Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Výzkumný profil VŠCHT Praha → Akreditované a centrální laboratoře → Akreditované laboratoře → Metrologická a zkušební laboratoř
iduzel: 4319
idvazba: 4837
šablona: boxy
čas: 29.5.2024 05:25:06
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 4319
idvazba: 4837
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/vyzkumny-profil-vscht-praha/laboratore/akreditovane-laboratore/mzl'
iduzel: 4319
path: 1/4111/942/994/1014/55555/6428/1316/4319
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Metrologická a zkušební laboratoř

Metrologická a zkušební laboratoř VŠCHT Praha je vědecko-výzkumné a servisní pracoviště zřízené v roce 2000 při Ústavu analýzy potravin a výživy Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha. Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 jako zkušební laboratoř č. 1316.2.

Laboratoř se zaměřuje zejména na analýzy potravin, nápojů, tuků a olejů, dětské výživy, potravních doplňků, nových potravin, bylin, kratomu, zemědělských produktů, krmiv, chemických přípravků a produktů, složek životního prostředí, vody, biologických materiálů (tkáně, moč, krevní sérum), aj.

Pro dosažení vysoké technické úrovně služeb Laboratoř využívá flexibilní rozsah akreditace, který umožňuje operativně rozšiřovat nebo jinak modifikovat rozsah akreditace bez předchozího posouzení akreditačním orgánem (viz ILAC-G18:01/2024 and EA-2/15 M: 2023). Ve flexibilním rozsahu akreditace může Laboratoř své zkušební metody modifikovat, zejména rozšířit rozsah stanovovaných parametrů (látek) a předmětů zkoušek (matric).

Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

O laboratoři

 


Rezidua pesticidů a jejich metabolitů

Stanovení reziduí pesticidů a jejich metabolitů provádíme multireziduálními metodami GC-MS a LC-MS/MS po extrakci a předčištění pomocí disperzní SPE (metoda QuEChERS) podle ČSN EN 15662. Samostatnými postupy LC-MS (metoda QuPPe) disponujeme pro silně polární pesticidy, jako jsou například glyfosát, glufosinát, fosetyl, chlormequat, fosfonová kyselina, chlorečnany a chloristany aj.

Ve všech těchto akreditovaných metodách máme zahrnuto celkem asi 530 stanovovaných látek. Laboratoři je přiznán flexibilní rozsah akreditace, takže může rozsah zkoušených parametrů dále rozšiřovat.

Všechny metody jsou validované a řízené podle Dokumentu SANTE/11312/2021 závazného pro úřední kontrolu potravin, nápojů a krmiv a jsou vhodné pro analýzy vyžadované k certifikaci Global GAP, případně pro inspekci a certifikaci biopotravin a bioproduktů, pro kontrolu dětské a kojenecké výživy atd.  Laboratoř je též kvalifikována pro analýzy reziduí pesticidů v ovoci a zelenině podle nařízení vlády č. 80/2023 o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.

Podle potřeby nálezy reziduí pesticidů vyhodnocujeme podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2005/396 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech, případně podle specifických předpisů, jako je Směrnice 2020/2184/EU, které se vztahuje na vodu, nařízení vlády č. 80/2023 pro integrovanou produkci či různá národní certifikační schémata (Q-CZ brambory). Laboratorní postupy jsou v souladu také s Metodickými pokyny Ministerstva zemědělství, kterými se stanovují specifická pravidla pro odběr, analýzu a následné vyhodnocení vzorků z ekologického zemědělství.

Odběr vzorků pro stanovení pesticidů v potravinách a surovinách rostlinného i živočišného původu doporučujeme provádět podle ČSN 560253 a jsme připraveni poskytnout pro vzorkování metodickou podporu. 

V rámci úřední kontroly potravin podle nařízení EP a Rady (ES) 2017/625 provádí Laboratoř pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci analýzy reziduí pesticidů a analytické metody i jejich rozsahy jsou proto plně harmonizovány s metodami používanými ostatními úředními laboratořemi v EU. Laboratoř spolupracuje s Referenčními laboratořemi EU (EURL) pro rezidua pesticidů a několikrát ročně se podrobuje mezilaboratorním testům způsobilosti, které organizují.

více informací →
Mykotoxiny a jejich metabolityvíce informací → Kanabinoidy (THC, CBD, HHC,...)více informací → Alkaloidy a další biologicky aktivní látkyvíce informací → Environmentální kontaminanty (halogenované uhlovodíky, BFR, PFAS, PAU)

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs)

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) jsou sloučeniny složené ze dvou nebo více kondenzovaných aromatických jader a obsahující pouze uhlík a vodík. Vznikají především nedokonalým spalováním nebo pyrolýzou organické hmoty, zejména při spalování fosilních paliv. V potravinářství také vznikají jako procesní kontaminanty např. při uzení, grilování, pražení, sušení kouřem, aj. Typickým zástupcem PAHs je benzo(a)pyren ale v potravinách a v životním prostředí se běžně podle legislativy sleduje dalších až 15 sloučenin z více než asi stovky zástupců této skupiny. K nejzávažnějším účinkům PAHs patří jejich karcinogenita, která stoupá se vzrůstajícím počtem jader, maxima dosáhne pro uhlovodíky s pěti kondenzovanými jádry.

Stanovení PAHs provádíme metodami HPLC-FLD nebo GC-MS především v potravinách, nápojích a vodě, potravinových surovinách, rostlinných olejích, doplňcích stravy, nových potravinách, dětské a kojenecké výživě, pokrmech a krmivech. Metodou HPLC-FLD v rozsahu akreditace stanovujeme PAHs také v odpadních kalech, sedimentech a půdách, prachu a ve vzorcích ovzduší (filtrech PUF). Výsledky hodnotíme podle kriterií Nařízení 2023/915/EU o maximálních limitech kontaminantů v potravinách, případně podle Směrnice 2184/2020/EU o jakosti (pitné) vody nebo Nařízení vlády 401/2015 Sb. o ukazatelích přípustného znečištění povrchové a odpadní vody či podle Vyhlášky 153/2016 Sb. o ochraně kvality zemědělské půdy.    

více informací →
Procesní kontaminanty (akrylamid, furany, 3-MCPD, glycidylestery)více informací → Profilování a metabolomika (autenticita potravin)více informací → Vitaminy a aditivavíce informací →


KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi