým se od 14. 10. do 1. 11. 2020 „zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost a studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky“.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR upřesnilo výklad přijatého usnesení.  

Pro ubytované na kolejích VŠCHT Praha z usnesení vyplývá: 

Pokud je vysokoškolská kolej pro studenta bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost vysoké škole doloží prohlášením, může zůstat ubytován na kolejích. Za bydliště se považuje místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.

Studenti, kteří mají na vysoké škole zaměstnanecký úvazek, mohou na kolejích nadále bydlet jako zaměstnanci docházející do zaměstnání.

Studenty, kteří koleje opustit mohou, prosíme, aby tak učinili pokud možno k datu 14. 10. s tím, že si na koleji mohou své věci ponechat a že se vrátí zpět hned, jakmile to situace dovolí. Po dobu jejich nepřítomnosti na kolejích v rámci těchto omezení jim nebude účtována cena za ubytování. Zároveň žádáme studenty, kteří v rámci těchto opatření kolej opustí, aby nás o této skutečnosti písemně informovali, abychom mohli toto „přerušené ubytování“ zaevidovat s ohledem na řádné vyúčtování za ubytování.

Opatření se nijak nedotýká cizinců, resp. těch osob, které mají bydliště mimo Česko (typicky Slováci). Ti mohou na kolejích zůstat - naopak je to vzhledem k možným omezením při překračování hranic doporučené (pro případ, že se podaří v průběhu listopadu opětovně zavést limitovanou prezenční výuku v laboratořích).

Pokud mají někteří studenti obavy z návratu domů z důvodu možnosti nakažení členů své domácnosti, Ministerstvo zdravotnictví nabízí možnost bezodkladného otestování takových studentů na covid-19 prostřednictvím mobilních odběrových týmů. Pokud se student nechává testovat na covid-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, předpokládáme, že zůstane do doby získání výsledku testu na koleji. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student na koleji v karanténě/izolaci.

Je nám upřímně líto, jaké situaci jste byli v šibeničním čase vystaveni.

Přesto vás prosíme, abyste se chovali velmi zodpovědně, plně respektovali nová nařízení a minimalizovali vaše sociální kontakty.

Stanislav Starý
ředitel

Opatření platná na VŠCHT Praha

Opatření platná od začátku akademického roku 2020-2021

Ve všech uzavřených prostorách školy je povinnost nošení roušek nebo jiné ochrany nosu a úst. Tato povinnost se nevztahuje na pobyt zaměstnanců ve vlastních kancelářích a ve stravovacím zařízení vysoké školy při konzumaci jídla a nápojů. Pravidla povinnosti nošení roušek nebo jiné ochrany nosu a úst pro laboratoře určuje vedoucí laboratoře s ohledem na charakter a bezpečnost práce v laboratoři.

Student ani vyučující se nesmí účastnit kontaktní výuky ani smíšené výuky, jestliže má příznaky infekčního onemocnění nebo ví, že se setkal s osobou v blízkém kontaktu (doba delší než 15 minut), která čeká na výsledek testu na covid-19. V případě, že se kontaktní výuky zúčastní student, vykazující některý ze symptomů covid-19, je vyučující povinen jej vykázat z výuky a tento musí bez prodlení opustit areál budov školy.

Přednášky a cvičení budou zajištěny pomocí předtočených výukových videí nebo budou realizovány formou on-line výuky.

Vyučující je povinen evidovat docházku na kontaktní výuku. Minimálně musí být dostupný seznam přítomných studentů na výuce (den, hodina). Je doporučeno evidovat i místo studenta v místnosti.

Aktuální informace a pokyny, které musí být zaměstnanci i studenty dodržovány, budou zveřejněny na internetových stránkách vscht.cz/koronavirus a v aplikaci  EMIL.

Každá osoba, u které se prokáže existence onemocnění covid–19 pozitivním testem, je povinna tuto skutečnost sdělit svému vedoucímu skupiny, laboratoře či nadřízenému a to bez zbytečného prodlení. Student má povinnost sdělit tuto skutečnost telefonicky nebo e-mailem na děkanát fakulty, kde studuje .

Studentům, kteří lékařským potvrzením doloží na příslušné studijní oddělení, že patří do rizikové skupiny, doloží nařízenou karanténu nebo umístění do izolace, bude povoleno neúčastnit se povinné kontaktní výuky.

 

Dokumenty

Aktualizováno: 22.11.2021 23:41, Autor: Jan Kříž

Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
B/O/963/08/2021Opatření pro výuku a pohyb po VŠCHT Praha na začátku ZS 2021/2206.09.2021
A/V/961/10/2021Organizace akademického roku 2021/202206.09.202111.09.2022
B/O/963/09/2021Podklady pro trasování v zimním semestru 2021/2213.09.2021

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi