Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Koronavirus - informace platné od 5. 5. 2022 → Archiv - opatření dříve platná v souvislosti s pandemií COVID19
iduzel: 55720
idvazba: 64816
šablona: stranka_ikona
čas: 15.4.2024 23:28:32
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 55720
idvazba: 64816
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/koronavirus/archiv'
iduzel: 55720
path: 1/4111/942/994/5161/8351/51370/52952/55720
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Archiv - opatření dříve platná v souvislosti s pandemií COVID19

!!! - Jde o archivní opatření - akruální informace naleznete na vscht.cz/koronavirus

Informace o opatřeních přijatých na VŠCHT Praha v akademickém roce 2019 - 2020.

 • Od 1. 7. je při dodržení hygienických pravidel možné uskutečňovat akce v uzavřených prostorách (výuku, zkoušky) až do počtu 100 osob bez nutnosti nošení roušek a akce nad 100 osob pouze s rozestupy min. 1,5 m nebo s rouškami.
 • Termíny v rámci Organizace akademického roku 2019-2020 byly upraveny.
 • Buďte ohleduplní a v rámci možností praktikujte náležitá hygienická opatření.
 • Prosíme, aby studenti a zaměstnanci pravidelně sledovali oficiální komunikační kanály (školní e-mail, web, Facebook).

 


Vždy se řiďte pokyny státních institucí. Pro aktuální informace sledujte

 

Souhrnné informace o provozu VŠCHT Praha

Studenti

Od 1. 7. je možná osobní přítomnost studentů ve škole, při dodržování hygienických opatření. Povinnost nosit roušky je stanovena u akcí ve vnitřních prostorách nad 100 osob, pokud je vzdálenost mezi osobami menší než 1,5 metru.

Starší informace

Ode dne 11. 3. do odvolání se na VŠCHT Praha ruší veškerá forma kontaktní výuky studentů všech stupňů studia. Od 16. března se vyučují předměty s výjimkou laboratoří distanční formou.

Od 27. 4. je umožněno studentům všech ročníků vykonávat některé činnosti ve škole v maximálním počtu 5 přítomných osob při splnění předepsaných bezpečnostních pravidel.  Studentům ze zahraničí je při splnění dalších podmínek umožněno přicestovat do Česka.

Od 11. 5. je možná osobní přítomnost studentů ve škole až do 15 osob. Doporučeno je využít této možnosti pro výuku v laboratořích a v ostatní výuce pokračovat distančně.

 

Zaměstnanci

Od 1. 7. je možné konat akce (výuku, zkoušky) ve škole. Ze strany úřadů (vláda, ministerstva, hygienické stanice) není pro výuky stanoven limit osob. Pouze u akci, kterých se účastní více než 100 je stanovena povinnost nošení roušek (nebo dodržení rozestupů 1,5 metru).

Na VŠCHT Praha je doporučeno nekonat akce nad 100 osob ve vnitřních prostorách a při zkouškách a výuce se snažit dodržet rozestupy.

Stále je třeba dodržovat evidenci osob (studentů) pro případné trasování. V případě zkoušek je evidence zajištěna přihlášením studentů na zkoušku v SIS.

Starší informace

Zaměstnancům VŠCHT Praha se rozhodnutím rektora z 10. 3. 2020 doporučuje práce z domova po řádné dohodě s přímým nadřízeným a jeho souhlasu. Vedoucí jednotlivých pracovišť jsou žádáni, aby zajistili bazální provoz pracovišť, tak aby nedošlo na pracovištích ke škodám. Pracovníci mají povinnost řídit se pokyny vedoucích.

Pedagogové v rámci možností vyučovaného předmětu zajistí pokračování výuky online.

Vedoucí pracovišť a další řídicí pracovníci mají právo svolat jednání skupiny osob pro řešení důležitých záležitostí, kde odklad by představoval riziko pro zajištění stávajícího i budoucího chodu školy, resp. pracoviště. Je třeba zachovat funkčnost orgánů školy a zajištění komunikace školy s orgány státu i municipality.

 

Koleje

Provoz kolejí VŠCHT zůstává zachován za zvýšeného hygienického režimu. Studentům z ČR se doporučujeme přesunout se na dobu zrušené výuky do místa bydliště. Nicméně, rozumně zvažte, zda je ve vaší konkrétní epidemiologické situaci (např. pobyt s prarodiči či chronicky nemocnými osobami) vhodnější zůstat v Praze, či odjet domů.

Překračování státních hranic

Aktuální informace naleznete na webu ministerstva vnitra a na webu ministerstva zahraničí.

Univerzita třetího věku

Výuka v rámci univerzity třetího věku (U3V) je do odvolání zrušena.

DK Zkumavka

Provoz dětského koutku je po 1. 7. zajišťován ve stejném režimu jako na konci června. 

Cestování

Před vlastní cestou do zahraničí posuďte přínosy a rizika související s cestou. Seznamte se s nejnovějšími informacemi Světové zdravotnické organizace (WHO) o oblastech kde se Covid-19 šíří. Sledujte stránky Ministerstva zahraničních věcí s informacemi pro občany ČR cestující do zahraničí. Pokud do zahraničí odcestujete, registruje se v systému DROZD.

Nevíte si rady?

Prosíme, aby zaměstnanci a studenti pravidelně sledovali oficiální komunikační kanály (školní e-mail, web, Facebook). Nevíte-li si přesto rady, rádi Vám pomůžeme na info@vscht.cz nebo na telefonním čísle 733 690 543.

  

Rozhodnutí rektora a příslušné aktuálně platné informace

Informace z 2. července 2020

Sdělení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: 

Od 1. července 2020 se totiž již neuplatňuje mimořádné opatření určené výhradně pro školství, které  obsahovalo omezení a zákazy specificky pro školy a školská zařízení jako např. omezení počtu účastníků  na 15 osob nebo povinnost předložit zvláštní čestné prohlášení.

→ Celé sdělení

Pro VŠCHT Praha je relevantní Mimořádné opatření č. 1/2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy. To požaduje, aby lidé, kteří se účastní hromadné akce nad 100 osob ve vnitřních prostorách používali ochrané prostředky dýchacích cest (roušky...) nebo na dané akci byly trvale zajištěny rozestupy min. 1,5 metru.

→ Celý text opatření

Dopad na provoz školy

V současném režimu je nejdůležitější, že výuka (zkoušky, studenti v laboratořích) je možná ve větších skupinách, až 100 lidí, bez nutnosti používání roušek. 

Stále je třeba dodržovat evidenci osob (studentů) pro případné trasování. V případě zkoušek je evidence zajištěna přihlášením studentů na zkoušku v SIS.

Stále je vhodné dodržovat zvýšený hygienický standard (časté mytí rukou, použité dezinfekce, ochrana dýchacích cest v rizikových prostorech při vyšší koncentraci lidí).

 

Starší informace

Informace z 5. 5. 2020

Vláda od 11. května 2020 umožnila osobní přítomnost studentů při studiu na vysokých školách pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině. Na VŠCHT Praha doporučujeme pokračovat v distanční formě vzdělávání a od 11. května umožnit prezenční výuku s omezením na 15 studentů ve skupině především ve výuce laboratorní. Stále platí předcházející hygienická a organizační opatření platná od 27. dubna 2020, s výjimkou maximálního počtu osob ve skupině.

E-mail rektora z 24. dubna 2020

Vážené studentky, studenti, kolegyně, kolegové,

dovoluji si vás takto hromadně oslovit s ohledem na usnesení vlády České republiky ze včerejška a navazující kroky MŠMT.

S radostí i při velké míře opatrnosti sděluji:

s účinností ode dne 27. dubna 2020 je umožněna osobní přítomnost studentů na VŠCHT Praha pouze za účelem:

 • konzultace nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
 • laboratorní, experimentální nebo umělecké práce zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,
 • individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury
 • na praktických formách výuky a praxích.

Pokračování režimu uvolňování se tedy týká studentů všech ročníků všech stupňů studia ve výše uvedených aktivitách a při zachování současného omezení počtu přítomných osob a dalších opatřeních.

Prosím mějme na paměti, že virus je tu stále s námi a pravděpodobně bude velmi dlouhodobě.

Žádám vás proto o dodržování následujících opatření:

 • Student (včetně doktorandů) je přítomen ve škole pouze na nezbytně nutnou dobu v jasně vymezených místnostech.
 • Jak ze strany studentů, tak všech zaměstnanců je třeba pečlivě dbát na hygienická opatření – desinfekce, roušky atd. stejně jako na vedení dokumentace přítomných osob a vzájemných kontaktů pro případné trasování. Denní zpracování dokumentace je vyžadováno pro každou místnost s přítomností studentů/doktorandů.
 • Chodby a další společné prostory nejsou určeny ke shromažďování osob, slouží jen k nezbytně nutnému pohybu.
 • Nadále doporučuji „home office“ rizikovým skupinám – tj. vyšší věk a dlouhodobá onemocnění – diabetes, prodělaná onkologická onemocnění, kardiovaskulární nemoci apod.
 • Praktická, individuální výuka/experimentální práce na tématu disertace se při splnění všech výše uvedených požadavků otevírá všem doktorandům s podmínkou, že se budou vyskytovat ve vymezených laboratořích k vykonání nezbytných aktivit po dohodě s vedoucím práce/konzultantem. Zpracování dat, sepisování textů apod. doporučuji vykonávat mimo budovy školy v individuálním režimu.
 • Dle dohody garantů předmětů a vedoucích pracovišť je možná praktická projektová a laboratorní výuka skupin do 5 osob. Otevírá se tímto prostor pro laboratorní úlohy magisterského studia, které vykonává dvojice, trojice či maximálně čtveřice studentů za vedení jedním pedagogem. Ve výjimečných případech (při dodržení všech uvedených podmínek) se to může týkat i bakalářských studentů.
 • Vyučující mohou pořádat předem domluvené konzultace pro max. 5 předem přihlášených osob k doplnění studia realizovaného elektronickými prostředky za splnění všech nařízení (hygienická opatření, evidence přítomných atd.).
 • Obdobným způsobem ve skupině maximálně 5 osob lze zkoušet studenty.  
 • Nadále platí, že je doporučeno využívat elektronických forem komunikace jak k výuce, tak i k ověřování znalostí. Současná zákonná úprava umožňuje pro vykonání státní zkoušky předepsané na závěr studia a obhajoby disertační práce využít distanční způsoby, bude-li splněna podmínka alespoň distanční účasti zkušební komise při konání státní zkoušky. Platí též, že zkoušky a jiné studijní povinnosti a podmínky, které musí student splnit v průběhu studia ve studijním programu, je možné v době, kdy je osobní přítomnost studenta při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole nebo přítomnost členů akademické obce na vysoké škole na základě opatření přijatého podle jiného zákona omezena, plnit a ověřovat distančně.
 • Studenti, kteří přicestují ze zahraničí a nemají v ČR ošetřujícího lékaře, musí kontaktovat hygienickou stanici místně příslušnou adrese přechodného pobytu (v případě ubytování na kolejích VŠCHT na email: karantena.praha4@hygpraha.cz), která rozhodne, zda na studenta  spadá povinnost karantény na 14 dnů, nebo má platné osvědčení o negativním testu na COVID-19. Po uplynutí 14 dnů karantény zajistí místně příslušná pobočka HSHMP na Praze 6 (tel. 235 365 828) testy na COVID-19 a následně rozhodne o ukončení karantény. Studenti, kterým byla karanténa nařízena, musí dodržovat stanovené podmínky.

Zdravím vás všechny, jsem rád, že byla uvedená opatření vlády přijata, nicméně žádám všechny o maximální obezřetnost pro ochranu zdraví nás všech.

Přeji vám všem pevné zdraví a úspěšné zvládnutí aktuální situace

Pavel Matějka

 

E-mail rektora adresovaný studentům z 10. března 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

vzhledem k mimořádné, neustále se měnící situaci, vás laskavě prosíme o trpělivost ohledně informací o výuce předmětů na VŠCHT v době platnosti zákazu kontaktní výuky.

Všichni vyučující mají za úkol se s vámi do konce tohoto pracovního týdne spojit s pokyny, jakou formou bude pokračovat výuka předmětů, na něž jste zapsáni. Klást dotazy je v tuto chvíli zbytečné, vyčkejte prosím, až budete kontaktováni. Nic vám neunikne.

Laboratorní cvičení, plánovaná na tento týden, budou studentům prominuta. O dalším vývoji ohledně laboratoří budete včas informováni.

Provoz kolejí VŠCHT zůstává zachován za zvýšeného hygienického režimu, studentům z ČR doporučujeme přesunout se na dobu zrušené výuky do místa bydliště.

Pro obecné informace o vývoji situace na VŠCHT sledujte školní web, sociální sítě a svou školní emailovou adresu. Nevíte-li si přesto rady, můžete se obracet na adresu info@vscht.cz, příp. na telefonní číslo +420733690543.

Pavel Matějka
rektor VŠCHT Praha

Vyjádření rektora z 10. března 2020 (po rozhodnutí ministerstva o zrušení výuky na VŠ)

Vážené kolegyně, kolegové,

v souladu s mimořádným opatřením Ministra zdravotnictví ČR, kterým se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole, činím následující rozhodnutí

 • Ode dne 11. března do odvolání se na VŠCHT Praha ruší veškerá forma kontaktní výuky studentů všech stupňů studia.
 • Možné jsou elektronické formy výuky za využití prostředků jako je Skype, Teams apod.
 • Zaměstnancům VŠCHT Praha se doporučuje práce z domova po řádné dohodě s přímým nadřízeným a jeho souhlasu. Vedoucí jednotlivých pracovišť jsou žádáni, aby zajistili bazální provoz pracovišť, tak aby nedošlo na pracovištích ke škodám. Pracovníky žádám, aby se řídili pokyny vedoucích.
 • Vedoucí pracovišť a další řídicí pracovníci mají právo svolat jednání skupiny osob pro řešení důležitých záležitostí, kde odklad by představoval riziko pro zajištění stávajícícho i budoucího chodu školy resp. pracoviště. Je třeba zachovat funkčnost orgánů školy a zajištění komunikace školy s orgány státu i municipality.

Děkuji za pochopení a žádám vás, abyste pečlivě sledovali elektronickou komunikaci v rámci školy i v rámci celého státu.

Pavel Matějka
rektor VŠCHT Praha

Informace pro studenty, zaměstnance a návštěvníky VŠCHT Praha z 4. 3. 2020

Nadále zůstávají v platnosti i dříve vydané pokyny (výnos č. A/V/961/8/2020), v rozsahu, který není v rozporu s novějšími rozhodnutími.

Nejdůležitější části výnosu:

 • Zaměstnanec nebo student, který přicestuje z oblasti s předpokládaným komunitním šířením nákazy Covid-19 (seznam rizikových oblastí v němčině, přehled rozšíření koronaviru v angličtině, aktuální reporty WHO v angličtině) oznámí tuto skutečnost místně příslušné pobočce hygienické stanice (pohotovostní telefon Hygienické stanice hl.m. Prahy – 733 673 900), která rozhoduje o rozsahu protiepidemických opatření po zhodnocení charakteru pobytu v rizikové oblasti Covid-19. Současně tento zaměstnanec nebo student ohlásí svůj návrat prostřednictvím elektronické pošty na zahranici@vscht.cz a zaměstnanec také elektronicky nebo telefonicky svému přímo nadřízenému zaměstnanci.
 • Zaměstnanci a studenti, kteří přicestovali z rizikové oblasti Covid-19, se do vyjádření hygienické stanice nesmí účastnit výuky na VŠCHT Praha, zejména vstupovat do výukových a studijních prostor VŠCHT Praha, knihoven a stravovacích zařízení VŠCHT Praha ani vykonávat práci na pracovištích VŠCHT Praha.
 • Pokud hygienická stanice pobyt studenta nebo zaměstnance v rizikové oblasti Covid-19 vyhodnotí jako rizikový, oznámí zaměstnanec nebo student tuto skutečnost prostřednictvím elektronické pošty na zahranici@vscht.cz a zaměstnanec také elektronicky nebo telefonicky svému přímo nadřízenému zaměstnanci a po dobu 14 dnů, tedy karanténní doby, od návratu z rizikové oblasti Covid-19 se nesmí účastnit výuky na VŠCHT Praha ani vykonávat práci na pracovištích VŠCHT Praha.

Vše výše uvedené se vztahuje i na hosty a další osoby, které se na VŠCHT Praha můžou pohybovat.

V případě pochybností o svém zdravotním stavu po návratu z postižených oblastí nenavštěvujte lékaře, ale kontaktujte jej telefonicky.

Zároveň platí obecné doporučení, aby osoby se všemi respiračními infekcemi (nachlazení, kašel, rýma...) nechodily mezi lidi (společenské akce, cestování hromadnou dopravou, jakékoli situace s vyšší koncentrací lidí).

K situaci ohledně koronaviru byl již dříve vydán výnos č. A/V/961/7/2020. 

Pomáhejte

Objevuje se mnoho aktivit, které nám mohou pomoci zvládnout současnou situaci. Děkujeme všem, kteří přichází s nápady, jak by studenti a zaměstnanci VŠCHT mohli pomoci. Pro koordinaci a zapojení se do již běžících aktivit můžete využít:

VŠCHT Praha jako instituce pomáhá výrobou dezinfekce v Technoparku Kralupy a její dodávkou dalším institucím.

Mnoha dalších způsobů pomoci jak chemického (výroba dezinfekce v malém, online vyučování středoškolských studentů, ověřování a šíření vědeckých informací...) tak obecného (výroba ochraných pomůcek, pomoc spoluobčanům, darování krve...) rázu je v nejvyšší možné míře školou podporováno.

 

Dokumenty

Aktualizováno: 8.9.2020 18:16, Autor: Jan Kříž

Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
A/V/961/8/2020Protiepidemická opatření na VŠCHT Praha ke snížení rizika nákazy koronavirem SARS-CoV-204.03.2020
A/V/961/7/2020Mimořádná protiepidemická opatření na VŠCHT Praha12.02.2020

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi