Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Podávání oznámení podle směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie
iduzel: 63958
idvazba: 76290
šablona: stranka
čas: 29.5.2024 17:10:01
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 63958
idvazba: 76290
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/uredni-deska/oznameni-poruseni-prava-EU'
iduzel: 63958
path: 1/4111/942/994/1011/1220/63958
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Podávání oznámení podle směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

VŠCHT Praha v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU“) zavádí vnitřní oznamovací systém (VOS) a zároveň vyzývá oznamovatele k podávání oznámení cestou interních kanálů pro oznamování. Přínosem je posilnění ochrany oznamovatele, který nesmí být vystaven odvetným opatřením. Totožnost oznamující osoby nebude sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu kromě příslušné osoby. Směrnice nechrání oznamovatele uvádějící vědomě nepravdivé skutečnosti.

CO je Vnitřní oznamovací systém (VOS)?

VOS je souhrn postupů a nástrojů, který slouží k přijímání oznámení o porušení práva, nakládání s tímto oznámením, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

CO je cílem ochrany oznamovatele?

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.

KDO je příslušná osoba?

V této souvislosti byla rektorem VŠCHT Praha určena tzv. příslušná osoba, která přijímá a posuzuje důvodnost a pravdivost informace o protiprávním jednání. Pověřenou osobou byla určena prof. RNDr. Olga Valentová, CSc., olga.valentova@vscht.cz, tel. 220 44 5102, zástupce v její nepřítomnosti pak ThDr. Klára Muzikářová, Ph.D., e-mail: muzikark@vscht.cz, tel. 220 44 3848.
Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními a tedy je i posuzovat. Příslušná osoba je v souvislosti s výkonem svých úkolů vázána mlčenlivostí.

JAK lze podat oznámení?

 • písemně prostřednictvím zabezpečeného webového formuláře https://app.whispero.eu/submit s unikátním kódem 452 444 292
 • písemně na e-mail 452444292@whispero.eu prostřednictvím zabezpečeného webového systému
 • telefonicky na zabezpečené číslo +420 239 050 505 s unikátním kódem 452 444 292
 • písemně prostřednictvím poštovního úřadu na adresu: VŠCHT Praha, Technická 1905/5, 160 00 Praha 6, přičemž na obálce musí být uvedeno „ NEOTVÍRAT - Oznámení o porušení práva Unie - pouze k rukám příslušné osoby“
 • osobně po předchozí dohodě s příslušnou osobou

JAKÝ je postup vyřizování oznámení?

 1. Oznámení lze provést ústně nebo písemně, na žádost oznamovatele i osobně.
 2. Oznamovatel musí být do 7 dnů vyrozuměn o přijetí oznámení. Přístupový kód, který automaticky obdrží oznamovatel při využití výše uvedeného webového systému je považován za vyrozumění o přijetí oznámení.
 3. Odkaz pro následnou komunikaci je https://app.whispero.eu/followup
 4. Do 3 měsíců od potvrzení o přijetí oznámení, musí vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání.
 5. Příslušná osoba musí navrhnout opatření příslušnému orgánu k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.
 6. Příslušná osoba bude uchovávat oznámení po dobu 5 let od jeho přijetí.

KOMU je VOS určen?  

Tento oznamovací systém je určen zaměstnancům VŠCHT Praha a osobám, které se o protiprávním jednání dozvěděly v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti. Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (odkaz oblasti protiprávních jednání a výjimky) a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

JAKÁ oznámení jsou možná v souladu se Směrnicí oznámit?

Oznamovaná porušení musí být protiprávní a týkat se aktů EU uvedených v příloze „Směrnice EU“, která se týkají těchto oblastí:

 • finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • porušení ohrožující finanční zájmy Evropské unie dle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo
 • porušení týkající se fungování vnitřního trhu dle článku 26 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.


Externí oznámení


Oznámení je možné učinit také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti na https://oznamovatel.justice.cz/  nebo uveřejněním při splnění zákonných podmínek.

Odkazy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937

Aktualizováno: 13.11.2023 10:45, Autor: Jan Kříž

Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
A/S/961/1/2022Oznamování porušení práva EU interním kanálem01.04.2022

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi