Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 5698
idvazba: 6451
šablona: stranka
čas: 24.5.2024 17:35:37
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 5698
idvazba: 6451
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/cena-unipetrolu'
iduzel: 5698
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5698
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Cena Unipetrolu

Cena Unipetrolu pro rok 2017

Ceny Unipetrolu

Bc. Nikola Šlégrová  
Bc. Jakub Rozhon  
Ing. Martina Hrušková  diplomová práce: Vliv teploty na stabilitu nízkoteplotních aditiv pro motorovou naftu
Ing. Eva Scholze diplomová práce: Studium Mg-Fe hydrotalcitů v aldolové kondenzaci furfuralu
Ing. Miloš Auersvald diplomová práce: Selektivní hydrorafinace bio-oleje z ablativní pyrolýzy biomasy na sulfidickém Ni-Mo/Al2O3 katalyzátoru
Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. disertační práce: Studie závislosti výtěžků produktů pyrolýzy typických lehkých surovin a jejich směsí na teplotě

Stipendium pro studenty Univerzitního centra VŠCHT Praha - Unipetrol získali:
Balková Aneta
Zemanová Nikola
Schlehöfer Dominik
Stříbrný Daniel
Rozhon Jakub
Hrušková Martina
Scholze Eva

Cena Unipetrolu pro rok 2016

Ceny Unipetrolu za nejlepší diplomovou práci

Ing. Tomáš Ihnát Vliv teploty a objemové rychlosti na hydrogenaci směsí plynových olejů a řepkového oleje
Ing. Nikola Bringlerová Vliv snížené dodávky vodíku na aktivitu hydrodesulfuračního katalyzátoru
Ing. Blanka Zbuzková Studium chemického složení pyrolýzních bio-olejů pro katalytické hydrogenační rafináty

Speciální stipedium Unipetrolu pro studenty, kteří zpracovávají práci na téma zadané Unipetrolem

Bc. Ekaterina Volova  Procesní design průmyslového zpracování benzínové frakce 
Bc. Arnošt Križan Tvorba strategie řízení jednotky katalytického reformování a použití modelu jednotky pro zvýšení efektivity výroby
Ing. Kateřina Svobodová Charakterizace sirných látek ve středních destilátech s využitím GC/PFPD
Kateřina Kholyavytská Vliv blokových kopolymerů na morfologii houževnatého polypropylenu

Stipendium pro studenty Univerzitního centra VŠCHT Praha - Unipetrol získali:
Jakub Rozhon
Bc. Eva Scholze 
Bc. Michaela Plevová
Daniel Stříbrný
Kristina Drapáková

Cena Unipetrolu pro rok 2015

 

Ceny Unipetrolu 2015 byly předány 10. února v UniCRE v Litvínově a 11. února v pražské centrále Unipetrolu. Již po deváté byli oceněni za vynikající studijní výsledky nejlepší studenti Univerzitního centra VŠCHT Praha - Unipetrol. Tradičně jsou také oceňováni autoři nejlepších diplomových prací. Zcela nově se společnost Unipetrol rozhodla udělit stipendium studentům, kteří si vyberou ke své práci jedno z témat zadaných Unipetrolem. Toto stipendium, na něž bylo v loňském roce  vyčleněno 120 tisíc korun, je zároveň motivací pro studenty, aby se více zajímali o průmyslová témata. Více v tiskové zprávě 

Oceněni byli:

 • Za nejlepší diplomovou práci:
  Ing. Jaroslav Minář
  Ing. Rudolf Pospíšil

 • Za vynikající prospěch
  Štěpán Matouš
  Jakub Rozhon
  Daniela Hořejší
  Eva Brožová
  Michaela Plevová
  Bc. Veronika Zíbarová
  Bc. Radka Pečená

 • Stipendium Unipetrolu
  Ing. Rudolf Pospíšil
  Bc. Nikola Bringlerová
  Martina Hrušková
  Martina Macurová

Cena Unipetrolu pro rok 2014

12. 11. 2014
Cenu Unipetrolu za nejlepší diplomovou práci v roce 2014 získali:

Fakulta chemické technologie:
Ing. Jan Pecháček
Ing. Anatolij Sokolohorskyj

Fakulta technologie ochrany prostředí
Ing. Vojtěch Kouba
Ing. Dan Vrtiška
Ing. Lucie Zoderová

Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ing. Alena Zachariášová

Fakulta chemicko-inženýrská
Ing. Marek Lanč
Ing. Tomáš Mahnel
Ing. Martina Podivínská
Ing. Jiří Vrána

Cena Unipetrolu pro rok 2013

9. 12. 2013

Cena Unipetrolu 2013

Cenu Unipetrolu za nejlepší diplomovou práci v roce 2013 získali:

Fakulta chemické technologie:
Ing. Robert Mundil
Ing. Petr Slavík
Ing. Jiří Václavík
Ing. Beáta Vilhanová

Fakulta chemicko-inženýrská:
Ing. Martin Isoz
Ing. Martin Kroupa
Ing. Libor Labík 

Cena Unipetrolu pro rok 2012

12. 12. 2012

Cenu Unipetrolu za nejlepší diplomovou práci v roce 2012 získali:
Ing. Oldřich Hudeček - Využití originálního regioselektivního postupu k syntéze nových calix(4)arenových receptorů pro anionty a studium jejich komplexačních vlastností
Ing. Filip Karas - Vysokoteplotní elektrolýza vody
Ing. Vladimíra Vosmanská - Modifikace oxidované celulózy pro medicínskou aplikaci
Ing. Stanislav Bodzáš - Technické ztráty v distribuční soustavě zemního plynu
Ing. Lukáš Fuka - Stanovení biologické rozložitelnosti vybraných sladidel
Ing. Eva Jablonská - Charakterizace proteinů asociovaných s lipidovými tělísky bakterie Alcanivorax borkumensis
Ing. Michal Jurášek - Steroidní deriváty pro supramolekulární chemii
Ing. Sandra Göselová - Sérotypizace kmenů rodu Cronobacter na základě analýzy genů pro produkci lipopolysacharidů a jejich fenotypového projevu
Ing. Michal Dudák - 3D modelování porézní katalytické vrstvy na nano/mikro úrovni
Ing. Libor Labík - vývoj software pro měřením transportních charakteristik fermentoru s mechanickými míchadly

Cena Unipetrolu pro rok 2011

5. 12. 2011

Cenu Unipetrolu za nejlepší diplomovou práci v roce 2011 získali:

Ing. Jakub Mališ
Ing. Zdeněk Hošťálek
Ing. Lenka Jílková
Ing. Lucie Maršálová
Ing. Pavlína Novotná

Cenu Unipetrolu za nejlepší doktorskou práci v roce 2011 získali:
Ing. Blanka Švecová, Ph.D.
Ing. Zlata Mužíková, Ph.D.
Ing. Petr Straka, Ph.D.
Ing. Lenka Lojzová, Ph.D.
RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D.

Ceny Unipetrolu za rok 2010

2. 12. 2010

Cenu Unipetrolu za nejlepší diplomovou práci v roce 2010 získali:
Ing. Aleš Barger
Ing. Eliška Moravcová
Ing. František Moulis
Ing. Klára Smolná

Cenu Unipetrolu za nejlepší doktorskou práci v roce 2010 získali:
Ing. Iryna Goncharova, Ph.D.
Ing. Martin Pečenka, Ph.D.
Ing. Michaela Pojarová, Ph.D.
Ing. Jiří Vlach, Ph.D.

Ceny Unipetrolu za rok 2009

8. 12. 2009

Cenu Unipetrolu za nejlepší diplomovou práci v roce 2009 získali:
Ing. Adam Karaba
Ing. Otakar Mráz
Ing. Jitka Viktorová
Ing. Alexandr Zubov

Cenu Unipetrolu za nejlepší doktorskou práci v roce 2009 získali:
Ing. Jiří Krupka, Ph.D.
Ing. Hana Kujalová, Ph.D.
Ing. Jana Krátká, Ph.D.
Ing. Radka Koblovská, Ph.D.
Ing. Jakub Dyntar, Ph.D. 
Ing. Darina Bártová, Ph.D.

Ceny Unipetrolu 2008

Fakulta chemické technologie

Ing. Marcela Jebavá, Ph.D.
Disertační práce : Tavení skel a možnosti zvýšení jeho účinnosti
Školitel:  prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc.
Studijní obor:  Chemie a technologie anorganických materiálů

Cílem práce bylo definovat některé  možnosti  nových  uspořádání tavicího procesu skel. Práce se zabývá chováním směsí taveniny  a  částic  (bublin  nebo  zrn  písku) v jednoduchých tavících prostorech a získáváním experimentálních dat pro modelování těchto procesů. Zabývá se vlivem hlavních parametrů na měrnou energetickou spotřebu a především výkon tavícího prostoru, nastiňuje nové možnosti uspořádání pro proce  rozpouštění v taveninách skel, zkoumá vliv charakteru proudění  na  odstraňování  bublin z jednoduchých tavicích prostorů  a  testuje  použití  další  fyzikální  síly. k urychlení procesu odstraňování bublin.

Fakulta technologie ochrany prostředí

Ing. František Procháska, Ph.D.
Disertační práce: Studium visbreakingu a hydrovisbreakingu vakuového ropného   zbytku
Školitel:   Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc.
Studijní obor:  Chemické a energetické zpracování paliv

Cílem předkládané disertační práce bylo studium visbreakingu a hydrovisbreakingu vakuového ropného zbytku (Ural, Azeri), resp. jeho směsi s plastem (polypropylenem, polyetylenem), přičemž pozornost byla věnována zejména vlivu reakčních podmínek a vlivu použité vstupní suroviny na kvantitu a kvalitu vznikajících produktů štěpení. V rámci charakterizace produktů visbreakingu byla vypracována a ověřena metoda separace nerozpustných látek z produktu visbreakuingu založená na jejich odstřeďování od reakčního produktu, která navíc umožnila oddělení parafinických látek, případně i nezreagovaného plastu od látek koksových.


Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Ing. Zita Purkrtová, Ph.D.
Disertační práce: Exprese, purifikace a charakte-rizace strukturálních a funkčních   vlastností kaleosinu z A. thaliana
Školitelé:   Prof. Ing. Blanka Králová, CSc. a Dr. Thierry Chardot
Studijní obor:  Biochemie

Kaleosiny jsou skupinou integrálních proteinů lipidových tělísek. Jejich struktura je podobná struktuře oleosinů, od nichž se však liší kratším hydrofobním segmentem v centrální doméně a přítomností vazebného místa pro vápník (EF-hand motif). V naší práci jsme se zaměřili na studium strukturních a funkčních vlastností těchto proteinů. Jako modelový protein byl použit kaleosin AtClo1 (At4g26740) z rostliny Arabidopsis thaliana, ve své nativní a rekombinantní formě. Primární struktura kaleosinu byla analyzována pomocí hmotnostní spektrometrie, jež potvrdila přítomnost pouze jedné (fosforylace na S225) z řady posttranslačních modifikací předpovězených in silico. Přítomnost disulfidového můstku mezi aminokyselinami C221 a C230 byla potvrzena nejen hmotnostní spektrometrií, ale i pomocí cirkulárního dichroismu v blízké UV oblasti. Sekundární struktura kaleosinu byla studována metodou cirkulárního dichroismu.

Fakulta chemicko-inženýrská

Mgr. Petr Cígler, Ph.D.
Disertační práce: Nové přístupy k analýze a rezistenci HIV proteasy
Školitel:   Prof. RNDr. Vladimír Král, DSc.
Studijní obor:  Analytická chemie

V disertační práci jsou popsány nové přístupy k řešení rezistence z pohledu analytické chemie i farmakochemie. První část práce popisuje platformu vhodnou pro konstrukci analytického senzoru určeného pro afinitní analýzu rezistentních mutantů HIV proteasy pomocí povrchové plazmonové rezonance. Při výzkumu adsorpce HIV proteasy na samoskladné monovrstvy thiolů na zlatém povrchu byl též zjištěn a popsán fenomén nespecifické kooperativní adsorpce, která nebyla pro tento enzym dosud známa. Druhá část disertační práce se zabývá deltahedrálními metallakarborany – nově objevenými účinnými a specifickými inhibitory HIV proteasy. Poprvé zde byla popsána biologická aktivita těchto látek obsahujících čistě anorganický selektivní farmakofor. Multirezistentní mutanty enzymu, které vykazují vysokou rezistenci vůči klinicky používaným inhibitorům, byly inhibovány metallakarborany s účinností srovnatelnou s divokou formou enzymu.

Cena Unipetrolu 2007

Fakulta chemické technologie

Ing. Foster Mahlamvana, Ph.D.
Název práce: Research in the direct amination of unsaturated compounds: An experimental and computational study
Ústav:  Ústav organické technologie
Školitel: doc. Ing. Josef Koubek, CSc.

Disertační práce byla zaměřena na studium přípravy aminů přímou aminací alifatických alkenů. Cílem této práce bylo otestovat možnost použití dostupných vysoce aktivních zeolitových katalyzátorů ke katalýze aminačních reakcí. Bylo zvoleno několik modelových reakcí a byla měřena jejich konverze a selektivita v průtočném trubkovém katalytickém reaktoru čtvrtprovozních rozměrů v závislosti na reakčních podmínkách. Za nejzávažnější výsledky lze považovat sledování dezaktivace katalyzátoru v dlouhodobých nepřetžitých pokusech.

Fakulta technologie ochrany prostředí

Ing. Petr Chalupa, Ph.D.
Název práce: Zvýšení efektivity odsiřování spalin mokrou vápencovou metodou
Ústav:  Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší
Školitel: Ing. Pavel Machač, CSc.

Disertační práce se zabývá studiem možnosti použití aditiv ke zvýšení účinnosti mokré vápencové metody odsiřování spalin s cílem uplatnění výsledků v odsiřovacích jednotkách elektrárenských bloků. Laboratorní experimenty charakterizovaly působení řady vybraných aditiv, a to převážně organických kyselin. Současně bylo pozorováno a prostudováno několik významných faktorů, které odsiřovací proces silně ovlivňují. Výsledky práce jsou bezprostředně použitelné pro reálnou praxi.

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Ing. Martin Strohalm, Ph.D.
Název práce: Využití hmotnostní spektrometrie k detekci povrchových tryptofanů v proteinech.
Ústav:  Ústav biochemie a mikrobiologie
Školitel: prof. Ing. Jan Káš, DrSc.

Cílem práce bylo nalezení specifické modifikace postranních řetězců tryptofanových zbytků a posouzení vztahu mezi jejich povrchovou dostupností a reaktivitou vůči modifikačnímu činidlu. Velice výhodná se ukázala být reakce s 2-hydroxy-5-nitrobenzylbromidem. Byl syntetizován modelový peptid, s jehož pomocí byly zjištěny některé nové aspekty této modifikační reakce. U souboru proteinů se známou strukturou se ukázalo, že toto činidlo jednoznačně reaguje pouze s povrchově dostupnými zbytky tryptofanu. Byl dále vytvořen univerzální program mMass, obsahující řadu nástrojů pro precizní analýzu hmotnostních spekter.

Fakulta chemicko-inženýrská

Ing. Oldřich Pešek, Ph.D.
Název práce: Excitabilní dynamika a přenos vzruchů v kaskádě míchaných reaktorů se složitou chemickou reakcí
Ústav:  Ústav chemického inženýrství
Školitel: prof. Ing. Igor Schreiber, CSc.

Předkládaná doktorská disertační práce se zabývá studiem chemického nelineárního dynamické systému. Zkoumaným systémem je reakce mezi peroxidem vodíku a thiosíranem katalyzovaná měďnatými ionty provozovaná v kaskádě dvou izotermích průtočných míchaných reaktorů. V jednom reaktoru poskytuje tato reakce typické nelineární jevy jako jsou násobné dynamické režimy, oscilace a excitabilita. Propojí-li se dva reaktory procesem sdílení hmoty, stane se dynamické chování ještě složitějším. Byla navržena nová aparatura včetně řídicích programů a popsána byla dynamika tohoto systému.

Cena Unipetrolu 2006

Nositelé za rok 2006

Ing. Pavel Novák, Ph.D.
Školitel:  doc. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch
Název práce: Plazmová nitridace nástrojové oceli legované niobem vyrobené technologií práškové metalurgie
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství

Ing. Aleš Pícha, Ph.D.
Školitel: prof. Ing. Michal Dohányos, CSc.
Název práce: Studium technologických modifikací procesů úpravy čistírenských kalů vedoucích ke zlepšení produktu
Ústav technologie vody a prostředí

Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D.
Školitelka: prof. Ing. Blanka Králová, CSc.
Název práce: Cold-Active Enzymes Studied by Molecular Modelling Methods
Ústav biochemie a mikrobiologie

Ing. Petr Kočí, Ph.D.
Školitel:  prof. Ing. Miloš Marek, DrSc., prof. RNDr. Milan Kubíček, CSc.
Název práce: Catalytic monolith reactors with surface deposition of gas components – Application in automobile exhaust gas conversion
Ústav chemického inženýrství

Cena Unipetrolu 2005

Nositelé za rok 2005

Ing. Pavel Hrabánek, Ph.D.
Školitel: doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.
Ústav anorganické technologie, FCHT
Synthesis and characterization of silicalite-1 composite membranes

Ing. Zdeněk Grof, Ph.D.
Školitel: Prof. Ing. Miloš Marek, DrSc.
Ústav chemického inženýrství, FCHI
Meso-scale modeling of the growth and the morphogenesis of polyolefin particles

Ing. Sergej Skobla, Ph.D.
Školitel: doc. Ing. Bohumil Koutský, CSc.
Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, FTOP
Úprava složení plynu ze zplyňování biomasy

Ing. Petra Lipovová, Ph.D.
Školitel: prof. Ing. Blanka Králová, CSc.
Ústav biochmie a mikrobiologie, FPBT
β-Galaktosidasa z psychrofilních a psychroftropních mikroorganismů

Aktualizováno: 18.6.2019 10:43, Autor: Petra Karnetová

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi