Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Škola → Vedení a orgány školy → Akademický senát → Volby do AS VŠCHT Praha → Volby 2023 → Kandidátky studentů
iduzel: 68296
idvazba: 82742
šablona: stranka_submenu
čas: 29.5.2024 17:17:50
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 68296
idvazba: 82742
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/skola/vedeni-skoly/akademicky-senat/volby-as-vscht/volby-2023/studenti'
iduzel: 68296
path: 1/4111/942/994/1011/512/5272/41465/67537/68296
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kandidátky studentů

Volby proběhnou od pondělí 4. prosince do čtvrtka 7. prosince elektronickou formou ve volební aplikaci na adrese hlasovani.vscht.cz.

Kandidátní listina

Kandidátní listina studentů FCHT

Obsazuje se jeden mandát ze tří kandidátů.

Kandidátní listina studentů FTOP

Obsazuje se jeden mandát ze dvou kandidátů.

Kandidátní listina studentů FPBT

Obsazuje se jeden mandát ze dvou kandidátů.

Kandidátní listina studentů FCHI

Obsazuje se jeden mandát ze sedmi kandidátů.

Medailonky kandidátů

Medailonky kandidátů studentů za FCHT

Vojtěch DomínVojtěch Domín
student 1. ročníku doktorského studijního programu Chemie a chemické technologie

Kdo jsem?
Jmenuji se Vojta a studuji 1. ročník doktorského studia na Ústavu anorganické technologie. Na škole jsem aktivní už několik let, nejprve v K3S, mám za sebou taky jeden mandát v AS VŠCHT, který skončil v lednu. Kromě školy trávím čas hraním starých her, které můj počítač rozjede, sportem, focením a čtením náhodných článků na Wikipedii. Poslední z těch aktivit hojně využívám při pubkvízech v Carbonu, které občas moderuji.

Proč byste mě měli volit?
Díky dvěma letům v senátu jsem poznal, jak škola funguje, zároveň mi dala dobrou představu o tom, co bych na VŠCHT chtěl změnit a kde bych ji rád viděl. Tématem, které se mě drží od samého počátku, jsou soft skills. Oproti faktickým znalostem jsou u nás stále dost přehlížené, ačkoliv se bez nich nikdo ze studentů a absolventů neobejde bez ohledu na kariéru. Další věcí, která by u nás zasloužila změnu, o niž bych se rád pomohl zasadit, je internacionalizace. Ať už jde o částečnou výuku v angličtině, zlepšení podmínek zahraničních výjezdů studentů či naopak získávání studentů ze zahraničí. Do třetice bych zmínil překryvy předmětů. Nezřídka se stává, že předměty, které absolvujeme, se značně překrývají s něčím, co už máme za sebou, což pak ubírá prostor věnovat se novým věcem. Témat, která senát řeší, je mnoho a zpravidla jsou během na dlouhou trať. Rád bych tuhle štafetu znovu převzal.

Who am I?
My name is Vojta and I am a 1st year PhD student at the Department of Inorganic Technology. I have been active at the university for several years, first in K3S, I have also had one term in the Academic Senate, which ended in January. Aside from school, I spend my time playing old games that my computer can run, doing sports, taking pictures, and reading random articles on Wikipedia. The last of those activities is pretty useful in the pub quizzes at Carbone, which I occasionally organize.

Why should you vote for me?
Thanks to my two years in the Senate, I got to know how the university works and it gave me a good idea of what I would like to change and where I would like to see UCT go. A theme that has stuck with me since the beginning is soft skills. Compared to factual knowledge, they are still quite overlooked here, although no student or graduate can do without them regardless of their career. Another thing that deserves a change at our university that I would like to help push for is internationalisation. Whether it is partial teaching in English, improving the conditions for international student trips, or, conversely, attracting students from abroad. Thirdly, I would mention the overlap of subjects. It is not uncommon for courses to overlap considerably with something we have already done, which then takes away the space to pursue new things. The topics that the Senate tackles are many and usually a long haul. I would like to pick up that baton again.


Kateřina HradečnáKateřina Hradečná
studentka 2. ročníku doktorského studijního programu Chemie a chemické technologie

Kdo jsem?
Jsem studentkou druhého ročníku doktorského studia na Ústavu anorganické technologie. Pokud se zrovna nezabývám alkalickou elektrolýzou vody v rámci doktorátu, zajímám se o lidská práva, životní prostředí a udržitelnost. Ve volném čase ráda chodím na výstavy umění nebo hudební akce, fotím na analog, čtu beletrii převážně od ženských autorek anebo se toulám někde na čundru. (Naprosto ideální je samozřejmě kombinace těchto zmíněných věcí.) Považuji se za empatickou a tichou osobu, která se ale dokáže ozvat a bojovat za své zájmy.

Proč byste mě měli volit?
Zatím jste mě mohli vidět na popularizačních akcích školy nebo mě zaznamenat v etické komisi, jejíž členkou jsem od června tohoto roku. Ráda bych se zapojila do chodu školy i z pozice senátorky a navázala na práci současných studentských senátorů a senátorek. Jednou z mých priorit je, aby VŠCHT byla nadále bezpečným prostředím pro všechny. Kromě chodu nově vzniklého portálu Sociálního bezpečí tak považuji za stěžejní i jeho popularizaci mezi studujícími a vyučujícími, stejně tak jako vzdělanost v této problematice napříč školou. Především bych ale chtěla hájit zájmy studenstva a být zastupitelkou, která nechá v akademickém senátu slyšet váš hlas.

Who am I?
I am a second-year PhD student at the Department of Inorganic Technology, where I am engaged in alkaline water electrolysis research. Except for my PhD research, I am interested in human rights, environment, and sustainability. In my free time, I like visiting art and music events, photographing on my analog cameras, hiking, and reading fiction – mainly from women authors. (And of course, any combination of these mentioned hobbies is just ideal!). I think about myself as an empathic and quiet person, who is not afraid to be loud and fight for her interests in case of need.

Why should you vote for me?
So far, you could see me mainly at the school popularisation events or recognise me as a member of the Ethics Committee since June 2023. I would like to be involved in the university also as a member of the academic senate and continue the work of current student senators. One of my priorities is a safe space on UCT for everybody. That is why I find it important not only to run the portal of a Positive social environment, but also to distribute it among the students and academics, together with education about this problem. Most importantly, I would gladly be your representative, who would let your voice be heard in the senate.


Jonáš UřičářJonáš Uřičář
student 2. ročníku doktorského studijního programu Chemie

Kdo jsem?
Ahoj, jsem Jonáš Uřičář a nyní jsem ve druhém ročníku doktorského studia na Ústavu polymerů. Kromě toho se pohybuji i na FEL ČVUT, kde se taktéž věnuji výzkumné činnosti. Během mých předchozích studií jsem měl možnost absolvovat stáže v Paříži a v Marrákeši, které mi přinesly řadu zkušeností a pohled na to, jak funguje školství jinde ve světě. Kromě mých výzkumných aktivit mě na škole baví příprava projektů a práce se studenty. Aktuálně cítím, že je potřeba, aby studenti získali silný hlas v rozhodování o organizaci výuky, rozpočtu a financování, ale také o budoucnosti naší školy. Proto kandiduji do senátu a pokud mi vyjádříte svoji důvěru formou hlasu, budu co nejlépe reprezentovat naše zájmy.

Proč byste mě měli volit?
V senátu bych reprezentoval zájmy studentů a chtěl bych se především zaměřit na následující oblasti. V první řade na zlepšení komunikace, kdy jsou často informace poskytovány až na poslední chvíli, či dokonce pozdě. Příkladem mohou být nedávné změny v systému e-doktorand, bodového hodnocení doktorského studia, či zmatky ohledně výročního hodnocení. V tomto bodu bych také rád otevřel otázku hromadných emailů, kde dochází k zahlcování informacemi o seminářích, změnách otevíracích dob apod., kde se často důležité informace ztratí mezi méně důležitými. Jako řešení bych viděl informační email v pravidelných intervalech, který by shrnoval takovéto informace a hromadné emaily ve stylu, jak fungují teď, by byly pouze pro urgentní informace. Jako součást zlepšení a zjednodušení komunikace bych také podporoval digitalizaci, která šetří nejenom náš čas, ale také zjednodušuje organizaci. Hledal bych prostředky pro zvýšení příspěvku na stravování a ubytovacího stipendia, které se již několik let nemění, přičemž ceny a náklady na bydlení v posledních letech enormně stoupají. Také bych podporoval vyšší alokaci prostředků na koleje, kde musí být vytvořeno cenově dostupné zázemí pro studium a studentský život. Zaměřil bych se na diskusi ohledně pedagogické činnosti doktorandů a adekvátní odměně za ni. Jelikož se plánovaná reforma doktorského studia opět o několik let odkládá a většiny aktuálních doktorandů se tedy již týkat nebude, je potřeba se této otázce (a financování doktorandů obecně) věnovat a nalézt vhodné řešení na následující roky, než (pokud vůbec) dojde ke změně zákona o vysokých školách. Inflaci a růst životních nákladů je potřeba promítnout do výše stipendií řešením by mohlo být navázání násobením minimální mzdy určeným koeficientem, stejně jako v návrhu reformy. Dále také bude potřeba se na změny s dostatečným předstihem připravit a neřešit vše na poslední chvíli. Jako poslední hlavní bod bych se zaměřil na výši režijních nákladů projektů, jejichž výše je vůči některým jiným pracovištím v Praze násobně vyšší. Pro jejich snížení bych chtěl hledat především možnost dlouhodobých, trvalých úspor v oblasti energií a dalším chodu školy.

Who am I?
Hi, I'm Jonáš Uřičář and I'm now in the second year of my PhD studies at the Department of Polymers. In addition, I am also working at the FEE at CTU where I am also engaged in research activities. During my previous studies I had the opportunity to do internships in Paris and Marrakech, which gave me a lot of experience and insight into how education works elsewhere in the world. In addition to my research activities, I enjoy preparing projects and working with students at the school. Currently I feel that there is a need for students to have a strong voice in decisions about the organisation of teaching, budget and funding, but also about the future of our school. That is why I am running for senate and if you express your trust in me by voting, I will represent our interests in the best possible way.

Why should you vote for me?
I would represent the interests of the students in the Senate and I would like to focus on the following areas. First and foremost, improving communication, where information is often provided at the last minute or even late. Examples include recent changes to the e-doctoral system, the PhD points system, and confusion over annual evaluations. At this point, I would also like to raise the issue of mass emails, where information about seminars, changes in opening times, etc. is overwhelming and important information is often lost among less important information. As a solution, I could see an informational email at regular intervals summarizing such information, and mass emails in the style they work now would be for urgent information only. As part of improving and simplifying communication, I would also encourage digitalisation, which not only saves time but also simplifies organisation. I would seek funding to increase the contribution to food costs in student canteens and housing scholarship, which have been unchanged for several years, with housing costs rising enormously in recent years. I would also support a higher allocation of funds to the dormitories, where affordable facilities for study and student life must be created. I would focus on the discussion regarding the teaching activities of PhD students and adequate remuneration for them. Since the planned reform of doctoral studies has been postponed again for several years and most current doctoral students will not be affected, it is necessary to address this issue (and the financing of doctoral students in general) and find a suitable solution for the coming years before (if ever) the reform is amended. Inflation and cost-of-living increases need to be reflected in the amount of scholarships. It will also be necessary to prepare for the changes well in advance and not to deal with everything at the last minute. As a final main point, I would focus on the indirect costs of the projects, which are higher than in some other institutions in Prague. In order to reduce them, I would like to look primarily for the possibility of long-term, permanent savings in energy and other school operations.


Medailonky kandidátů studentů za FTOP

Güneș Göksoy
student 2. ročníku magisterského studijního programu Sustainability and Environmental Engineering


Petr LodňánekPetr Lodňánek
student 2. ročníku doktorského studijního programu Energie a paliva

Kdo jsem?
Jsem druhým rokem doktorand na DSP Energie a paliva na FTOP, kam jsem přicestoval po inženýrovi na FCHT a bakaláře jsem začal na FCHI… jestli to takhle půjde dál, asi skončím na FPBT, i když fakt netuším, co bych tam dělal :D. Při doktorátu ještě studuju Učitelství chemie pro SŠ, abych ve výběru měl i nějaké celoškolské pracoviště.
Mezi přednáškami z učitelství, hodinami, co učím, prací v laboratoři a zasedání senátu sem tam stihnu i něco přečíst. Nejlepší dovolená je pro mě s batohem v lese a když v tom batohu bude rumíček a se mnou pár přátel (které jsem poznal na VŠCHT), all inklusive zájezd do Egypta se může jít…

Proč byste mě měli volit?
Tím, že jsem vystřídal skoro všechny fakulty, mám tendenci se dívat na školu jako celek, což bych nechtěl, aby bylo interpretováno tak, že mi nezáleží na FTOP, protože nic by nebylo dále od pravdy. Přál bych si ale, aby si fakulty a co si budem i ústavy, byly bližší, rozšiřovaly vzájemnou spolupráci místo toho, aby si konkurovaly a tím posouvaly samy sebe a v důsledku celou školu. Po větší spolupráci mě nejvíc zajímá, jak se u nás učí a jak u nás učit lépe, proto bych byl velice rád, kdybyste mi umožnili účastnit se diskuzí vedení o směru, kterým se škola/fakulta bude ubírat a umožnili mi Vašim jménem vnést do těchto diskuzí i pohled studentů o kterých celá tato organizace byla, je a bude.

Who am I?
I am a second-year doctoral student in study program Energy and Fuels at FET, where I went after completing my master’s degree at FCT. I started my bachelor's at FCE... If things continue like this, I might end up at FFBT, although I really have no idea what I would do there :D. During my doctoral studies, I am also studying Teaching Chemistry for Secondary Schools.
Between lectures on teaching, the hours I spend teaching, work in the laboratory, and senate meetings, I also occasionally manage to read something. The best vacation for me is with a backpack in the woods, and if there's a little rum in that backpack and a few friends with me (whom I met at UCT), an all-inclusive trip to Egypt can go… itself

Why should you vote for me?
By going through almost all faculties, I tend to view the school as a whole. However, I wouldn't want this to be interpreted as if I don't care about FET, because nothing could be further from the truth. I would like faculties, and departments as well, to be closer, to expand their cooperation instead of competing with each other, thus advancing themselves and, consequently, the entire school. After greater collaboration, I am most interested in how we teach here and how to teach better. Therefore, I would be very pleased if you allowed me to participate in discussions about the direction the school/faculty is heading, and if you, on your behalf, enabled me to bring the perspective of students into these discussions, because students are what this whole organization was and will be about.


Medailonky kandidátů studentů za FPBT

Jakub HalbrštátJakub Halbrštát
student 2. ročníku magisterského studijního programu Biochemie a buněčná biologie

Kdo jsem?
Ahoj, jmenuji se Kuba a jsem studentem 2. ročníku magisterského oboru Biochemie a buněčná biologie. Považuji se za velmi aktivního studenta. Jsem členem IAESTE spolku, jsem v Tutorském důchodu a v neposlední řadě jsem místopředseda ve fakultním senátu, dokonce jsem pomáhal s přípravou organizací letošních prváckých seznamováků. V letním semestru budu vyjíždět na Erasmus do Norska, a tudíž zůstanu na VŠCHT o rok déle. Nyní mi končí dvouletý mandát ve fakultním (malém) senátu a půlroční mandát v Akademickém (velkém) senátu, tudíž byl bych rád, kdybych pokračoval do velkého senátu, respektive do celoškolního Akademického senátu.

Proč byste mě měli volit?
V rámci fakultního senátu jsem nasbíral hodně mnoho zkušeností a kontaktů s vedením školy a byla by škoda toho nevyužít v dalším volebním období, ve kterém bych tak mohl pomoct našim studentům. Rád bych prosadil pár věcí, které by mohly nám zjednodušit život. Například větší podporu internacionalizace (výjezdy do zahraničí, ať už v rámci Erasmu či stáže, studium v angličtině, anglické předměty, dvojjazyčné diplomy, ...) nebo větší podporu doktorského studia (prosadit, aby studenti doktorského studia měli motivaci zůstat na naší škole, finanční hodnocení, novela vysokoškolského zákona, ...). Samozřejmě jsem otevřený ke diskuzi a rád naslouchám jakékoliv trápení.

Who am I?
Hello, my name is Kuba and I am a 2nd year Master's student in Biochemistry and Cell Biology. I consider myself a very active student. I am a member of the IAESTE club, I am retired Tutor and last but not least I am the vice-chairman in the Faculty Senate, I even helped with the organization of this year's Freshman Orientation. I will be going on Erasmus to Norway in the summer term, and therefore will be staying at UCT for a year longer. I am now finishing my two-year term in the Faculty (small) Senate and my six-month term in the Academic (big) Senate, so I would be happy to continue on to the Academic senate.

Why should you vote for me?
In the Faculty Senate I have gained a lot of experience and contacts with the school administration, and it would be a shame not to use this in the next election term, in which I could help with our students. I would like to change a few things that could make our lives easier. For example, more support for internationalisation (trips abroad, for example Erasmus or internships, studying in English, English courses, bilingual diplomas, …) or more support for doctoral studies (pushing for doctoral students to have an incentive to stay at our school, financial evaluation, amendment of the Higher Education Act, …). Of course, I am open to discussion and happy to listen to any woes.


Markéta HusákováMarkéta Husáková
studentka 4. ročníku doktorského studijního programu Biotechnologie

Kdo jsem?
Čtvrtým rokem studuji doktorát na ústavu biotechnologie. Od svých začátků na VŠCHT se snažím být aktivní a vědět, co se na škole děje. Od bakaláře jsem členem K3S, byla jsem aktivní v ESN UCT Prague a taky jsem tutor, dnes už jen senior-konzultant :). Ve fakultním senátu jsem byla poprvé na magistru a teď jsem dva roky zastupovala doktorandy. Baví mě cestování a příroda, ideálně obojí najednou.

Proč byste mě měli volit?
Po letech v K3S a po zkušenostech v senátu vím, že je to vše běh na dlouhou trať a změny vyžadují hodně času, energie a hlavně trpělivosti. I přes to nechci být pasivní, jen přihlížet a stěžovat si někde u piva. Ráda bych pokračovala v hledání řešení problémů doktorandů, jako jsou pedagogická zátěž a její finanční ohodnocení, situace doktorandů na externích pracovištích a mnoho dalších, a to nejen s ohledem na implementaci připravovaného vysokoškolského zákona, který (pokud se ho dožijeme) přinese výrazné změny v doktorském studiu.

Who am I?
I am fourth-year PhD student at the Department of Biotechnology. Since my beginning at UCT I have been trying to be active and to know what’s going on at school. I am a member of K3S, an alumnus of ESN UCT Prague and a tutor, nowadays just senior-consultant :). I was in the faculty senate for the first time in my master’s and now I have been representing PhD students for two years. I love traveling and nature, ideally both at the same time.

Why should you vote for me?
After years in K3S and experience in the senate, I know that change takes a lot of time, energy, and patience. Despite this, I don't want to be passive, just watching and complaining somewhere in the pub. I would like to continue to address the problems of PhD students, such as the teaching duties and its financial evaluation, the situation of PhD students at external workplaces, and many others, not only regarding the implementation of the forthcoming university law, which should bring important changes to doctoral studies.


Medailonky kandidátů studentů za FCHI

Jan HrudkaJan Hrudka
student 1. ročníku doktorského studijního programu Měření a zpracování signálů v chemii

Kdo jsem?
Jsem Jan Hrudka, datový inženýr a doktorand na VŠCHT, kde se specializuji na Měření a zpracování signálů v chemii. Moje práce je zaměřena na přinášení inovací do akademického prostředí skrze umělou inteligenci, což zrychluje výzkum a nahrazuje rutinní úkoly efektivnějšími algoritmy. Jako zakladatel společnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a automatizace podniků a veřejných institucí se zaměřuji na efektivní využití prostředků pro podporu aplikovaného výzkumu. Nabízíme granty s cílem snížit byrokratickou zátěž a otevřít cestu projektem s reálným přínosem pro společnost. Ve VŠCHT vedu výzkumnou skupinu zaměřenou na vývoj nízkonákladové rakety středního doletu, což je projekt s potenciálem zásadně snížit náklady a zjednodušit výrobu. Chci využít své zkušenosti a inovační schopnosti pro vylepšení našeho akademického prostředí a poskytnout studentům lepší příležitosti pro rozvoj a uplatnění. Vaše podpora mi pomůže tyto změny realizovat.

Proč byste mě měli volit?
7 700 Kč za měsíc nebo 48,125 Kč je základní doktorské stipendium pro studenty v ČR v prezenční formě studia [1]. Od PhD studentů se očekává, že budou ve škole trávit 40 hodin týdně a vykonávat většinu vědecké výzkumné činnosti. Pojďme to společně změnit! Základní sazba minimální mzdy v tuzemsku pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 17 300 Kč za měsíc nebo 103,80 Kč za hodinu [2]. Proč tedy našim studentům, díky kterým naše škola funguje a kteří mají v rukou budoucnost našeho národa v podobě technologických inovací, dáváme méně než polovinu zákonné základní sazby minimální mzdy a zároveň jim bráníme v samostatné výdělečné činnosti? Je tomu v zahraničí jinak? Podívejme se na Spolkovou republiku Německo. Průměrná výše základního stipendia zde činí €3250 [3]. Pokud převedeme tento obnos s použitím současného kurzu [4] a indexu životních nákladů [5], zjistíme, že si průměrný doktorand měsíčně přijde na 49 379,07 Kč nebo 308,62 Kč za hodinu. Nyní vidíme, že je tomu v zahraničí opravdu jinak. Otázkou ovšem stále zůstává, proč je rozdíl tak velký a co s tím dělat. Pokud student kromě své vědecké činnosti také učí a plní všechny své studijní povinnosti na takové úrovni, že se stane jedním z 20 nejlepších, může dosáhnout až na měsíční plat 17 200 Kč [1], což je ale stále s vypětím všech sil méně než ona základní sazba minimální mzdy [2]. Ano, student může vycestovat a své PhD si udělat v cizině, stejně tak jako i zbytek kariéry, ale neměla by tu být i lepší možnost? Taková, která nás aspoň přiblíží průměrné nástupní mzdě na pozici prodavač(ka)/pokladní v Lidlu, 30 700 Kč [6]? Snahou ke konečnému řešení platové otázky byla reforma školství, která měla nastavit základní doktorské stipendium [1] podle základní tuzemské sazby minimální mzdy [2], nicméně tato změna je stále v nedohlednu. Proč bychom se do té doby aspoň nepokusili lépe propojit český průmysl přímo s našimi studenty a umožnit jim tak získat pracovní i životní zkušenosti, které nás škola nenaučí, a to za možnosti platového ohodnocení přesahujícího i ty prodavačky v Lidlu [6]? Vybudujme platformu, kde firmy budou moci najít naše studenty, místo, které zviditelní nejenom naše studenty, ale i aktuální problematiku firem, a utvoří tak přímé produktivní spojení aplikované vědy a průmyslu. Pomozte mi z tohoto problému udělat aktuální problematiku. Dejte mi možnost propojit průmyslový sektor s akademickým pro zisk nás všech.

Who am I?
I am Jan Hrudka, data engineer and PhD student at the University of Science and Technology, where I specialize in Measurement and Signal Processing in Chemistry. My work focuses on bringing innovation to academia through artificial intelligence, accelerating research and replacing routine tasks with more efficient algorithms. As the founder of a cybersecurity and automation company for businesses and public institutions, I focus on the effective use of resources to support applied research. We offer grants to reduce bureaucratic burdens and open the way for projects with real benefits for society. I lead a research group at VŠCHT focused on the development of a low-cost medium-range rocket, a project with the potential to significantly reduce costs and simplify production. I want to use my experience and innovation skills to improve our academic environment and provide better opportunities for students to develop and apply themselves. Your support will help me make these changes happen.

Why should you vote for me?
CZK 7,700 per month or CZK 48.125 is the basic doctoral scholarship for full-time students in the Czech Republic [1]. PhD students are expected to spend 40 hours per week at the school and do most of the scientific research. Let's change that together! The basic domestic minimum wage rate for a set weekly working time of 40 hours is CZK 17,300 per month or CZK 103.80 per hour [2]. So why are we giving our students, who make our school work and who hold the future of our nation's technological innovation in their hands, less than half the legal minimum wage base rate while preventing them from being self-employed? Is it any different abroad? Let us look at the Federal Republic of Germany. The average basic grant here is €3250 [3]. If we convert this amount using the current exchange rate [4] and the cost of living index [5], we find that the average doctoral student earns €49,379.07 per month, or €308.62 per hour. Now we see that the situation abroad is really different. However, the question still remains why the difference is so large and what to do about it. If a student, in addition to his scientific activity, also teaches and fulfils all his study obligations at such a level that he becomes one of the top 20, he can reach a monthly salary of 17,200 CZK [1], which is still, however, with all the effort, less than the basic rate of the minimum wage [2]. Yes, a student can travel and do their PhD abroad, as well as the rest of their career, but shouldn't there be a better option? One that will at least bring us closer to the average starting salary for a salesperson/cashier at Lidl, 30,700 CZK [6]? The education reform that was supposed to set the basic doctoral stipend [1] according to the basic domestic minimum wage rate [2] was an effort to finally solve the salary issue, but this change is still out of sight. In the meantime, why don't we at least try to better connect Czech industry directly with our students, allowing them to gain work and life experience that school cannot teach us, with the possibility of a salary that exceeds even that of a Lidl clerk [6]? Let's build a platform where companies can find our students, a place that will make not only our students visible, but also the current issues of companies, and thus form a direct productive link between applied science and industry. Help me make this an actual issue. Give me the opportunity to link the industrial sector with the academic sector for the benefit of all of us.


Ulrika Malá
studentka 2. ročníku doktorského studijního programu Chemie

Kdo jsem?
Jsem společenská, komunikativní a ráda se zasazuji za dobrou věc. Umím jednat s chladnou hlavou a nerada nechávám věci nedokončené. Zajímá mě interdisciplinární spojování našeho hlavního zaměření (chemie) s jinými obory a tématy hlavně „netechnického“ zaměření, ať už se jedná o umění či kynologii, která se týká mé disertace. Ve volném čase se věnuji tanci, hudbě a rekreačním sportům, ráda navštěvuji divadlo a trávím čas s příteli.

Proč byste mě měli volit?
Jako studentka doktorského studia na škole působím již několik let, znám dobře její chod a všechny stupně studia. V rámci svého případného volebního období se chci věnovat nejen doktorskému programu a s ním spjatou problematikou, ale i ostatním úrovním studia, tedy bakalářskému a magisterskému. Jsem na naši alma mater opodstatněně hrdá a chtěla bych se tedy podílet na jejím rozvoji, dobrém jménu a zároveň neustále zlepšovat podmínky pro samotné studenty, již na škole studující. Jsem otevřena dialogu a skrze něj tak naslouchání Vašim požadavkům a ty dále v rámci mého případného mandátu prosazovat v akademickém senátu. Dokáži prosazovat hodnoty, ve které věřím a k případnému mandátu bych přistupovala svědomitě a s respektem k funkci.

Who am I?
I am sociable, communicative, and I like to advocate for a good cause. I can act with a cool head, and I do not like to leave things unfinished. I am interested in the interdisciplinary connection of our main domain (chemistry) with other fields and topics mainly of a "non-technical" character, whether it is art or cynology, which is part of my dissertation. In my spare time I enjoy dancing, music, and recreational sports, I like to visit the theater and spend time with my friends.

Why should you vote for me?
As a PhD. student, I am active at the school for several years, I know its course and all study levels well. Within the framework of my potential election period, I want to devote myself not only to the doctoral program, and related issues, but also to other study levels, i.e. bachelor ́s and master ́s. I am proud of our alma mater and would therefore like to participate in its development, its good name, and at the same time constantly improve the conditions for the students themselves, who are already studying at the school. I am open to dialogue and, through it, to listen to your demands and, within the scope of my possible mandate, to promote them in the academic senate. I can uphold the values in which I believe, and I would approach the potential mandate conscientiously and with respect for the function.


Filip MatějkaFilip Matějka
student 1. ročníku doktorského studijního programu Molekulární chemická fyzika a senzorika

Kdo jsem?
Jsem studentem prvního ročníku doktorského programu Molekulární chemická fyzika a senzorika. Své předchozí studium jsem strávil na FCHI, a to na ústavech fyziky a fyzikální chemie. Můj život je se školou spjatý již od velmi útlého věku, a tak znám její historii, pedagogy a vývoj v 21. století velmi dobře. Jsem člověk vcelku pozitivní, který ale není spokojený s průměrností. Mimoto jsem vždy hrdý slávista, zásadový rejpal a jablíčkář. Myslím si, že pod správným vedením je každý člověk schopen dosáhnout velkých věcí a současně si osvojí etická pravidla a morální principy. Proto jsem se za celý svůj život vždycky snažil svým spolužákům pomáhat, získávat pro ně informace a materiály i v případě, že komunikace s vyššími místy byla komplikovaná. Vzhledem k tomu, že svoji práci vykonávám na Fyzikálním ústavu AV ČR, setkávám se s mnoha studenty z jiných škol, ale i s badateli s velkou vědeckou stopou. Myslím si proto, že styl učení a přístup ke studentům, budoucím mladým vědcům, je třeba modernizovat a zlepšit a je třeba nastavit férové podmínky pro všechny. Velmi mě baví učit, ať už jsou to studenti v Laboratořích fyziky, nebo to byli účastníci školou organizovaného letního tábora Fénix, kterému jsem se šest let věnoval. A někteří z jeho účastníků nyní již studují u nás na škole. Nahlédl jsem tak i do dalšího zázemí školy, jako třeba v rámci spolupráce s Oddělením bezpečnosti a prevence rizik, během které jsme vypracovali směrnice bezpečnosti pro popularizační akce.

Proč byste mě měli volit?
Jakožto senátor akademického senátu (AS), bych se rád zaměřil na několik bodů:
1. Jednou z hlavních funkcí AS je funkce kontrolní, proto i z pozice studentského senátora bych se rád zaměřil na kontrolu finanční situace a hospodaření školy. Je nutné dbát na to, aby nové vedení jednalo s péčí řádného hospodáře, protože i to se odrazí na podmínkách studentů a doktorandů.
2. Vzhledem ke své pozici doktoranda bych se chtěl zaměřit na to, aby i vzhledem k chystané novele zákona o vysokých školách bylo postavení doktorandů na škole důstojné a jejich práce řádně odměněna. Je nutné k doktorandům přistupovat více specificky, jelikož z této skupiny lidí vyjdou ambiciózní vědci a rovněž velmi schopní učitelé, kteří budoucí vědce budou učit. Je třeba nastavit doktorské studium tak, aby přilákalo a podporovalo motivované studenty, a ne jedince bez vlastní vize. Následně je třeba nastavit odpovědnost/povinnost studenta a školitele, jelikož doktorand není levná pracovní síla.
3. Rád bych se také zaměřil na obecnou výuku předmětů bakalářských a magisterských. Je potřeba, aby výuka byla kvalitní a odrážela moderní technologie, jako je například využívání umělé inteligence (AI). V rámci kvality výuky bych rád, podle toho, co čas dovolí, rozšířil téma „praxe“ studentů magisterských programů, tak aby po konci studia mohli nastupovat na vysoce kvalifikované pozice v zaměstnání.
Poslední bod je spíše vize, kterou bych chtěl veškerou svou činnost propojit, a to je vytváření lepší a konkurenceschopnější školy, která respektuje své studenty, zřizuje jim odpovídající podmínky, především v tom, aby je učili motivovaní pedagogové, a rovněž aby předměty byly nabízeny i v anglické formě (tato možnost již existuje, ale je třeba ji rozšiřovat). Také bych se rád věnoval podnětům průběžně sesbíraným od studentů a pracovníků, aby se na nejvyšších místech řešily jejich aktuální palčivé problémy. Aby z VŠCHT Praha byla otevřená univerzita skrze všechny úrovně od rektora přes studenty až po neakademické pracovníky (nemají přímé zastoupení v senátu).

Who am I?
I am a student in the first year of the PhD program Molecular Chemical Physics and Sensors. I spent my previous studies at FCHI, namely at the Institutes of Physics and Physical Chemistry. My life has been connected with the school since a very early age, so I know its history, teachers and developments in the 21st century very well. I am a fairly positive person, but I am not satisfied with mediocrity. In addition, I am always a proud Slavia fan, a principled nagger, and an apple lover. I think that under the right guidance, every person is capable of achieving great things while also learning ethical rules and moral principles. That's why throughout my life I always tried to help my classmates, to get information and materials for them, even if communication with higher-ups was complicated. Since I do my work at the Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, I meet many students from other schools, as well as researchers with a large scientific footprint. Therefore, I think that the learning style and approach to students, future young scientists, need to be modernized and improved, and fair conditions must be set for everyone. I really enjoy teaching, whether they are students in the Physics Laboratories or participants in the Fénix summer camp organized by the school, which I attended for six years. And some of its participants are already studying at our school. I also had a look into other facilities of the school, such as in cooperation with the Department of Safety and Risk Prevention, during which we developed safety guidelines for popularization events.

Why should you vote for me?
As a senator of the Academic Senate (AS), I would like to focus on several points:
1. One of the main functions of the AS is the control function, therefore, even from the position of student senator, I would like to focus on the control of the financial situation and management of the school. It is necessary to ensure that the new management acts with the care of a good householder, because this will also affect the conditions of students and doctoral students.
2. Considering my position as a doctoral student, I would like to focus on ensuring that, even in view of the upcoming amendment to the Act on Universities, the position of doctoral students at the school is dignified and their work properly rewarded. It is necessary to approach doctoral students more specifically, because this group of people will produce ambitious scientists and also very capable teachers who will teach future scientists. Doctoral studies need to be set up to attract and support motivated students, not individuals without a vision of their own. Subsequently, the responsibility/obligation of the student and supervisor must be set, as a doctoral student is not a cheap workforce.
3. I would also like to focus on general teaching of bachelor's and master's subjects. There is a need for the teaching to be of high quality and to reflect modern technologies, such as the use of artificial intelligence (AI). As part of the quality of teaching, I would like, as time permits, to expand the topic of "practice" for master's students, so that they can enter highly qualified employment positions after graduation.
The last point is rather a vision with which I would like to connect all my activities, and that is to create a better and more competitive school that respects its students, creates appropriate conditions for them, especially in that they are taught by motivated pedagogues, and also that subjects are offered in English form (this possibility already exists, but it needs to be expanded). I would also like to address the suggestions continuously collected from students and workers, so that their current burning problems are solved at the highest places. To make UCT Prague an open university through all levels, from the rector to students to non-academic workers (they do not have direct representation in the senate).


Lukáš SauerLukáš Sauer
student 2. ročníku doktorského studijního programu Chemické a procesní inženýrství

Kdo jsem?
Jsem studentem druhého ročníku doktorského studijního programu Chemické a procesní inženýrství. Můžete mě znát z Carbonu jako pravidelného návštěvníka a také jako účastníka karaoke a pub kvízů. Mimo jiné se aktivně podílím na výuce jako vyučující, především předmětů na FCHI, ale také jako učitele tělocviku házené. Mezi mé záliby patří sport, cestování, tvorba memes a hraní Člověče, nezlob se!

Proč byste mě měli volit?
Do akademického senátu jsem byl nominován někým ze školy, což mě překvapilo a lehce zaskočilo, ale vlastně proč ne? Na škole už jsem nějaký ten pátek a poznal jsem, jak náš školní systém funguje a také se znám s lidmi, kteří se v tomto systému pohybují a mají tu moc něco změnit. To je to, co mě přimělo nominaci přijmout, abych nebyl pouze studentem a zaměstnancem školy, ale abych se také mohl podílet na chodu naši milované školy. S humorem a vtipem mně vlastním budu prosazovat zájmy studentů a snažit se ještě zlepšit náš život na škole. Levnější pivo v Carbonu Vám zařídit nedokážu, ale i tak přijďte k volbám a volte mě!


Jakub StaśJakub Staś
student 2. ročníku doktorského studijního programu Chemické a procesní inženýrství

Kdo jsem?
Ahoj, jsem Kuba a dělám doktorát na Ústavu chemického inženýrství. Aktuálně jsem ve druháku, tedy jsem měl už šanci trochu poznat, jak to na doktorátu chodí. Ve fakultním senátu naší fakulty jsem byl už rok na magistru a od letošního února jsem nastoupil jako náhradník za Lucku, která se přesunula do Velkého Senátu. Mimo to se se zbytkem týmu Elektronického Rozcestníku Doktoranda starám o stránky phd.vscht.cz a snažím se zapojovat i v K3S. Během svého studia na VŠCHT jsem se více či méně aktivně zapojoval v různých spolcích (IAESTE, Tutoři, Chempro). Jsem poměrně ukecaný, takže velice rád probírám aktuální dění na škole u kávy a rád si vyslechnu návrhy, co by se na naší škole/fakultě mělo zlepšit.

Proč byste mě měli volit?
Mám zkušenosti z Fakultního Senátu a účastním se setkání všech studentských senátorů, kde se snažíme koordinovat práci napříč Senáty. Také jsem se účastnil sjezdu studentských senátorů z různých vysokých škol, kde jsme se potkali s ředitelem SÚZ ČVUT a zařídili pro naše studenty a zaměstnance možnost dobíjet si konto v menzách pomocí platební brány. Na FCHI jsem vystudoval, jak bakalářský, tak magisterský studijní program a teď na ní dělám i doktorát. Zároveň se pořád v rámci spolků nebo Seznamováků setkávám s mladšími studenty, tedy mám šanci si vyslechnout, co je trápí a zajímá. V rámci svého mandátu bych chtěl pracovat společně s ostatními senátory na společných tématech, protože si jsem přesvědčený, že společně toho dotáhneme více do konce. Osobně bych se chtěl zasadit o internacionalizaci a modernizaci výuky. Zároveň jsem otevřený jakýmkoliv podnětům, které se ke mně dostanou.

Who am I?
Hello, my name is Kuba, and I am doing my PhD at the Department of Chemical Engineering. I'm currently in my second year, so I had a chance to learn a little about how the PhD goes. I had already been in the faculty senate of our faculty for a year during my master's. In February of this year, I started as a substitute for Lucka, who moved to the University Academic Senate. In addition, I take care of the phd.vscht.cz website with the rest of the ERD team and try to get involved in K3S as well. During my studies at VŠCHT, I was more or less actively involved in various associations (IAESTE, Tutors, Chempro). I'm quite talkative, so I'm delighted to discuss current topics over coffee and listen to suggestions for what can be improved at our University/Faculty.

Why should you vote for me?
I have gained experience in the Faculty Senate and I attended student senators meetings where we try to coordinate our work across the Senates. I also attended the convention of student senators from different colleges where we met with the director of the CTU Catering Facilities and arranged for our students and staff the possibility to recharge their accounts in the cafeteria using a payment gateway. I have done both my bachelor's and master's degrees at the FCE and now I am doing my PhD at there. At the same time, I meet younger students in societies or in Freshman Courses, so I have a chance to hear what they are concerned about and interested in. As part of my mandate, I would like to work together with other senators on common issues because I am confident that together we will get more done. Personally, I would like to push for the internationalisation and modernisation of education. At the same time, I am open to any suggestions that come to me.


Jakub SteinbachJakub Steinbach
student 4. ročníku doktorského studijního programu Měření a zpracování signálů v chemii

Kdo jsem?
Jsem studentem 4. ročníku doktorského programu Měření a zpracování signálů v chemii na Ústavu matematiky, informatiky a kybernetiky. Na VŠCHT si postupně procházím všemi třemi úrovněmi studia, zažil jsem přestup mezi obory a fakultami, vyjel jsem do zahraničí na Erasmus a pět let jsem aktivní ve studentské organizaci Erasmus Student Network UCT Prague zde na VŠCHT, již jsem dva roky vedl jako statutár a transformoval ji z univerzitního spolku v legitimní organizaci zapsanou ve spolkovém rejstříku. Zároveň jsem byl jeden rok součástí managementu ESN CZ, jež kromě našeho univerzitního spolku zaštiťuje spolky na osmnácti dalších veřejných univerzitách, dohromady čítajících přes 400 dobrovolníků. Během své profesní kariéry jsem potom byl mimo jiné konzultantem a datovým analytikem v logistice, kde jsem se naučil porozumět datům, zpracovat je a odprezentovat managementu nadnárodních koncernů.
Pracoval jsem také jako knihovník v Národní technické knihovně, kde jsem v rámci své pracovní náplně konzultoval závěrečné práce se studenty z různých univerzit a oborů. Dále jsem působil jako lektor na soukromé univerzitě. V rámci pedagogické činnosti na VŠCHT cvičím předměty Matematika A a Počítačové praktikum na bakalářském a předměty spojené s řízením, strojovým učením a s programováním v Pythonu na magisterském stupni. V rámci vědecké činnosti se věnuji zpracování hlasových nahrávek a laryngoskopických videí za účelem zpřesnění diagnóz spojených s patologií hlasu a sledování rekonvalescence po chirurgických zákrocích.

Proč byste mě měli volit?
Ze svého studia jsem si odnesl zážitky s různými administrativními procesy, ty nejsilnější jsou spojené s výjezdem do zahraničí v rámci programu Erasmus+. Také jsem měl možnost nahlédnout do života zahraničních studentů na naší univerzitě prostřednictvím svých mimostudijních činností, výuky anglického předmětu či jednoduše díky svým přátelům z řad zahraničních doktorandů. To vše i díky spolupráci se Zahraničním oddělením. Tyto zkušenosti bych chtěl aplikovat při řešení současných problémů spojenými s výjezdy jako je uznávání předmětů či rozšíření možností pro studenty programů zaměřených na chemické, ale i primárně nechemické programy. Zároveň bych chtěl prostřednictvím pedagogického výboru ve spolupráci s příslušnými autoritami spolupracovat na zvýšení atraktivity anglicky vyučovaných předmětů mezi českými studenty. Tím jsme totiž schopní docílit udržení vysoké kvality výuky v angličtině a umožnit studentům vyzkoušet si výuku v jiném než mateřském jazyce. Taktéž tím chci více propojit komunity českých a mezinárodních studentů, jež tímto budou mít další možnost ke společné interakci. V každém případě jsem připraven se zapojit do řešení jakýchkoliv problémů, které studenti na VŠCHT vnímají, a podat pomocnou ruku komukoliv, kdo o ni požádá.

Who am I?
I am a fourth-year doctoral student in the Measurement and Signal Processing in Chemistry program at the Department of Mathematics, Informatics, and Cybernetics. At UCT Prague, I have gradually progressed through all three levels of study, transferred between programs and faculties, went abroad on Erasmus+ program, and have been actively involved in the Erasmus Student Network UCT Prague for five years, of which I led as a statutory for two years, transforming it from a university club into a legitimate organization registered in the registry of associations. At the same time, I was part of the management of ESN CZ for one year, which oversees organizations at eighteen other public universities, involving over 400 volunteers in total. During my professional career, I worked as a consultant and data analyst in logistics, where I learned to understand, process, and present data to the management of multinational corporations. I also worked as a librarian at the National Library of Technology, where I consulted final theses with students from various universities and fields. Moreover, I worked as a lecturer at a private university. Regarding my teaching career at UCT Prague, I teach practices of Mathematics A and Computer Practice in bachelor’s, and subjects related to process control, machine learning, and Python programming in master’s studies. My scientific work is dedicated to processing of voice recordings and laryngoscopy videos with the goal to refine the examination of patients suffering from voice pathologies and monitor their recovery after surgical procedures.

Why should you vote for me?
I have gained a wealth of experience through my studies, especially with various administrative processes, the most significant being related to my participation in the Erasmus+ program. I have also had the opportunity to see the lives of foreign students at our university through my extracurricular activities, teaching an English subject, and simply by interacting with my friends who are international doctoral students. All of this has been possible thanks to my cooperation with the International Relations Department. I would like to use this knowledge and experience to gradually improve topics related to international mobility, such as the recognition of courses by lecturers, improving students' awareness of their opportunities, and expanding mobility options for both students of chemistry-related programs, and students of programs primarily unrelated to chemistry. At the same time, I would like to cooperate with the relevant authorities through the pedagogical committee on making specialized subjects in English attractive to Czech students as well. This way, we can maintain high-quality education in English, allow students in Czech-language programs to practice their professional English, and expand the possibilities for connecting the Czech and international student communities.


Jan VališJan Vališ
student 3. ročníku doktorského studijního programu Chemie

Kdo jsem?
Jsem studentem 3. ročníku doktorského studijního programu na Ústavu analytické chemie, členem týmu Elektronického rozcestníku doktoranda a organizátorem Tenisového turnaje pro studenty a zaměstnance VŠCHT Praha. Fakultu a chemii rád propaguji ať už třeba v rámci Dnů otevřených dveří, či Chemického kroužku pro pokročilé středoškoláky.

Proč byste mě měli volit?
Text medailonkuV rámci Elektronického rozcestníku doktoranda se se svými kolegy snažím o efektivní komunikaci všeho, co se týká doktorátu na VŠCHT. Na Ústavu analytické chemie se pak navíc od roku 2022 věnuji coby studentský zástupce problematice nejen doktorského, ale i pregraduálního studia a snažím se být prostředníkem mezi studenty a naším ústavem.
Na základě zpětné vazby, kterou jsem na hromadných i individuálních schůzkách se studenty obdržel, se mi pak ve spolupráci s vedením podařilo na našem ústavu nastartovat řadu pozitivních změn a v této práci bych rád pokračoval i na fakultní úrovni coby volený zástupce studentů.
Ačkoli by si mnozí z nás jistě přáli, aby v oblasti studia došlo k výrazným změnám, nerad bych zde sliboval nereálné – překročit zákonné limity, kterými se studium na VŠ v ČR řídí, nelze. Mohu však slíbit, že při hlasování o věcech, které spadají do rozhodovací gesce akademického senátu FCHI, budu vždy hájit zájmy studentů.

Who am I?
I am a third-year doctoral student at the Department of Analytical Chemistry, a member of the Electronic PhD Guide team, and an organiser of the Tennis tournament for students and employees of UCT Prague. I enjoy promoting FCE and chemistry, be it on the Open House Day or during the Chemical Club for advanced high-school students.

Why should you vote for me?
As part of the work within the Electronic PhD guide, my colleagues and I try to efficiently communicate everything related to doctorate at UCT. On top of that, as a deputy of students of the Department of Analytical Chemistry, I have been addressing the problematics of not only doctoral, but also undergraduate studies since 2022. In this position, I have strived to serve as an intermediary between students and our department. Based on the feedback received during both group and individual meetings, I was able to start several positive changes in cooperation with the departments management, and I would like to continue in this job on a faculty level as your elected representative. No matter how much many of us would wish for substantial changes in the field of higher education, I do not want to promise anything unrealistic – the legal limits by which the studies at universities in the Czech Republic are bound are insurmountable. I can, however, promise to always defend the interests of students in voting on matters that fall under the decision-making authority of the FCE Academic Senate.


Aktualizováno: 28.11.2023 10:45, Autor: Lukáš Mrazík

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi