Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 19:47:46
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis/program/22310/AD103'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemistry (FCT)

Chemistry (FCT)

Doktorský program, Fakulta chemické technologie

The aim of the programme is to educate highly qualified creative workers and researchers with theoretical and practical knowledge in the field of strategy, design and practical implementation of synthesis of special inorganic and organic compounds, materials and polymers. Our aim is to deepen the chemical, physicochemical and chemical-engineering knowledge of the graduate who should be capable of independent creative activities and taking decisions in the field of research and development in chemistry as well as many related or interdisciplinary fields.

Uplatnění

The graduate will be able to design targeted syntheses of inorganic, organic and polymeric materials and coordination compounds with predefined physical, electrochemical, catalytic and biochemical properties to be applied in pharmacy, nanotechnology, electronics and catalysis, characterize them and theoretically interpret the obtained data. In the field of macromolecular chemistry, she/he will be prepared to solve problems related to the processing, recycling and use of polymers including the conservation and restoration of cultural heritage objects. Acquired knowledge may vary according to the nature of dissertation, ranging from purely experimental-interpretation character to knowledge based on quantum mechanics, thermodynamics or other theoretical models used to describe the structure and behavior of matter. The acquired skills also include knowledge of information technologies, ability to lead a scientific team, project preparation and management as well as publishing skills.

Detaily programu

Jazyk výuky anglický
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc.
Místo studia Praha
Kapacita 15 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0531D130018
VŠCHT kód AD103
Počet vypsaných témat 46

Vypsané disertační práce pro rok 2022/23

Anorganická plniva a sorbenty

Garantující pracoviště: Ústav anorganické technologie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Petra Ecorchard, Ph.D.

Anotace


V rámci projektů jsme studovali různé typy plniv pro polymerní matrici, a to na bázi grafenu a jeho derivátů a dále na bázi podvojných vrstevnatých hydroxidů v kombinaci s iontovými kapalinami. V rámci disertační práce by byl dán zřetel na vývoj jednotlivých druhů 2D materiálů se specifickými vlastnostmi, např. vodivostními, mechanickými, katalytickými, fotokatalytickými. Anorganická plniva budou modifikována vhodnými iontovými kapalinami, které mohou mít více funkcí a budou zvolena podle způsobu následného využití. Modifikace bude možná s komerčně dostupnými iontovými kapalinami, či nově připravenými. Tyto materiály jsou často dobrými sorbenty. Z tohoto důvodu budou tyto vlastnosti též využity, např. pro sorpci těžkých kovů, případně organických kontaminantů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Anorganické analogy grafenu - silicen, germicen a jejich deriváty

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Školitel: prof. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.

Anotace


Práce je zaměřena na vývoj nových metod pro syntézu anorganických analogů grafenu, studium jejich reaktivity a možnosti syntézy derivátů. Metody syntézy budou zaměřeny na vývoj nových metod chemické exfoliace Zintlových fází s vrstevnatou strukturou. Syntetizované materiály budou studovány pro možnosti aplikačního využití v katalýze (fotokatalýza, elektrokatalýza) a mikroelektronice (luminiscenční struktury).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, VŠCHT Praha

Calixarenové deriváty založené na pyridinovém jádru

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Školitel: prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc.

Anotace


Design a syntéza nových makrocyklických systémů na bázi calixarenových derivátů, obsahujících pyridinová jádra v rámci skeletu. Studium jejich chemického chování v závislosti na použitém pH, základních chemických transformací a konformačních preferencí. Využití výše připravených makrocyklických systémů pro design nových receptorů schopných komplexovat anionty popř. neutrální molekuly (např. fullereny).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, VŠCHT Praha

Denitrogenativní transformace fluorovaných azidů a triazolů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Petr Beier, Ph.D.

Anotace


Naše nedávno publikovaná syntéza perfluoralkyl azidů a triazolů otevřela nové možnosti ke studiu vlastností a reaktivity těchto látek. V tomto projektu budou studovány nové syntetické přístupy k obecně málo probádaným N-perfluoralkylovaným sloučeninám, jako jsou azidy, azoly, aziriny, aziridiny, karbamáty a amidy. Očekává se, že tato skupina látek najde použití ve vývoji nových léčiv a materiálů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Elektrooxidace vody a amoniaku pomocí molekulárních katalyzátorů a jejich integrace do heterogenních molekulárních anod

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Školitel: Ing. Jan Holub, Ph.D.

Anotace


kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, VŠCHT Praha

Enantioselektivní katalýza kontrolovaná helikální chiralitou

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: RNDr. Ivo Starý, CSc.

Anotace


Cílem Ph.D. projektu je příprava nových helikálně chirálních komplexů kovů pro využití v enantioselektivní katalýze. Pozornost bude soustředěna na syntézu metallacyklů odvozených od helicenů a helikálních cyklopentadienylových komplexů. Tyto látky budou využity ve vybraných enantioselektivních reakcích katalyzovaných tranzitními kovy jako například cykloisomerizaci alkynů, metathesi olefinů a hydrogenaci.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Fotoelektrokatalytické systémy založené na derivátech flavinů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Školitel: prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.

Anotace


Spojení elektrochemie a fotochemie nabízí nové možnosti v oblasti katalýzy. Katalyzátor v excitovaném stavu představuje velmi reaktivní částici, která umožňuje reakce nemožné ve stavu základním. Elektrochemie zase umožňuje generovat radikály nebo nabízí snadnou regeneraci katalyzátoru prostřednictvím elektronu. Flaviny představují unikátní fotokatalyzátory, které ale dosud nebyly aplikovány ve fotoelektrokatalýze. Přitom jejich redoxní chování k tomu přímo vybízí. V práci budou hledány nové flavinové katalytické systémy, které využívají kombinaci elektro- a fotokatalýzy při oxidativních i reduktivních fotokatalytických dějích. Cílem je nalezení nových udržitelných systémů usnadňujících vybrané organické transformace dosud probíhající za podmínek problematických z hlediska provedení/ceny či životního prostředí.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, VŠCHT Praha

Fotochemická strategie Chyť a pusť

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: RNDr. Tomáš Slanina, Ph.D.

Anotace


The candidate will prepare radical ions based on triarylamines, hexaarylethanes, perylene diimides, and quinones and will study their photochemical stability and reactivity in perspective of the application in photoredox and hydrogen atom transfer catalysis. The candidate will use steady state and time-resolved spectroscopy of stable radical ions to elucidate the mechanisms of photochemical redox reactions.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Fotochemie a spektroskopie organických radikál iontů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: RNDr. Tomáš Slanina, Ph.D.

Anotace


Stabilní radikál kationty a anionty jsou unikátní molekuly, které našly četná uplatnění ve fotovoltaice, organické elektronice, bateriích a katalýze. Zatímco elektrochemická a redoxní příprava radikál iontů byla podrobně studována, málo je známo o jejich fotochemii.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Heterogenní katalýza na organických polovodičích tvořených samoskladbou

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Školitel: Ing. Petr Kovaříček, Ph.D.

Anotace


Katalytické procesy nám poskytují celou řadu látek denní spotřeby tím, že snižují energetickou bariéru reakce, jejímž produktem je daná požadovaná látka. Specifická podskupina katalýzy na polovodičích využívá nejčistšího zdroje energie – světla – a přeměňuje jej na volné nosiče náboje, které následně spouští katalytický proces. Cílem této práce je vytvoření fotokatalyzátorů na bázi organických polovodičů utvořených samoskladbou. Vývoj katalyzátoru de novo je velmi pracný a v průběhu vývoje je nutné řešit řadu obtíží jednu po druhé tak, jak se objevují. V této práci namísto toho bude využito principů kombinatoriální/dynamické chemie a řízené evoluce komplexních systémů k tomu, aby systém sám tyto nástrahy překonal pomocí samo-procesů (skladby, třídění, organizace). Charakteristiky katalyzátorů budou testovány na vybraných modelových reakcích a slibné struktury dále rozpracovávány v úzce zaměřených studiích.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, VŠCHT Praha

Chemie anorganických analogů grafenu – nanostruktury na bázi pniktogenů

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Školitel: prof. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.

Anotace


Práce je zaměřena na studium kovalentních a nekovalentních interakcí vrstevnatých pniktogenů a možnosti zlepšení dlouhodobé stability těchto materiálů. Mono- a vícevrstvé materiály budou získávány optimalizovanými procesy mechanické exfoliace. Na těchto materiálech budou testovány vlivy nekovalentních interakcí substituovaných delokalizovaných organických systémů za účelem posouzení jejich transportních vlastností. Pomocí radikálových reakcí budou testovány možnosti kovalentních funkcionalizací povrchů. Finálně budou studovány a optimalizovány metody přípravy funkčních mikroelektronických součástek na bázi FET tranzistorů a fotodetektorů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, VŠCHT Praha

Chirální fluorační činidla na bázi triptycenu a [2.2]paracyklofanu

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Školitel: Ing. Markéta Rybáčková, Ph.D.

Anotace


Přítomnost atomů fluoru v molekule mění její vlastnosti, a proto našly fluorované sloučeniny široké využití jako léčiva, agrochemikálie a biomolekuly. Nukleofilní fluorace představuje přímočarý přístup k zavedení atomů fluoru do organické molekuly. Ačkoliv existuje řada nukleofilních fluoračních činidel, úspěšná asymetrická nukleofilní fluorace zůstává výzvou. Iptyceny a cyklofany našly uplatnění jako molekulární stroje, v chemii polymerů, materiálové chemii či katalýze. Triptycen je charakteristický neobvyklou D3h symetrií a jeho deriváty mohou být chirální. Podobně jsou deriváty [2.2]paracyklofanu zajímavé díky své planární chiralitě. Cílem této práce bude inkorporovat chirální triptyceny a [2.2]paracyklofany do molekul nukleofilních fluoračních činidel (derivátů imidazolu a hypervalentních sloučenin křemíku). Připravené sloučeniny budou využity pro studium chemo-, regio- a stereoselektivity v nukleofilních fluoracích.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, VŠCHT Praha

Chirální hybridní plasmonické nanostruktury

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Jan Storch, Ph.D.

Anotace


Cílem této práce bude syntéza, charakterizace a optická resoluce vhodných derivátů helicenů pro použití v hybridních plasmonických nanostrukturách se silnou optickou odezvou. Takové systémy mohou sloužit v detekci malých chirálních molekul k přímému stanovení absolutní konfigurace i enantiomerního přebytku v opticky aktivních směsích1, či při vývoji technologií zahrnujících emisi/detekci cirkulárně polarizovaného záření.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Identifikace a syntézy lipidových a terpenoidových metabolitů pocházejících z rostlinných pryskyřic

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Dr. habil. Ullrich Jahn

Anotace


V rámci projektu budou zkoumány obsahy lipidů a terpenoidů v rostlinných pryskyřicích a tyto metabolity budou následně syntetizovány.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Isomerní klecové molekuly navržené pro zkoumání slabých (dipól-dipólových a van der Waalsových) interakcí v samouspořádaných materiálech

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Mgr. Tomáš Baše, Ph.D.

Anotace


Téma představuje mezioborovou oblast pokrývající syntetickou chemie klastrových molekul se standardními charakterizačními technikami, výzkum těchto molekul na funkcionalizovaných površích zkoumaných povrchově citlivými metodami a výpočetní chemii, která doprovází tento výzkum s cílem poskytnout nezávislou podporu pro objasnění experimentálních výsledků. Kombinace těchto přístupů je nutná pro porozumění základních principů samo-uspořádání a jejich využití při návrhu nových chytrých materiálů. Kandidát se zaměří na nové klastrové (klecové) molekuly navržené ke zkoumání slabých interakcí jako jsou dipól-dipólové a van der Waalsovovi v samo-organizonavých 2D a 3D materiálech.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Komplexace fullerenů pomocí vyšších calixarenů/thiacalixarenů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Školitel: prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc.

Anotace


Cílem práce je studium možností přípravy a vlastností vyšších calixarenů (s pěti a více fenolickými jádry), které by mohly fungovat jako receptory pro komplexaci fullerenů. Cílem je dosáhnout selektivní komplexace fullerenů změnou základního skeletu calixarenu s využitím principů supramolekulární chemie. Připravené deriváty budou využity nejen jako receptory pro komplexaci fullerenů, ale také pro konstrukci složitějších supramolekulárních struktur (self-assembly).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, VŠCHT Praha

Mikrovlnná fotochemie a příprava polyaromatických látek

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Školitel: Dr. Ing. Vladimír Církva

Anotace


Projekt spočívá v propojení dvou vědeckých oborů: tradiční fotochemie a nedávno vzniklé mikrovlnné chemie, kdy je studován vliv UV/Vis a mikrovlnného záření na chemické a fyzikální vlastnosti molekul. UV záření je generováno zcela netypicky, a to přímo mikrovlnným polem, pomocí tzv. bezelektrodových lampiček. Cílem projektu je základní výzkum vlivu mikrovlnného záření na průběh cis-trans fotoizomerace a fotocyklizace derivátů stilbenů a o-terfenylů, vedoucí k analogům fenanthrenu, trifenylenu, fenacenu, helicenu či k jejich N- a S-hetero derivátům, které mohou nalézt uplatnění v molekulární elektronice či při interkalaci DNA. Požadavky na uchazeče: • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v organické chemii, • experimentální zručnost a praktická znalost organické syntézy, • schopnost týmové práce.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Modifikované DNAzymy a DNA origami

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: prof. Ing. Michal Hocek, DSc.

Anotace


Budou navrhovány a syntetizovány modifikované deoxyribonukleosid trifosfáty nesoucí funkční skupiny nebo ligandy pro komplexace kovů a budou použity pro enzymovou syntézu modifikovaných oligunukleotidů, které budou dále využity v selekci nebo konstrukci funkčních DNAzymů nebo DNA origami.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Modifikované ribonukleotidy pro enzymovou syntézu analogů RNA

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: prof. Ing. Michal Hocek, DSc.

Anotace


Budou navrhovány a syntetizovány ribonukleosid trifosfáty s modifikovanou cukernou částí (např. 2'-OMe, 2'-N3 apod.) nesoucí různé funkční skupiny na bázi. Tyto nukleotidy budou použity pro enzymovou syntézu modifikovaných oligonukleotidů (stabilnějších analogů RNA) pro aplikace v RNA interferenci, CRISPR editaci nebo pro studium translace.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Návrh a syntéza nových proléčiv analogů nukleotidů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Zlatko Janeba, Ph.D.

Anotace


Doktorand(ka) vyvine nové molekulární systémy pro strategii „chyť a pusť“. Využije chemii fotoclick reakcí a fotoodstupitelných chránicích skupin pro biologické aplikace. Dále vyvine nové systémy pro reverzibilní zachycení a uvolnění a navrhne de novo fotochemické přepínače pomocí instalace nukleofilního cyklizovatelného ramene na fotochemické prekurzory ortho-chinonmethidových a triarylmethanových elektrofilů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Neplanární nekonvenční pi-elektronové systémy

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: RNDr. Irena G. Stará, CSc.

Anotace


Cílem Ph.D. projektu je vývoj syntetických přístupů ke komplexním ?-elektronovým systémům, jakými jsou rozsáhlé aromáty. Pozornost bude věnována také syntéze jejich funkčních derivátů. U těchto unikátních molekul bude studováno jejich dynamické chování, chemická reaktivita, uspořádání v krystalu, 2D samoskladba, chiroptické (a jiné spektroskopické) vlastnosti stejně jako přenos náboje či spinu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Nové modifikované nukleosidy a profarmaka s cytostatickou aktivitou

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: prof. Ing. Michal Hocek, DSc.

Anotace


Budou navrhovány a syntetizovány nové modifikované nukleosidy a profarmaka s modifikovanou cukernou částí i nukleobází a bude studována jejich cytostatická aktivita a mechanismus účinku. Vybrané aktivní látky budou dále optimalizovány s cílem identifikace kandidátů na další preklinický vývoj potenciálních cytostatik.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Nové způsoby aktivace vazby C-O pro pokročilé cross-coupling reakce

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Školitel: doc. Ing. Tomáš Tobrman, Ph.D.

Anotace


Cross-coupling reakce jsou součástí moderní chemie. Během cross-coupling reakcí je výchozí látka, která obsahuje reakční centrum (např. aktivovaná C-O vazba), modifikována na produkt reakce účinkem vhodného činidla v přítomnosti katalyzátoru. Cílem práce je zvýšit atomovou ekonomii cross-coupling reakcí látek s aktivovanou C-O vazbou. Během projektu budou navrženy nové typy reakčních center reprezentovaných aktivovanou C-O vazbou. U těchto látek bude cross-coupling reakce vedena tak, aby selektivně vznikly dva snadno separovatelné produkty.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, VŠCHT Praha

Nukleofilní fluorační činidla na bázi hypervalentních sloučenin křemíku

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Školitel: prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc.

Anotace


Fluorované sloučeniny hrají nezastupitelnou roli ve farmaceutické chemii a agrochemii, přičemž je stále větší důraz kladen na enantiomerně čisté látky. Přestože nukleofilní fluorace je jednou za základních metod příprav fluorovaných sloučenin, asymetrická fluorace sp3 center a fluorace na aromatickém jádru stále zůstávají výzvou z pohledu chemo-, regio- a stereoselektivity. Cílem práce je v rámci společného mezinárodního projektu se slovinskými spolupracovníky syntéza a aplikace nových účinnějších a selektivnějších činidel na bázi hypervalentních sloučenin křemíku a fluorimidazolidinů. Asymetrické modifikace činidel s výhodou využijí nové chirální [2.2]paracyklofany a triptyceny. Pro studium připravených sloučenin budou vedle experimentální organické chemie aplikovány 19F a 29Si NMR spektroskopie, stejně jako výpočetní chemie.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, VŠCHT Praha

Optimalizace 3D-tisku polymerních materiálů

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D.

Anotace


3D-tisk, označovaný též jako aditivní výroba (AM, FFF, FDM, aj.), se stává rutinní technologií používanou v průmyslu, výzkumu i domácích dílnách. Ačkoli má 3D-tisk řadu výhod, výsledné výrobky zpravidla vykazují poněkud horší mechanické vlastnosti než analogické výrobky připravené klasickými postupy. Horší mechanické vlastnosti jsou typické zejména pro levnější 3D-tiskárny. Navrhované téma výzkumu je zaměřeno na optimalizaci morfologie, mikro- a makromechanických vlastností vybraných polymerů, které budou připraveny třemi způsoby: (i) pomocí standardních postupů (např. mísení v tavenině následované lisováním), (ii) pomocí komerční 3D-tiskárny a (iii) pomocí modifikované 3D-tiskárny, která by měla produkovat vzorky s lepší mikrostrukturou a vlastnostmi. Modifikace 3D-tiskárny bude založena skutečnosti, že vlastní tisk bude probíhat v prostředí atmosférické plasmy. Plasma je zdrojem vysoce reaktivních radikálů a iontů, které způsobují štěpení polymerních řetězců, po němž zpravidla následuje alespoň částečné síťování a v případě vícesložkových systémů může docházet i ke vzniku kopolymerů. Během práce by měl být vyvinut a otestován prototyp 3D-tiskárny obsahující zdroj, který bude v průběhu tisku lokálně generovat atmosférickou plasmu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Pokročilé makromolekulární systémy pro doručování genetických vakcín

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Richard Laga, Ph.D.

Anotace


Aktivní imunizace organizmu pomocí vakcín si vydobyla nezastupitelnou pozici při prevenci různých typů infekčních onemocnění. Z hlediska bezpečnosti a účinnosti jsou velkým příslibem vakcíny založené na upravené virové RNA či DNA (tzv. genetické vakcíny), kódující proteinové antigeny na površích mikrobiálních patogenů, zodpovědné za vyvolání imunitní odpovědi. Limitujícím faktorem genetických vakcín je ale nízká stabilita nukleových kyselin (NK) v krevním oběhu a omezená imunogenicita. Elegantním řešením je využití makromolekulárních systémů na bázi syntetických polykationtů, které s nukleovou kyselinou vytvoří elektrostatický komplex, jež NK ochrání před degradací. Do struktury polykationtů je navíc možné zabudovat imunostimulační látky (tzv. adjuvancia), které významně zesílí imunitní odezvu organismu na daný antigen. V práci bude studována syntéza a fyzikálně-chemická charakterizace kationtových polymerů methakrylamidového typu a jejich schopnost komplexovat, stabilizovat a zpětně uvolňovat nukleové kyseliny při různých fyziologických podmínkách. Řešena bude také konjugace imidazochinolinových adjuvancií na polykationty. Biologické testování makromolekulárních genetických vakcín bude zajištěno na spolupracujícím zahraničním pracovišti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Polymerní materiály pro pokročilé aplikace: struktura, vlastnosti a zpracování

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Zdeněk Starý, Ph.D.

Anotace


Na polymerní materiály jsou v dnešní době kladeny stále větší nároky, které jsou spojené s jejich novými aplikacemi a technologiemi zpracování. Jako příklad mohou sloužit materiály pro 3D tisk nebo elektricky vodivé polymerní kompozity. Ve většině případů se jedná o systémy s heterogenní fázovou strukturou, která do značné míry ovlivňuje vlastnosti výsledného materiálu. Cílem práce bude popis strukturně-vlastnostních vztahů pro vybrané aplikačně relevantní materiály. Náplní práce bude příprava polymerních materiálů a studium jejich struktury metodami elektronové mikroskopie. Dále budou připravené systémy charakterizovány z hlediska jejich mechanického a tokového chování.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Protonově vodivé metaloorganické sítě obsahující funkcionalizované porfyrinové stavební bloky

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Mgr. Jan Hynek, Ph.D.

Anotace


Neustále narůstající světová spotřeba energie a s tím spojené problémy v oblasti životního prostředí vede k nutnosti zavedení nových, ekologických zdrojů energie, což zahrnuje širší využití palivových článků a baterií. Důležitou součástí těchto zařízení jsou protonově vodivé membrány oddělující prostor obou elektrodových poloreakcí, avšak umožňující přenos protonů. Prozatím jsou pro tento účel využívány především vodivé polymery, které mají ovšem řadu nedostatků, např. vysokou výrobní cenu, propustnost pro některé druhy paliv či amorfní povahu, která znemožňuje hlubší pochopení mechanismu přenosu protonů. Metaloorganické sítě (MOFy) jsou krystalické porézní koordinační polymery sestávající se z metalických center vzájemně propojených dvou- či vícevaznými organickými ligandy. Krystalická povaha MOFů, přítomnost pórů, možnost racionálního návrhu struktur a ovlivnění fyzikálních a chemických vlastností pórů činí tyto materiály vhodnými pro studium protonové vodivosti. Cílem práce je příprava zirkonočitých metaloorganických sítí (MOFů) obsahujících beta-substituované deriváty tetrakis(4-karboxyfenyl)porfyrinu se snahou maximalizovat jejich protonovou vodivost. Připravované materiály budou odvozeny od materiálů z rodiny zirkoničitých porfyrinových MOFů (PCN-222, PCN-224, MOF-525), které jsou charakteristické specifickým povrchem v rozmezí 2200 – 2600 m2/g, přítomností mezopórů a v porovnání s ostatními MOFy nadprůměrnou chemickou stabilitou. Pomocí metod beta-substituce budou na ligandy zavedeny skupiny s funkcí donorů (fosfonáty, fosfináty, sulfonáty) či akceptorů (aminy) protonů. Funkcionalizované ligandy budou zabudovány do struktury MOFů a bude studována protonová vodivost výsledných materiálů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Příprava a studium vlastností boranyliových solí jako molekulárních senzorů a katalyzátorů

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: RNDr. Karel Škoch, Ph.D.

Anotace


Katalýza komplexy přechodných kovů představuje osvědčený a způsob k efektivnějšímu provádění chemických reakcí. Přestože bylo v tomto ohledu dosaženo skvělých výsledků, využití přechodných kovů představuje i určité nevýhody (vysoká cena, toxicita, strategická či environmentální rizika), které vedou ke snaze hledat nové a alternativní přístupy ke katalýze. Jednou z možností je využít reaktivity prvků hlavní skupiny. Jako boranyliové sole se označují sloučeniny trojmocného boru, které díky kladnému náboji lokalizovanému na atomu boru představují výjimečně silné Lewisovské kyseliny. Výhodou je však jejich relativní dostupnost a často odlišná (a tedy atraktivní) reaktivita, což činí tyto sloučeniny zajímavými pro přípravu nových činidel, katalyzátorů či objevování nových syntetických cest. Cílem práce bude příprava karbeny (či jinými donory) stabilizovaných boranyliových solí a studium jejich struktury a reaktivity s přihlédnutím pro jejich eventuální využití pro fotofyzikání měření (molekulární senzory) či katalyzátorů pro aktivace C-H vazeb či fixace CO2. Aplikant si během práce osvojí pokročilé techniky syntézy na pomezí organické a anorganické chemie včetně manipulace, izolace a charakterizace citlivých látek za použití Schlenkových technik či gloveboxu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Příprava chirálních polymerů na bázi helicenů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Jan Storch, Ph.D.

Anotace


Cílem této práce bude syntéza, charakterizace a optická resoluce vhodných derivátů helicenů a studium jejich polymerace: chemickou cestou; elektrochemickou cestou1 či pomocí koordinace s přechodnými kovy (MOFs). Pozornost bude věnována také studiu chiroptických vlastností nově připravených chirálních polymerních materiálů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Příprava polyaromátů pro molekulární optoelektroniku

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Jan Storch, Ph.D.

Anotace


Cílem této práce bude syntéza a charakterizace derivátů helicenů a fenacenů pro přípravu jejich tenkých vrstev a studium jejich vlastností. Takové systémy mohou sloužit např. jako elektrochemické senzory či jako aktivní vrstvy v OLED zařízeních. Požadavky a podmínky: • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v oboru organické chemie/technologie; • systematický a kreativní přístup k práci; • schopnost týmové práce; • pracovní poměr na ÚCHP.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Radiačně odolné polymerní materiály pro dozimetrické a kosmické aplikace

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Jiří Pánek, Ph.D.

Anotace


Cílem dizertační práce je příprava a testování organických polymerů s vysokou radiační odolností použitelných ve vodném prostředí nebo v kosmických podmínkách. U polymerů odolných ionizujícímu a UV záření je klíčovou vlastností schopnost eliminovat tzv. volné radikály, které vznikají při interakcích záření s chemickými substancemi. Degradační účinky vyvolávané volnými radikály se obvykle zeslabují přídavkem nízkomolekulárních antidegradantů (antioxidantů a světelných stabilizátorů), které jsou fyzikálně vmíseny do matrice. Podstatou práce je zkombinování vhodné polymerní matrice s polymerními antidegradanty, nesoucími své účinné struktury na polymerních řetězcích, což zvýší jejich schopnost setrvat v matrici a zachovat radiační odolnost polymeru po dlouhou dobu (ve vodě nebo ve vakuu). Těžištěm tématu bude příprava a testování stabilizovaných polymerních materiálů fyzikálně-chemickými metodami a ověřování jejich aplikačního potenciálu. Téma bude studováno ve spolupráci s průmyslovým partnerem s cílem uplatnění získaných poznatků v praxi, zejména v následujících oblastech: 1) výroba polymerního pouzdra pro nový typ detektoru pro klinickou dozimetrii; 2) použití polymerního materiálu pro ochranu fotovoltaických panelů satelitů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Samoskladba adaptivních chirálních epitaxních vrstev pro optoelektroniku

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Školitel: Ing. Petr Kovaříček, Ph.D.

Anotace


Původ homochirality přírodních látek je předmětem živých debat a epitaxní samoskladba organických vrstev na krystalových plochách s chirální reprezentací atomů je považována za jednu z možností. Přes všechno úsilí a pozornost, které vědecká komunita tomuto tématu věnuje, je známo pouze několik málo příkladů. Cílem této práce je příprava a studium chirálních self-assembly vrstev na minerálních površích, studium toku energie a náboje na fázovém rozhraní mezi vrstvou a substrátem, a použití připravených systémů jako aktivních vrstev v optoelektronických součástkách. Chiralita self-assembly vrstev bude studována mikroskopickým mapováním polarizace odraženého světla. Preferenční adsorpce homochirálních fází inherentně znamená rozdílné adsorpční Gibbsovy energie, což ve výsledku rovněž znamená rozdílné transportní efektivní průřezy pro opačné spiny elektronu. Chirální self-assembly fotoemisivních molekul rovněž může vést k cirkulárně polarizované emisi LED diod.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, VŠCHT Praha

Sjednocené bioinspirované totální syntézy komplexních indolinodiketopiperazinových akaloid- terpenových přírodních látek a jejich analogů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Dr. habil. Ullrich Jahn

Anotace


V rámci projektu budou vyvinuty syntézy hexa- a heptacyklických drimentinů a jejich analogů, vykazující různorodé biologické aktivity.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Sjednocené bioinspirované totální syntézy komplexních indolinodiketopiperazinových akaloid- terpenových přírodních látek a jejich analogů -Projekt 2

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Dr. habil. Ullrich Jahn

Anotace


V rámci projektu budou vyvinuty syntézy hexa- a heptacyklických drimentinů a jejich analogů, vykazující různorodé biologické aktivity.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Strukturní studie medicínsky relevantních proteinů a jejich komplexů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: doc. RNDr. Pavlína Maloy Řezáčová, Ph.D.

Anotace


Projekt je zaměřen na experimentální stanovení struktury medicínsky relevantních proteinů a jejich komplexů. Znalost 3D struktury je klíčová pro pochopení funkce proteinů v biologických procesech. Kromě toho je strukturní informace o proteinech zapojených do lidských patologií prospěšná pro návrh molekul ovlivňujících jejich funkci. Struktury lidských enzymů účastnících se rakoviny a bakteriálních proteinů budou studovány pomocí rentgenové krystalografie, NMR a cryo-elektronové mikroskopie.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Syntéza a aplikace nových fosfinátových metal-organických sítí

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: RNDr. Jan Demel, Ph.D.

Anotace


Metal-organické sítě (Metal-Organic Frameworks, MOFs) jsou rychle se rozvíjející obor krystalických materiálů založených na kombinaci kovových klastrů s organickými spojovacími molekulami. Díky dané geometrii jednotlivých stavebních bloků vznikají porézní struktury s povrchem často větším než 1000 m2/g. Široká škála možných kovů a spojovacích molekul dává nepřeberné kombinace, jejichž vlastnosti mohou být ‚ušity na míru‘ dané aplikaci. Cílem disertační práce bude využití syntéza a aplikace nových MOFů za použití fosfinátových spojovacích molekul (nesoucích skupiny POOH). V rámci práce bude také testována stabilita vzniklých MOFů a jejich použití pro praktické aplikace. V rámci disertační práce se student naučí syntetické postupy při přípravě nových spojujících molekul, organokovových sítí a dále jejich charakterizace (NMR, práškový XRD, sorpce N2, termická analýza apod.) až po studium jejich aplikací. Práce bude probíhat na pracovišti Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Syntéza fluorovaných oligosacharidů a studium jejich interakcí s proteiny

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Školitel: Mgr. Jindřich Karban, Ph.D.

Anotace


Mimořádná strukturální rozmanitost sacharidů z nich činí významné molekuly pro kódování biologické informace. Nekovalentní interakcí multivalentních oligosacharidů s příslušnými proteiny je tato informace dekódována a převedena na řadu inter- a intracelulárních procesů. Náhradou hydroxylové skupiny za fluor lze tyto procesy studovat a modulovat. Interakci sacharidů s těmito proteiny lze navíc výhodně detekovat a charakterizovat pomocí 19F NMR spektroskopie. Předmětem disertační práce je syntéza vybraných fluorovaných oligosacharidů, jejich navázání na multivalentní nosiče a analýza jejich interakcí s odpovídajícími proteiny za použití biochemických metod a 19F NMR. Student by měl zvládnout velký objem syntetické práce, osvojit si pokročilé techniky v NMR spektroskopii a základy glykobiologie. Požadavky na uchazeče: • VŠ vzdělání v oboru organické chemie. • Zájem o organickou syntézu a chemii a biologii sacharidů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Syntéza chirálních polymerů na bázi helicenů

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Jan Storch, Ph.D.

Anotace


Cílem této práce bude syntéza, charakterizace a optická resoluce vhodných derivátů helicenů a studium jejich polymerace: chemickou cestou; elektrosyntetickou cestou či pomocí koordinace s přechodnými kovy (MOFs). Pozornost bude věnována také studiu chiroptických vlastností nově připravených chirálních polymerních materiálů. Požadavky a podmínky: • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v oboru organické chemie/technologie; • systematický a kreativní přístup k práci; • schopnost týmové práce; • pracovní poměr na ÚCHP.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Vrstevnaté formy křemíku a germania a jejich optické vlastnosti a aplikace

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Školitel: prof. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.

Anotace


Rychle se rozvíjející skupina vrstevnatých materiálů na bázi křemíku a germania má optické vlastnosti silně závislé na povrchové funkcionalizaci. Práce je zaměřena na možnosti chemických modifikací povrchu vrstevnatého křemík a germania a vlivu funkčních skupin na luminiscenční vlastnosti. Optimalizované materiály budou testovány pro elektronické aplikace se zaměřením na konstrukci hybridních diod (LED) a solárních článků. Bude studována kompatibilita syntetizovaných 2D nanomateriálů s organickými polovodiči při přípravě hybridních optoelektronických heterostruktur.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, VŠCHT Praha

Vrstevnaté chalkogenidy pro uchovávání energie

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Školitel: prof. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.

Anotace


Práce je zaměřena na studium využití i vrstevnatých chalkogenidů a možnosti jejich využití pro elektrochemické uchovávání energie v bateriích a superkapacitorech a elektrokatalytické aplikace.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, VŠCHT Praha

Vysoce výkonná lepidla citlivá na tlak

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Zdeněk Starý, Ph.D.

Anotace


Lepidla citlivá na tlak (pressure sensitive adhesives, PSA) mají široké spektrum použití od značení potravin a balení až po náplasti nebo použití v elektronice. K aktivaci lepidla není potřeba rozpouštědla, vody nebo tepla. PSA jsou vyráběny z materiálu na bázi ropy, avšak existuje množství materiálů z obnovitelných zdrojů, které jsou biodegradovatelné, netoxické a i levné. Cílem tohoto projektu je vývoj nových funkčních PSA přednostně na bázi obnovitelných zdrojů. Hlavní nevýhodou současných PSA je jejich hořlavost, která omezuje jejich využití v oborech vyžadujících vysoké bezpečnostní standardy – automobilový a letecký průmysl nebo stavebnictví. V těchto oborech jsou na materiály kladeny také požadavky např. na elektromagnetické stínění, tepelnou vodivost, vysokou pevnost při nízkých či vysokých teplotách atd. Prudký rozvoj nanotechnologií v posledních letech umožňuje docílení těchto vlastností. V tomto projektu budou navrženy a připraveny vícefunkční nanočástice, které budou použity jako plnivo pro PSA systémy. Práce na projektu zahrnují syntézu nanočástic, přípravu polymerních nanokompozitů a jejich strukturní, mechanickou a reologickou charakterizaci.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Vývoj molekulárních strojů pro povrchové aplikace

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Mgr. Jiří Kaleta, Ph.D.

Anotace


Vývoj molekulárních strojů jako např. spínačů či světlem poháněných motorů, které by navíc měly mít snadno modulovatelné vlastnosti je bezesporu nesnadný úkol a nemalá syntetická výzva. Seřazením takovýchto molekul do 2-D filmů na různých površích jsou většinou získány materiály s unikátními vlastnostmi. I přes velký pokrok, který byl v uplynulých letech učiněn při studiu různých samoskladných vrstev (SAMs), je zde stále ještě mnoho nezodpovězených otázek. Např. jak se kombinace (i) struktury vlastního molekulárního stroje, (ii) typu kotvící skupiny a (iii) typu povrchu promítne do struktury vzniklého 2-D filmu? Abychom hlouběji porozuměli tomuto komplexnímu problému, tak budou navrženy a syntetizovány nové typy molekulárních strojů. Následně pak budou studovány jejich vlastnosti na površích.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

2D materiály pro heterogenní katalýzu

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Školitel: prof. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.

Anotace


Práce je zaměřena na studium 2D materiálů (zejména vrstevnatých chalkogenidů a karbidů) pro jejich aplikace heterogenní chemické a elektrochemické katalýze. Výzkum bude zaměřen na přípravu a studium katalyzátorů a biokatalyzátorů využívajících nosiče na bázi 2D materiálů pro chemické a elektrochemické syntézy.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, VŠCHT Praha

2D nanomateriály pro energetické aplikace

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Školitel: prof. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.

Anotace


Práce je zaměřena na možnosti využití nových vrstevnatých materiálů na bázi chalkogenidů přechodných kovů pro konstrukci katod Li a Na baterií. Materiály budou studovány z hlediska vztahů mezi strukturou a složením a stabilitou katodového materiálu a jeho kapacitou. Připravené materiály budou detailně studovány pomocí pokročilých analytických technik (HR-SEM a HR-TEM; AFM; XPS; Ramanova spektroskopie; elektrochemické techniky).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, VŠCHT Praha

3D tisk hydrogelových konstruktů pro biomedicinální aplikace. Porozumění a cílený design tištěných makromolekulárních sítí.

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Dr. Ing. Miroslava Dušková

Anotace


Stereolitografický 3D tisk hydrogelů je technologie budoucnosti nabízející nové možnosti v biomedicínských aplikacích, jako vytváření složité prostorové geometrie a tisk objektů na míru. Při 3D tisku dochází k vytvrzování reaktivních pryskyřic (monomerů a oligomerů) a vzniku makromolekulární sítě, která má strukturu značně odlišnou od jednoduchých sítí tvořených standardními technologiemi: vzniká systém interpenetrujících – tedy vzájemně se prolínajících sítí. Makromolekulární struktura hydrogelu má přitom zásadní vliv na vlastnosti výtisku: zejména na jeho mechanickou soudržnost a možnost zbobtnání ve vodném prostředí, což jsou klíčové parametry pro biomedicinální aplikaci. Cílem práce je nejprve zkoumání vztahu mezi podmínkami 3D procesu včetně složení výchozího roztoku a strukturou a materiálovými vlastnostmi hotového výtisku. Hlavním cílem je získané znalosti využít k tisku vysoce bobtnajících konstruktů s dobrými mechanickými vlastnostmi pro biomedicinální aplikace, v plánu jsou buněčné kultivace buněk měkkých tkání. Řešení problematiky zahrnuje experimentální práci s 3D tiskárnou, ovládání tiskárny a software pro tisk, charakterizaci výtisku (mikroskopie, mechanické vlastnosti) a spolupráci s biologickou laboratoří.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi