Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 24675
idvazba: 31059
šablona: stranka_obrazek
čas: 30.11.2021 12:43:38
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Cena Julie Hamáčkové

Cena Julie Hamáčkové - logo

Podrobnější informace o Ceně Julie Hamáčkové

 

Laureáti 2019

Cenu Julie Hamáčkové 2019 v kategorii a) Veřejné ocenění mimořádného přínosu žen, zaměstnankyň VŠCHT Praha, k rozvoji vědy, výzkumu, pedagogiky a inovací, včetně působení v akademické sféře získává

doc. Ing. Lidmila Bartovská, CSc.

V kategorii b) nebyla hodnotící komisí cena udělena.

V kategorii c) komise ohodnotila soutěžní práce a navrhla udělení cen v níže uvedeném pořadí. 

Kategorie studentských prací typu SVK

 • 1. Bc. Martina Hošková, FPBT - Diagnostika rakoviny pankreatu pomocí hmotnostní spektrometrie
 • 2. Bc. Klára Zemanová, FPBT - Může nanotechnologie přispět ke snížení infekcí endoprotéz?
 • 3. Bc. Elizaveta Iurkkova, FTOP - Metformin ve vodách a diabetes mellitus z hlediska genderové problematiky
 • 4. Bc. Nela Halašková, FPBT - Chronický vliv arsenu na člověka

V kategorii Studentské závěrečné práce byla oceněna práce práce:

 • Ing. Tamara Pacholská, FTOP - Odstraňovanie pesticídnych látok z pitnej vody pomocou pokročilých oxidačných procesov

 

 

Laureáti 2018

Hodnotící komise se při posuzování nominovaných kandidátek/tů shodla v názoru, že by Cena Julie Hamáčkové měla být udělována těm, kteří leckdy stojí v pozadí, ale jsou důležitým článkem pro fungování ústavu, katedry, školy, podílejí se na utváření pozitivního vnímání a chodu daného pracoviště, fakulty či školy. Hrají důležitou společenskou úlohu, s důrazem na pedagogiku a činnosti, které člověka tolik neposouvají ve vlastní kariéře, ale udržují a posouvají dopředu chod kolektivu, ústavu, fakulty, školy.

Zápis z zjednání hodnotící komise

Cenu Julie Hamáčkové 2018 získávají :

v kategorii a) Veřejné ocenění mimořádného přínosu žen, zaměstnankyň VŠCHT Praha, k rozvoji vědy, výzkumu, pedagogiky a inovací, včetně působení v akademické sféře

RNDr. Miroslava Dubcová, Ph.D., FCHI, Ústav matematiky

v kategorii b) Veřejné ocenění mimořádného přínosu zaměstnanců a zaměstnankyň VŠCHT Praha na poli podpory a prosazování rovných příležitostí v pracovních vztazích a výzkumu na VŠCHT Praha

Ing. Anna Mittnerová. Rektorát, Personální odbor

v kategorii c) v kategorii studentských prací typu SVK

 • 1. Ing. Simona Lencová, FPBT - Interakce klinicky významných bakterií Staphylococcus aureus a Staphylococcus epidermidis s nanovlákennými textiliemi
 • 2. Bc. Martin Bezděk, Dis., FPBT - Toxoplasmóza – Jak nebezpečná může být? 
 • 3. Bc. Tamara Pacholská, FTOP - Pesticídy a ich vstup do ľudského tela
 • 4. Mgr. Ondřej Chlumský, FPBT - Antibiofilmová aktivita zlatých nanočástic a chitosanu aneb zhodnocení rizik aplikace nanočástic v potravinářských provozech pro lidské zdraví

 

Laureáti 2017

Laureáti Ceny Julie Hamáčkové 2017

Cenu Julie Hamáčkové 2017 v kategorii a) Veřejné ocenění mimořádného přínosu žen, zaměstnankyň VŠCHT Praha, k rozvoji vědy, výzkumu, pedagogiky a inovací, včetně působení v akademické sféře získává RNDr. Jana Punčochářová, CSc.

Cenu Julie Hamáčkové 2017 v kategorii b)  Veřejné ocenění mimořádného přínosu zaměstnanců a zaměstnankyň VŠCHT Praha na poli podpory a prosazování rovných příležitostí v pracovních vztazích a výzkumu na VŠCHT Praha získává Ing. Petr Straka, Ph.D.

 Nominační dopis

V kategorii c) soutěže o cenu Julie Hmáčkové jsou udíleny ceny za práce, které do obsahu výzkumného tématu integrují analýzu dle genderu nebo dle pohlaví.

1. místo

Bc. Barbora Teplá, FPBT

Studium nádorů hlavy a krku z hlediska genderové problematiky

2. místo

Ing. Simona Lencová,  FPBT

Interakce nanomateriálů a mikroorganismů osidlujících kůži a orgány žen a mužů

3. místo

Bc. Lucie Černá , FPBT

Hepatitida B – rozdíly mezi pohlavími

3. místo

Dominik Matýsek, FTOP

Norovirus a hepatitida A   

Do soutěže byly v tomto ročníku přihlášeny i dvě práce v kategorii " Studentská závěrečná práce", které byly hodnotící komisí posouzeny.

Cenu Julie Hamáčkové získává vítězná práce  
Bc. Mariye Maslové, 4.ročník FTOP 
s názvem: Přímý/nepřímý dopad některých biologicky aktivních látek na organismy z hlediska genderové problematiky

Cenu projektu TRIGGER získává druhá práce 
Bc. Lucie Černé , 4. ročník  FPBT 
s názvem:  Dopad vitaminu E a organického selenu na organismus laboratorního potkana kmene Wistar a SHR

Laureáti 2016

 • Laureátkou Ceny v kategorii a) se pro rok 2016 stává doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D. z Ústavu anorganické chemie, FCHT,  výsledek hlasování komise zde →
 • Laureátkou Ceny v kategorii b) se pro rok 2016 stává Ing. Jitka Svatošová z Oddělení pro strategie a rozvoj, Rektorátu VŠCHT Praha,  výsledek hlasování komise zde → 

       V kagegorii c) - studentské práce typu SVK  zahrnující analýzu dle pohlaví či genderu,  jména všech účastníků soutěže i s názvy jejich soutěžních prací zde→

Laureáti 2015

Vyhlášení výsledků soutěže  v kategorii a) 

Jmenovaná komise jednomyslně schválila udělení ceny paní Ing. Monice Tomaniové, Ph.D., kterou nominoval Ústav analýzy potravin a výživy, prof. Jana Hajšlová, CSc. Cena byla laureátce předána rektorem na vánočním koncertě  VŠCHT Praha dne 15. 12. 2015.

Ing. Monika Tomaniová, Ph.D. studovala obor Chemie a analýza potravin Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha. V roce 2002 obhájila svou disertační práci a přijala místo asistentky na Ústavu chemie a analýzy potravin. Ve své výzkumné práci se věnovala průniku karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků a jiných kontaminantů do potravních řetězců.
Dr. Tomaniová se specializuje na koordinaci vzdělávacích aktivit, letních škol a workshopů, organizaci mezinárodních konferencí, na podporu řešitelského týmu v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Jako předsedkyně organizačního výboru se významně podílí na organizaci mezinárodního symposia Recent Advances in Food Analysis (RAFA).
Intenzivně se věnuje aktivitám souvisejícím s participací týmu vedeného prof. Hajšlovou v projektech rámcových programů EU a zajišťuje komplexní podporu a řízení projektů. V současnosti je výzkumný tým vedený prof. Hajšlovou zapojen do 9 projektů v 7.RP a ve 2 v HORIZON 2020. Dr. Tomaniová má významný podíl na zařazení VŠCHT Praha mezi tři nejúspěšnější výzkumné organizace v ČR, co se týče zapojení do rámcových programů EU.

Vyhlášení výsledků soutěže  v kategorii c) 

Dne 18. 11. 2015 proběhla soutěž přihlášených prací  prezentacemi před jmenovanou hodnotící komisí. První místo získala práce "Léčba kožních mykóz pomocí nízkoteplotního plazmatu" Bc. Michaely Švarcová, z  5. ročníku FPBT, → další oceněné práce.

Aktualizováno: 17.12.2019 15:42, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi