Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Interní granty → IGRA@UCTP → FAQ - IGRA@UCTP
iduzel: 57691
idvazba: 67723
šablona: stranka_ikona
čas: 29.5.2024 04:38:49
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 57691
idvazba: 67723
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/uredni-deska/iga/igra/faq-igra-uctp'
iduzel: 57691
path: 1/4111/942/994/1014/1/4111/942/994/1011/1220/2298/56801/57691
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

FAQ - IGRA@UCTP

Často kladené otázky k soutěži a řešení projektů  IGRA@UCTP. Tato sekce je průběžně doplňována podle přijatých dotazů.

Otázky k závěrečné zprávě

Šablona měsíční zprávy (ZZoČ) - Final report - v AJ - s komentáři/vysvětlivkami

Šablona měsíční zprávy (ZZoČ) - Final report - v AJ - pro vyplnění 

Pro informaci: překlad šablony ZZoČ - v ČJ se zprávy nepodávají!

Podává hlavní řešitel na závěr implementace grantu - JAKO ZPRÁVU ZA PROSINEC 2022 DO URČENÉHO DATA V LEDNU 2023!
Podepisuje hlavní řešitel, další řešitelé, mentor/mentoři, pracovník orgánů zajišťujících IGRA soutěž (Vojtěch Dalibor)
Workflow stejné jako u Měsíčních zpráv.
Obsah:
Shrnutí implementace grantu, dosažených výstupů, činností dalších řešitelů, naplnění cílů uvedených v žádosti o studentský grant (např. formou reflexe)
Mentor/mentoři:
shrnutí mentorovaných aktivit včetně posouzení implementace grantu, získaných znalostí a výstupů,
doporučení pro další/budoucí výzkumnou činnosti studenta
Orgány IGRA soutěže:
potvrzení úspěšného ukončení realizace grantu (na základě provedeného zhodnocení)

Otázky k měsíčním zprávám

Šablona měsíční zprávy (MZoČ) - Activity report - v AJ - pro vyplnění

Pro informaci: překlad šablony MZoČ - v ČJ se zprávy nepodávají!

Postup podávání a schvalování měsíčních zpráv v IS

Náležitosti měsíční zprávy - body pro řešitele a pro kontrolu ze strany mentorů

Šablona povinné přílohy zprávy za prosinec 2021 

Dokladování absolvování vzdělávací/výzkumné zahraniční aktivity řešitele

Řešitelé studentských IGRA grantů zapojení do projektu pracovní kapacitou ≥ 0,3 mají povinnost v rámci řešení grantu absolvovat vzdělávací/výzkumnou zahraniční aktivitu v délce min. 120h. Povinnost lze splnit realizací více kratších zahraničních aktivit.

 Úspěšné absolvování zahraniční aktivity v rámci realizace IGRA projektu dokládá řešitel k měsíční zprávě o činnosti (Activity report) ve formě příslušných příloh (podle typu zahraniční aktivity). Absolvování zahraniční aktivity je uvedeno v části formuláře zprávy o činnosti „Overview of implemented activities“. Po schválení zprávy o činnosti za projekt v IS garantem projektu IGRA odevzdá hlavní řešitel originály zpráv o činnosti jednotlivých řešitelů včetně originálů příloh k doložení absolvování zahraniční aktivity bez zbytečného odkladu na Oddělení pro vědu a výzkum, kde budou archivovány.

 Dokladování absolvování vzdělávací/výzkumné zahraniční aktivity – typy aktivit, VZORY:

 • Výzkumná stáž (organizovaná na základě individuální domluvy řešitele)
  1. Confirmation of successful completion of the internship (VZOR k dispozici)
  2. Report from the completed internship (VZOR k dispozici)
 • Letní škola, workshop apod. (akce organizovaná externí institucí)
  1. Certifikát/Osvědčení/Potvrzení o účasti (vystavené organizátorem akce – musí obsahovat min. rozsah akce v hod, termín konání, název/zaměření akce, název organizátora)
  2. Reflection of the completed activity abroad (VZOR k dispozici)
 • Aktivní účast na zahraniční konferenci
  1. Program konference + přijatý poster/příspěvek + účastnický poplatek

               Reflection of the completed activity abroad (VZOR k dispozici)

Personální náklady

Termín pro dodání podkladů pro vyplacení stipendií nebo změnu ve vyplácení stipendií na děkanáty fakult a pro dodání podkladů pro výplatu odměn na PO je nejpozději 25. dne v měsíci.

Formuláře a jejich náležitost - viz. sekce Hospodaření

Povinná publicita

Jaké bude znění poděkování grantu?

Ve výsledcích dosažených s podporou tohoto programu uvádějte dedikaci k projektu:

Česky: „Tento výstup vznikl v rámci projektu OP VVV IGRA@UCTP, č. reg.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016928, financovaného z ESF“

Anglicky: „This work was supported from the OP RDE project IGRA@UCTP, registration no.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016928“, funded by the ESF.

Uvádějte též přesnou afiliaci autorů k VŠCHT Praha a konkrétní fakultě.

Lze uvést dedikaci k OP VVV projektu IGRA@UCTP i k jiným projektům financovaným z jiných zdrojů, které vznik výstupu podpořily?

U výstupu IGRA grantu (např. článku) lze uvést dedikaci k OP VVV projektu IGRA@UCTP i k jiným projektům financovaným z jiných zdrojů, které vznik výstupu podpořily. Výstup lze vykázat v rámci IGRA grantu a případně i jiných uvedených projektů. Výstup může vzniknout ve spolupráci s jinou institucí.

Poměrové vykázání jednoho výstupu by se řešilo v případě, pokud by výstup byl vytvořen s podporou z více projektů OP VVV, aby nedošlo k dvojímu vykazování v rámci OP VVV.   

Změny v projektu

Zobrazení hodnocení podaných projektů

Integrované textové hodnocení je viditelné v detailu každého projektu pod záložkou Display protocols.

Otázky týkající se týmu

Kapacita úvazků ostatních řešitelů: např. pokud máme tým 4 osob, kde hlavní řešitel má 0,5 úvazku, mohou mít další 3 řešitelé každý 0,3 úvazku? Nebo musí součet všech úvazků na projektu dávat 1?

Hlavní řešitel má povinně kapacitu vyhrazenou na projekt (úvazek na IGRA projektu) 0,5 po celou dobu řešení projektu. Může mít k sobě až 4 další doktorandy s úvazky 0,1 – 0,5. Vždy je potřeba mít na zřeteli realizovatelnost a přiměřenost vzhledem k náplni práce/popisu plánovaných činností v rámci projektu.

Ohledně součtu 1,0 ten se týká JEDNOTLIVÝCH řešitelů a je vztažen k úvazku na IGRA + ostatním pracovním úvazkům na VŠCHT. Tento součet u každého jednotlivého řešitele nesmí v žádném měsíci řešení přesáhnout hodnotu 1,0.

Viz. Zásady IGRA: Celková výše pracovní kapacity jednotlivých řešitelů na VŠCHT Praha (součet všech souběžných pracovních smluv, DPP, DPČ a plánované pracovní kapacity v rámci projektu) nesmí přesáhnout 1,0 násobek fondu pracovní doby měsíce řešení grantu.

 Je mimo mentora možné mít v projektu např. konzultanta, specialistu v dané problematice, např. z firmy?

Do týmu můžete plánovat pouze pro doktorandy (řešitelé) a pak mentory (školitelé nebo školitelé specialisti řešitelů podle zadání v SIS, tj. podle platného ISP). Spolupráce s firmou je potřeba doložit např. formou letter of intent a pak lze fakturovat specializované služby ve službách. Letter of intent je jedinou povolenou přílohou, kterou lze sloučit do jednoho PDF s vyplněnou šablonou návrhu projektu.

 Jak je to s maximálními úvazky a počty řešitelů v projektu a šancí takto naplněného projektu na úspěšné hodnocení?

Projekty např. se 4 řešiteli s pracovní kapacitou každého z nich 0,5 by měly šanci na úspěch jen, kdyby se jednalo o opodstatněnou excelenci s vynikajícím interdisciplinárním záběrem a zásadním přínosem k poznáním či společenským významem; řekl bych více, než co nosí projekty GAČR. Tj. ambiciózní a interdisciplinární rozhodně ano, v otázce ambicí by měl být rozumně realizovatelný např. v tříčlenném kolektivu kolegů doktorandů s pracovními kapacitami 0,5, 0,3 a 0,2.

 Vztahuje se limit součtu úvazků každého jednoho řešitele 1,0 k okamžiku podání návrhu projektu, tzn. hlavní řešitel musí/nemusí mít v momentě podávání IGRA celkový úvazek maximálně 0.5?

Úvazek se týká doby řešení – takže pokud bude projekt přidělen, je třeba dodržet u každého jednotlivého studenta celkový úvazek 1,0. Takové čestné prohlášení je k zakliknutí v přihlášce projektu.

Může být stejný mentor zapojen ve více projektech IGRA? Jak potom vykazuje své vzdělávací aktivity?

Stejný mentor může figurovat ve více projektech IGRA, pokud je školitelem studentů z více navrhovaných projektů. Celkově vykazuje vzdělávací aktivity v rozsahu min. 30 hodin.

Jak se počítají úvazky mentorů? V případě, že se na projektu podílí více mentorů, může jejich pracovní kapacita přesáhnout pracovní kapacitu jejich studentů? Popřípadě jaká je max. prac. kapacita pro mentory? 

 Mentorům se de facto pracovní kapacita nepočítá. Mentorovi se počítá odměna, která je násobkem jednotek pracovní kapacity (1 jednotka = FTE 0,1) studenta, ke kterému je přiřazen, resp. všech studentů, ke kterým je přiřazen.

Příklad:

Student 1 - FTE 0,5 ------ Mentor A

Student 2 - FTE 0,1 ------ Mentor A

Student 3 - FTE 0,3 ------ Mentor A

Student 4 - FTE 0,2 ------ Mentor B

 Odměna Mentora A = 669 Kč * 9 * 20 měsíců

Odměna Mentora B = 669 Kč * 2 * 20 měsíců

V systému (aplikaci) nemohu zadat ročník studia u dvou členy týmu.

Jakmile vaši kolegové udělí souhlas, automaticky se vyplní jejich rok studia (GDPR).

Otázky týkající se rozpočtu

Stačí do návrhu projektu vyplnit rozpočet rozdělený do položek základní struktury rozpočtu? Nebo je potřeba rozepsat a odůvodnit jednotlivé položky?

Plánujte v základní struktuře dané Vyhlášením. Odůvodnění přidejte v aplikaci do editovatelného pole.

Do návrhu projektu je potřeba uvést jak rozpočet pro jednotlivé položky, tak srozumitelné zdůvodnění položek "Náklady na neinvestiční vybavení, materiál a služby" a "Cestovní náklady". 

Je možné podat projekt s nižším plánovaným rozpočtem, než kolik vyplývá z jednotek - tedy pracovních kapacit?

Finance vycházející z rozpočtových jednotek (jednotka = 0,1 prac. kapacity) je nutné rozplánovat v rozpočtu projektu kompletně. Jinak není možné projekt podat.

Platí to, že letenky (v případě zakoupení předem) a vložné na konference by měly být započítány do kolonky služeb?

Do služeb patří pouze konference v Praze. Vše ostatní jde do cestovného a nezáleží na tom, kdy a jak bude hrazeno. POZOR! Pro vytvoření cesťáku musí mít student aspoň DPP na VŠCHT. I malé je OK.

 Od ledna 2021 prý nově platí, že drobný hmotný majetek je pod 80.000 Kč, nikoliv 40.000 Kč jak bývalo. To je pro projekt IGRA nejvyšší možná cena, za kterou bychom si mohli do projektu něco pořídit? A kdybychom chtěli něco dražšího, tak z IGRY se to platit nedá?

Hranice pro neinvestiční vybavení je nyní 80 000 Kč vč. DPH, dražší nákup by patřil do investic a ty nejsou uznatelným nákladem. Více k evidenci majetku naleznete v nové SMĚRNICI č. A/S/961/1/2021, zejm. vymezení majetku v čl. 1.

Režijní náklady jsou 5% z celkových nákladů. Jaký je výpočet?

Po odečtení stipendií, odměn a režijních nákladů rozpočítám zbývající „ostatní náklady“ a rozdělím je na cestovné a dále na neinvestiční vybavení, materiál a služby?

Zadejte do aplikace členy svého výzkumného týmu (studenty) a mentory (můžete postupovat podle návodu.

Dále se podívejte se na kartu Budget - většina položek se počítá automaticky - a zbývající dostupné finance je třeba rozdělit tak, jak jste napsal.

 

Otázky týkající se vzdělávacích aktivit a zahraničních aktivit

V nabídce uvádíte seminář Efektivní psaní vědeckých publikací. Jestliže jsem tento předmět už absolvoval v minulém roce, je možné jeho splnění jen doložit certifikátem a započítat si dané hodiny do splněných hodin?

Není možné vykázat školení, které proběhlo dříve. Musí být vykázáno  školení poskytnuté projektem IGRA@UCTP. Kurz ESW byl přejmenován na Academic writing a pod tímto tématem budou nabízeny různě intenzivní kurzy v různém rozsahu zaměřené na projektovou  a vědeckou AJ.

Podle výčtu vzdělávacích kurzů, který se objevil na webových stránkách bohužel není jiná možnost, jak docílit požadovaných třiceti hodin, než zapsáním kurzu Efektivního vědeckého psaní, který měla část z nás již zapsanou v loňském roce. Bez tohoto kurzu je maximální počet hodin pouze 26. Co s tím?

Připravujeme možnost i kratší angličtiny v rámci Academic writing– 14 hodin a případně domluvíme ještě kratší, několik kurzů v období červen 2021 – červen 2022.

Budete nabízet i vzdělávací aktivity v angličtině?

Bude záležet na řešitelských týmech úspěšných projektů a jejich plánovaných vzdělávacích aktivitách. Kromě kurzů v rámci tématu Academic writing bude možné domluvit vedení některých dalších kurzů z nabídky IGRA jak v češtině, tak v angličtině (jedno datum kurzu v CZ, jiné v EN).

Vyhlášené semináře před dobou řešení projektu budou také uznány jako častečně splněná podmínka 30h/osoba v případě podpořeného projektu? Nebo podmínka plnění 30h je vztažená až na dobu řešení projektu?

Všechny semináře z nabídky IGRA, i ty, které jsme pořádali 15/12 a 16/12 a nyní připravovaný seminář 3.3., se do oněch 30 hod. počítají.

 Mají být do části learning objectives nebo do dalších částí návrhu zahrnuty i plánované zahraniční aktivity?

V Learning objectives se mají uvést především plánované aktivity z nabídky IGRA@UCTP v rozsahu min. 30 hodin (v ČR), alespoň s uvedením hlavních zamýšlených témat. Pro osoby s úvazkem nad 0,3 musí být plánovány zahraniční stáže, pokud směřující k určitým vzdělávacím cílům, pak  je do této části návrhu zahrňte. Takže popis vzdělávacích přínosů stáží patří do Learning objectives. V aplikaci se navíc každému řešiteli s úvazkem nad 0,3 objeví pole Description of foreign mobility.

Do jaké míry konkrétnosti je třeba popsat plán zahraniční mobility, vzhledem k tomu, že je těžké předvídat, kde se uskuteční? Je třeba uvést konkrétní konference nebo stáže na zahraničních univerzitách?

Popište svůj plán zahraniční mobility pouze obecně - záměr / účely a způsoby, jak obecně dosáhnout plánovaného záměru, konkrétní umístění a časy nejsou nutné / možné.

Může být zahraniční mobilita dofinancována z jiného projektu?

Vyloučeno je spolufinancování z IGA (tj. dotace na specifický vysokoškolský výzkum). Dofinancování z ERASMU či MOBI je možné.

Jak se počítají / vykazují hodiny zahraniční mobility?

Počítají se pouze pracovní dny výjezdu a to v maximálním rozsahu 8 hodin / pracovní den. V den příjezdu, pokud máte odbornou aktivitu, krátíte hodiny a totéž u odpoledního odjezdu, pokud jste ještě ten den měl odbornou aktivitu.

Popis projektu a Různé

Jaké bude znění poděkování grantu?

Ve výsledcích dosažených s podporou tohoto programu uvádějte dedikaci k projektu:

Česky: „Tento výstup vznikl v rámci projektu OP VVV IGRA@UCTP, č. reg.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016928, financovaného z ESF“

Anglicky: „This work was supported from the OP RDE project IGRA@UCTP, registration no.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016928“, funded by the ESF.

Uvádějte též přesnou afiliaci autorů k VŠCHT Praha a konkrétní fakultě.

Pro popis projektu je limit 7 stránek. Znamená to, že je to jen „úvod“ nebo všechno, co se týká učebních cílů / financí atd., počítají se do toho také reference a čísla, nebo je možné přidat přílohu?

7 stránek  je maximum pro všechno. Žádné další soubory nejsou povoleny s jedinou výjimkou a tou je připojený letter of intent, který je potřeba doložit v případě plánované spolupráce s firmou či jinou výzkumnou institucí. Letter of intent může být nad limit 7 stran. Vložit lze ale jen jako příloha sloučená  s návrhem projektu (vyplněnou šablonou) jako jeden soubor PDF.  Členění finančních požadavků by mělo být pouze popisem účelů v konkrétních částech rozpočtu. Samotný rozpočet - ve struktuře Vyhlášení je vygenerován v aplikaci, jak je popsáno v návodu.

V oficiálním Vyhlášení soutěže není nikde specifikováno, jak přesně má vypadat písemný návrh projektu se všemi jeho specifikacemi (délka abstraktu, titulní strana – ano/ne?, apod.). Jaké jsou tedy konkrétní instrukce ohledně např. abstraktu či titulní strany?

Návrh projektu má být  v angličtině podle anglické šablony. Žádné další formální požadavky nejsou, jen dodržení šablony. Na jejím konci je uvedeno, že celý návrh projektu může mít nejvýše 7 stran formátu A4 při dodržení formátování: velikost písma minimálně 12pt, řádkování 1, okraje stránek 2 cm. Titulní strana není v šabloně uvedena, tudíž není vyžadována. Žádné další přílohy nejsou povoleny s jedinou výjimkou a tou je připojený letter of intent, který je potřeba doložit v případě plánované spolupráce s firmou či jinou výzkumnou institucí. Letter of intent může být nad limit 7 stran. Vložit lze ale jen jako příloha sloučená  s návrhem projektu (vyplněnou šablonou) jako jeden soubor PDF. 

Aktualizováno: 14.11.2022 14:37, Autor: Veronika Popová

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi